NFG logo

Links
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: redactie@pscmagazine.nl

Uw bijdrage voor de NFG Nieuwsflits?

Naast PSC Magazine verschijnt (onregelmatig) de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws. Wilt u iets bijdragen? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar het: info@de-nfg.nl 

Volg ons ook op Facebook!

Join Our Mailing List
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Nieuwsflits nr. 58

Nieuws van het secretariaat 
In de kerstvakantie
(23 december t/m 3 januari) is het secretariaat van de NFG gesloten. In dringende gevallen kunt u de voicemail inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. In principe is dit de laatste nieuwsflits voor onze vakantiesluiting. Het gehele team van de NFG wenst u dan ook alvast fijne feestdagen toe.
 
Vergoedingen 2014
Op onze site staat het vergoedingenoverzicht 2014. Er zijn enkele kleine (positieve) wijzigingen dus kijk hier goed naar. Wanneer er staat dat een zorgverzekeraar alle vakgroepen (VIG en VPMW) vergoedt, betekent dit niet dat uw cliŽnt automatisch vergoedingen krijgt van deze zorgverzekeraar. De cliŽnt moet altijd aanvullend verzekerd zijn voor alternatieve gezondheidszorg. Alternatieve gezondheidszorg is niet altijd opgenomen in alle aanvullende verzekeringspakketten. Ook bepaalde vormen van hulpverlening zijn soms uitgesloten van vergoedingen.
Het is aan de cliŽnt om hiernaar te informeren bij de zorgverzekeraar of om de verzekeringspolis te controleren.
  
CoŲperatie VGZ  
Verderop in deze nieuwsflits vindt u een bericht afkomstig van coŲperatie VGZ. Wij verzoeken u dit bericht zorgvuldig door te lezen en indien nodig uw nota's aan te passen.
Bericht CŲoperatie VGZ, ontvangen via SRBAG
Met dit bericht vragen wij  uw aandacht  voor de nota's die door uw leden, therapeuten werkzaam in de alternatieve zorg, worden ingediend bij CoŲperatie VGZ.
Reden voor deze extra aandacht is het feit dat er, ondanks eerder gemaakt afspraken en communicatie hierover, nog steeds 90% van de declaraties wordt ingediend met als omschrijving "consult" of "behandeling" , dan wel  een andere algemene term. Hierdoor kunnen wij niet controleren of de behandeling wel of niet valt binnen de dekking  volgens de polisvoorwaarden. Immers, een aantal zaken komt bij alle merken van CoŲperatie VGZ niet voor vergoeding in aanmerking uit het budget alternatieve zorg (preventieve behandelingen, Body Stress Release, massages, coaching, etc.).
 
Zoals u bekend  stijgt zowel het aantal aanbieders van alternatieve zorg als het aantal vormen van alternatieve therapie. De kosten voor alternatieve zorg stijgen hierdoor ook  aanzienlijk. Uiteraard is kwaliteit van de geleverd zorg belangrijk. Maar kostenbeheersing is en blijft binnen CoŲperatie VGZ  ook een speerpunt . De zorg moet ook in de toekomst betaalbaar blijven, ook de zorg binnen de aanvullende verzekeringen, waar de alternatieve zorg onder valt.
 
De maatregel die VGZ voor 2014 heeft genomen, namelijk het instellen van een maximum te vergoeden bedrag per behandeling per dag, was noodzakelijk om de kosten te beheersen.  Daarom en om  de kwaliteit te waarborgen, willen wij alleen behandelingen vergoeden waar de verzekerde ook daadwerkelijk aanspraak  op heeft volgens de verzekeringsvoorwaarden. Hierbij hebben we de hulp nodig van de koepelorganisaties.
Ter herinnering hierbij de afspraken over de gegevens die op de nota vermeld moeten worden:
 
De nota's van behandelingen alternatieve zorg worden vastgelegd op AGB-code van de uitvoerder (zorgverlener). Dit betekent dat op de nota's in ieder geval duidelijk leesbaar de persoonlijke AGB-code ťn de AGB-code van de praktijk moet staan. Verder dient de zorgverlener onderstaande gegevens te vermelden op de nota:
*        NAW-gegevens praktijk en zorgverlener.
*        Aanvullend bij artsen: BIG-registratie
*        KVK-nummer praktijk
*        NAW-gegevens verzekerde
*        Geboortedatum verzekerde

*        BSN en/of verzekerdennummer verzekerde (notitie SRBAG: bij navraag bij onze jurist blijkt dat het BSNnr. niet behoeft te worden verstrekt als de cliŽnt dit niet wenst).
*        Datum behandeling
*        Omschrijving behandeling
 
Een omschrijving van de behandeling is dus niet alleen het woord "behandeling" of "consult". Het moet duidelijk zijn om welk type behandeling het gaat. Hierbij wordt aangeraden gebruik te maken van de volgende landelijke prestatiecodes en omschrijvingen:
 
24000 Behandeling orthomoleculaire geneeskunde
24001 Behandeling fytotherapie
24002 Behandeling kinesiologie
24003 Behandeling enzymtherapie
24004 Behandeling moermantherapie
24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde
24006 Behandeling iriscopie
24007 Behandeling neuraaltherapie
24008 Behandeling mesologie
24009 Behandeling reflexzonetherapie
24101 Behandeling Chinese kruidengeneeskunde
24102 Behandeling Shiatsu
24103 Behandeling overige Oosterse geneeswijzen
24104 Behandeling acupuntuur
24200 Behandeling (klassieke) homeopathie
24300 Behandeling antroposofische therapie
24400 Behandeling spirituele therapie
24401 Behandeling paranormale geneeskunde
24500 Behandeling psychotherapie
24501 Behandeling hypnotherapie
24502 Behandeling kunstzinnige therapie
24503 Behandeling Gestalttherapie

24504 Behandeling overige psychosociale therapie
24600 Behandeling chiropractie
24601 Behandeling cranio-sacraaltherapie
24602 Behandeling haptotherapie
24603 Behandeling osteopathie
24604 Behandeling ademhalings- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn
24605 Behandeling (ortho)manuele therapie
24606 Behandeling manuele therapie E.S. (Egg Shell)
 
Omdat sommige behandelingen niet in aanmerking komen voor vergoeding uit het budget alternatieve zorg, kunnen wij bij omschrijving van de behandeling beter beoordelen of de nota wel of niet vergoed moet worden uit de aanvullende zorgverzekering van de cliŽnt. Ook kunnen wij eventuele controles achteraf beter uitvoeren.
Intervisiegenoot gezocht                   
Sprankelende intervisiegroep, bestaande uit 5 personen en actief in de driehoek: Odijk, Ede en Renkum is op zoek naar een collega....het liefst met een onderwijsachtergrond. Daar wij een evenwichtige samenstelling nastreven nodigen wij mannelijke collega's, van harte uit te reageren.

Graag reacties naar: info@blijmetjezelf.eu 

Opstellingendag

In een liefdevolle en lichte sfeer kijken we via opstellingenwerk naar actuele thema's waarin je inzicht wilt en herstel zoekt. Thema's die aan bod komen hebben betrekking op je innerlijke proces, gezondheid, relaties en werk.     

 

Deze dag is voor iedereen toegankelijk maar in de praktijk blijken er veel therapeuten te komen, waardoor er meteen op een diep niveau gewerkt wordt.

 

Enkele reacties van deelnemers:

Ik vond het een ongelooflijk fijne, inspirerende en leerzame opstellingendag.

 

Ik heb de kracht van kwetsbaarheid ervaren tijdens de opstellingendag. Dit onder de energieke leiding van Ria.

 

Wat fijn om met jou in zo'n mooie omgeving en prachtige ruimte opstellingen te mogen doen.  Hartelijk dank.

 

Begeleiding: Ria Schoot Uiterkamp             

Datum: 20-1-2014 van 10.00 - 16.30 uur
locatie: Landgoed Bleijendijk te Vught.
Kosten: € 75,-

Info: www.glansrijk.info / welkom@glansrijk.info  

Na- of bijscholing: Je eigen kleur. Weerbaarheid en (hoog) gevoeligheid.

OptiZorg organiseert voor therapeuten en

Coaches de training gericht op het weer

herstellen van de weerbaarheid van de

gevoelige mens middels weerbaarheids

sessies.

Met succes komen kinderen weer terug

in hun sociale netwerk.

Volwassenen leren het overweldigd

worden door de ander opheffen.

Op 13 en 20 februari 2014 wordt de tweedaagse

training gehouden.

 

Meer informatie:

Ineke van Staalduinen: 06-44642320

Of kijk op de site www.optizorg.com

Focussen met kinderen

Een andere aanpak met blijvend resultaat!

 

Stichting KinderFocussen (Harriet Teeuw en Renť Veugelers) organiseren van 21 tot en met 25 maart een internationale Engelstalige 6-daagse training in Friesland.

Meer informatie op: www.ftcz.nl

 

*Wat kun je echt doen als een kind niets wil?

*Hoe kun je een kind ondersteunen met zeer heftige emoties?

*Hoe onvoorwaardelijk durf jij naar een kind te zijn?

 

Dit zijn herkenbare vragen en situaties, voor ouders, therapeuten en docenten en zijn uitermate geschikt om focussend te benaderen en te begeleiden, waardoor het kind van binnenuit zijn zelfredzaamheid vergroot, innerlijke processen ordent en zijn identiteit verstevigt, (ongeacht de leeftijd).

 

Focussen is een ervaringsgerichte methode en is ontwikkeld door E. Gendlin, filosoof en psychotherapeut, tot 1995 hoogleraar aan de Universiteit van Chicago: www.focusing.org

Training: De groepsgrootte is ongeveer 10 personen en het accent ligt op jouw eigen individuele tempo, proces en mogelijkheden.

 

De thema's zijn: luisteren in 3 richtingen, symboliseren, verdiepende interventies, inner child werk, zelfzorg, contact/contract en (be)grenzen bij moeilijk gedrag en heftige emoties.

 

Jouw schatkist aan vaardigheden zal blijvend vergroot worden! Informatie:

Renť Veugelers, internationaal kinderfocus- coŲrdinator: venv@online.nl

"De Spiegel" zoekt workshoptrainers                   

Achtergrondinformatie 'De Spiegel':

Het anti-pest lespakket van 'De Spiegel' bestaat uit een educatieve film van ongeveer 30 minuten met drie aanvullende workshops bedoeld voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Voor meer informatie, zie de website www.lespakket-despiegel.com

 

Wij zoeken ervaren trainers over heel Nederland die een pedagogische achtergrond hebben.

 

De doelgroep voor de workshops bestaat uit leerlingen van de bovenbouw van basisscholen, de onderbouw van het voortgezet onderwijs, leerkrachten en ouders. De workshops worden verzorgd op locatie.

 

Heeft u interesse?

 

Neem dan contact op met:

 

Adrie Visser

06 44 38 10 80

adrievisserfilmproducent@gmail.com 

De medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.