NFG logo 

  

Geacht lid,

 

Op 5 september jl. heeft de koepelorganisatie SRBAG een nieuwsbrief rondgestuurd waarin zij hun visie en standpunt duidelijk maken inzake de medische basiskennis. Dat heeft geleid tot een aantal reacties van leden naar de NFG. Het bestuur van de NFG heeft daarom besloten om een reactie naar u als lid toe te geven.

Recentelijk zijn de eindtermen door de verzekeraars bekend gemaakt van de opleiding in medische en psychosociale basiskennis, die therapeuten moeten hebben gevolgd om na
1 januari 2014 nog in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding door de vijf grote zorgverzekeraars. Daarnaast is door de koepelorganisatie SRBAG, waarbij wij als NFG zijn aangesloten, bekend gemaakt dat onze therapeuten mr medische basiskennis zouden moeten hebben dan door PLATO / de zorgverzekeraars is vastgesteld.

De NFG maakt zich grote zorgen over de implementatie van de nieuwe scholingseisen. Wij denken dat er t snel wordt gehandeld. De eisen gaan per 1-1-2014 in. Helaas is er nog geen opleidingsinstituut bekend die voldoet aan deze eisen; ook al omdat er nog onduidelijkheden zijn over de accreditatie van deze trainingen.

 

Veel van u hebben binnen hun beroepsopleiding (of via bij- en nascholing) al veel medische en psychosociale basiskennis opgedaan. Dit is bij de NFG al jaren verplicht. Deze eerder opgedane scholingen moeten worden meegewogen bij het vaststellen of een therapeut al dan niet aan de nieuwe eisen voldoet. Dat zou recht doen aan uw opleiding.

Naar onze overtuiging moet er een op onze situatie toegesneden toetsing komen, waarmee snel en tegen zo laag mogelijke kosten kan worden vastgesteld of een therapeut voldoende basiskennis heeft of welke aanvullende scholing nodig is om op het gewenste niveau te komen. Te denken valt aan een traject door een of meer opleidingsinstituten, dat onafhankelijk wordt geaccrediteerd. Daarnaast is er al een grote groep die apart een medischebasisopleiding heeft gevolgd. Dit omdat VGZ in 2010 al de medische basiskennis 'verplicht' stelde. Voor deze groep zou wat ons betreft een uitzonderingspositie bedongen moeten worden. Zij hebben immers al voldaan aan de eis is onze stellige overtuiging.

Wij vinden dat onze koepelorganisatie SRBAG, die de contacten met de zorgverzekeraars onderhoudt, hierover afspraken met de betrokken verzekeraars moet maken. Tot op heden hebben wij nog niets kunnen waarnemen dat daar op duidt ondanks verzoeken vanaf onze kant.

 

Extra opleidingseis SRBAG

 

Daarnaast speelt het feit dat de SRBAG aan therapeuten die vooral psychosociaal werken, verdergaande eisen stelt dan PLATO (het bureau dat in opdracht van de zorgverzekeraars heeft gewerkt). Onze therapeuten zouden volgens de koepelorganisatie aanzienlijk meer medische basiskennis moeten hebben dan PLATO voorschrijft. Daar staat volgens de SRBAG echter tegenover dat onze leden vermoedelijk vrijwel niet hoeven bij te scholen in psychosociale basiskennis, omdat dit al voor een belangrijk deel in onze beroepsopleidingen zit. Hierdoor zou er geen sprake zijn van extra studiebelasting.

Ook over dit punt hebben wij als NFG grote zorgen. De uitgebreidere medische basiskennis zoals door PLATO beschreven gaat op een aantal punten wel heel erg ver. Bij sommige onderdelen kun je zelfs twijfels hebben of die kennis van een psychosociaal werkende therapeut in redelijkheid mag worden verlangd. Daarnaast zou het volgens de SRBAG dan nodig zijn dat de betreffende beroepsopleidingen geaccrediteerd zijn. Dat is nu nog lang niet altijd het geval. Bovendien spreekt de SRBAG haar 'vermoeden' uit dat u (bijna) niet bijgeschoold hoeft te worden op psychosociaal gebied. Uit niets blijkt dat dit vermoeden bewaarheid zal worden. Onzekerheid dus.

 

Wij kunnen dan ook niet anders dan tot de conclusie komen dat de NFG een fundamenteel andere visie heeft over een zeer belangrijk dossier. Dat heeft geleid tot een gesprek tussen het bestuur van de NFG en de SRBAG. Dat heeft helaas niet geleid tot andere inzichten bij de SRBAG.

 

Als gevolg van het gesprek met het bestuur van de SRBAG is de NFG het gesprek aangegaan met een tweetal andere koepels, te weten de RBNG en het KAB. Tot onze verrassing kwamen wij erachter dat zowel het KAB alsook de RBNG niet een 'zwaardere' variant voorstaan. Daarmee zitten zij vrijwel op dezelfde lijn als de NFG.

 

Wij zijn tot het inzicht gekomen dat lid zijn van en samenwerking met n koepelorganisatie ons in een afhankelijke positie manoeuvreert. Zeker gezien de toch enorme verschillen die er zijn in de opvattingen tussen de koepelorganisaties. Daarom heeft het bestuur van de NFG besloten om zich weer aan te sluiten bij de RBNG, nst de SRBAG. Zo ontstaat er minder afhankelijkheid en meer keuze.

 

Voor u als lid ontstaat hierdoor vanaf volgend jaar de keuze (dit ivm de opzegdatum bij de SRBAG van 1 november). Wilt u lid blijven bij de SRBAG of wilt u lid worden van de RBNG. Voor wat betreft de verzekeringsmaatschappijen waarmee de beide koepels samenwerken zijn er geen verschillen meer.

 

Als u van plan bent om te wisselen van koepel; laat het ons na 1 januari 2014 per mail weten. Dan heeft u nog ruim de tijd om hier over na te denken. Wij zullen het dan allemaal voor u regelen.

 

Met vriendelijke groet,  

 

Bestuur NFG