2 december 2016

Regeerakkoord is geen vodje papier
Dringend werk maken van bestrijding discriminatie op de arbeidsmarkt
Laat niemand de nacht doorbrengen op straat
25 jaar na Zwarte Zondag: start van mijn politiek engagement
Akkoord bindt strijd aan met sociale dumping
Misbruik vaststellen van parkeerkaarten moet eenvoudiger
Betere bereikbaarheid geëist voor callcenter DG Personen met een handicap
Eindelijk extra ondersteuning voor OCMW's
Humanitaire visa moeten beter omkaderd worden
Knack-interview: praktijktesten en multiculturele samenleving
De strijd van vrouwen in de politiek
Nahima in Borgerhout
Dirk De Kort promoot Koning Fiets
Campagne Welzijnszorg: Samen Tegen Armoede
Nieuws van Mama Lufuma
Nahima ondervraagt
Nahima in beeld


Regeerakkoord is geen vodje papier
30 november 2016

Het regeerakkoord is een evenwichtig akkoord waar we lang aan gewerkt hebben. Dat is de leidraad voor ons beleid. Ik heb dan ook een aantal fundamentele bedenkingen bij wat de staatssecretaris voor asiel en migratie in zijn beleidsnota heeft opgenomen.
 
Het kan niet de bedoeling zijn om asielzoekers die via Griekenland naar ons land kwamen, zomaar terug te sturen op basis van de Dublinregels. Ons land werd hiervoor in het verleden al veroordeeld, aangezien de opvang in Griekenland ondermaats was. Vandaag is dat niet beter. Integendeel, meer dan 60.000 vluchtelingen wachten er nog altijd in erbarmelijke omstandigheden op relocatie naar een ander Europees land. Het regeerakkoord wordt ook niet gerespecteerd op het vlak van opvang. Mensen die kwetsbaar zijn of een grote kans op erkenning hebben, zouden zo snel mogelijk moeten opgevangen worden in een lokaal opvanginitiatief, zonder dat ze eerst verplicht worden  om eerst 4 maanden in een collectief opvangcentrum te verblijven.

Ten slotte moeten we voor gezinnen met kinderen, die het land moeten verlaten eerst en vooral inzetten op vrijwillige terugkeer en opvang in halfopen wooncentra. Uitgewezen gezinnen in gesloten aangepaste woonunits plaatsen moet maximaal vermeden worden en kan maar een ultieme stok achter de deur zijn.
 

Dringend werk maken van bestrijding discriminatie op de arbeidsmarkt
24 november 2016

Ruim een jaar geleden werd onze meerderheidsresolutie om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken goedgekeurd in het parlement. In de eerste plaats moet  discriminatie worden aangepakt via zelfregulering in de verschillende sectoren. Dat kan op allerlei manieren: sensibilisering, vorming, anti-discriminatieclausules in klantencontracten. Ook mystery calls of praktijktesten kunnen door de sector zelf georganiseerd worden. 

Maar de overheid moet ook de sociale inspectie in staat stellen om gerichte anonieme controles te doen bij bedrijven die hardleers zijn, blijven discrimineren en bijgevolg door de sector worden doorgegeven aan de administratie.
Ook bij klachten in sectoren die helemaal niets doen, moet de overheid anonieme controles kunnen doen, om zo het bewijsmateriaal te kunnen doorgeven aan het parket. Ik heb daarom bij de minister aangedrongen om hier dringend werk van te maken.
 

Laat niemand de nacht doorbrengen op straat
14 oktober 2016                      
 
De winter is duidelijk in aantocht. Het is koud buiten. 's Nachts vriest het al en thuis zetten heel wat mensen de verwarming een paar graden hoger. Er zijn echter tienduizenden dak- en thuislozen die dit niet kunnen doen en de nacht moeten doorbrengen op straat. 1 op de 3 dak- en thuislozen zijn zelfs minderjarig. In Vlaanderen alleen al gaat het om 1.700 kinderen. Elk jaar organiseren wij, doorgaans tussen 1 november en 31 maart, winteropvang voor dak- en thuislozen. We moeten echter ook lessen trekken uit het verleden. Armoedeorganisaties melden ons dat er nog heel wat punten voor verbetering vatbaar zijn, zoals aangepaste opvang voor vrouwen, mogelijkheden voor gezinsopvang overdag, enz. Ik ondervroeg de staatssecretaris hierover in de plenaire vergadering van 13 oktober.
 
Dat er zoveel dak- en thuislozen zijn, is een land als het onze onwaardig. Ik reken er op dat de staatssecretaris zorgt voor een krachtdadig beleid om het probleem van dak- en thuisloosheid aan te pakken. We moeten ervoor zorgen dat niemand, en al zeker geen kinderen, de nacht moeten doorbrengen op straat.

25 jaar na Zwarte Zondag: start van mijn politiek engagement
24 november 2016

25 jaar geleden haalde Vlaams Belang voor het eerst een grote overwinning in Vlaanderen. Dit was dan ook meteen de start van mijn politiek engagement. Beluister hier ook mijn interview op Radio 1 (vanaf 2:43:00)


 
 

Akkoord bindt strijd aan met sociale dumping
20 oktober 2016

Onlangs sloot BelgiŽ een bilateraal akkoord met Bulgarije om de strijd aan te gaan met sociale fraude en sociale dumping. Als mede-indiener van een meerderheidsresolutie over de bestrijding van sociale dumping ben ik blij met deze concrete stappen in de bestrijding van de problematiek. De controle op de naleving van de Europese wetgeving hierover bleek niet evident. Ik vroeg de staatssecretaris om een toelichting van het akkoord in de commissie Sociale Zaken.
 
Het akkoord is niet alleen een belangrijk politiek signaal, men engageert zich ook om tot een betere informatie-uitwisseling te komen tussen beide landen. Momenteel werkt men nog aan de concrete invulling van de verschillende engagementen. Er gaan nu nog te veel jobs verloren door sociale dumping. Ik hoop dan ook dat we met dit akkoord resultaten kunnen boeken in de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping.
 

Misbruik van parkeerkaarten beter controleren
10 november 2016

Wanneer een gebruiker van een parkeerkaart voor personen met een handicap overlijdt, dan wordt de kaart vaak niet teruggestuurd naar de gemeente. Bij de meeste mensen gebeurt dit niet uit kwade wil, maar men vergeet of weet het gewoonweg niet. Anderen misbruiken de kaart dan weer wel. Zo werden vorig jaar 29 000 processen-verbaal uitgeschreven voor het misbruiken van een vervallen parkeerkaart.  
 
Vanaf volgend jaar zullen politieagenten met hun smartphone de QR-codes op de parkeerkaarten kunnen scannen, om zo misbruik van vervallen parkeerkaarten makkelijk op te sporen. Bovendien zal men in 2017 een app ontwikkelen om nieuwe en bestaande parkeerkaarten te controleren op hun geldigheid. In de commissie vroeg ik aan de staatssecretaris hoe men misbruik van parkeerkaarten makkelijker kan vaststellen.

Momenteel kunnen parkeerwachters in grote steden misbruiken wel vaststellen, maar geen boetes uitschrijven. Dat is namelijk de bevoegdheid van de politie. Het zou eenvoudiger zijn als parkeerwachters ook boetes kunnen uitschrijven, zoals ze dit doen bij verkeerd parkeren.  

Betere bereikbaarheid geŽist
voor callcenter DG Personen met een handicap
16 november 2016
 
Mensen met een beperking die vragen hebben over hun rechten, kunnen bellen naar het callcenter van het Directie-Generaal voor Personen met een Handicap. Dit callcenter werd opgericht om de drempel te verlagen als men vragen heeft.

Momenteel zijn er geregeld klachten van mensen die het callcenter moeilijk kunnen bereiken. In de commissie stelde ik hierover een vraag aan de staatssecretaris. Volgens het jaarverslag van 2014, werden maar liefst 80% van de oproepen beantwoord binnen de 30 seconden. Dat is mooi, maar we moeten de lat hoger durven leggen en blijven streven naar 100% beantwoorde oproepen binnen de minuut. Het callcenter kan ook goede resultaten voorleggen. Zo is de doorlooptijd van een dossier goed, nadat het werd ingediend.

Lees meer.   

Eindelijk extra ondersteuning voor OCMW's
19 oktober 2016
OCMW
Ik ben tevreden dat de federale regering nu gevolg geeft aan mijn oproep van vorig jaar om de OCMW's extra te ondersteunen in hun begeleiding van vluchtelingen. Deze ondersteuning krijgen ze nu.  
 
De vluchtelingencrisis zorgde niet enkel voor een grote instroom van asielzoekers, maar ook voor een uitstroom van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Heel wat van deze mensen kloppen na hun erkenning aan bij het OCMW hetzij voor financiŽle ondersteuning, hetzij omdat ze hulp nodig hebben in hun zoektocht naar een woning, onderwijs voor de kinderen en een job. De OCMW's hadden extra ondersteuning nodig om de begeleiding door maatschappelijk werkers kwaliteitsvol te kunnen verder zetten.
 

Humanitaire visa moeten beter omkaderd worden
21 november 2016

Sommige mensen kunnen een oorlogsgebied niet ontvluchten, omdat men bijvoorbeeld te ziek is om nog op de vlucht te slaan. In zo'n situatie kan men een humanitair visum aanvragen als men familiebanden in ons land heeft. De laatste jaren zijn het aantal humanitaire asielaanvragen verviervoudigd. Deze aanvragen worden geval per geval beoordeeld. In de commissie vroeg ik aan de staatssecretaris of het niet beter zou zijn, om meer een algemene lijn te volgen bij het uitreiken van een humanitair visum. De staatssecretaris is alvast het idee genegen als het parlement een resolutie uitwerkt omtrent humanitaire visa.  

Lees meer over humanitaire visa.

We moeten er ook voor zorgen dat mensen via hervestiging veilig naar ons land of een andere lidstaat van de Europese Unie kunnen komen. Uit de cijfers die ik opvroeg in de commissie, blijkt dat we nog wat werk voor de boeg hebben.  

Knack-interview: praktijktesten en multiculturele samenleving
26 oktober 2016 
 
Vorige maand beantwoordde ik in de Knack-rubriek 'U vraagt' 5 uiteenlopende vragen van lezers over discriminatie, sociale mix, praktijktesten en de multiculturele samenleving.
 

De strijd van vrouwen in de politiek
20 oktober 2016
      
Vroeger was je idealiter een blanke man van rond de 40 jaar als je aan politiek wilde doen. De quota voor vrouwen in de politiek brachten hier verandering in. Toen moesten partijen plots op zoek naar vrouwen. 

Natuurlijk zoeken ze dan ineen
s interessante profielen. In 1994 stond ik voor  het eerst op een lijst, op een onverkiesbare plaats. Als vrouw met een migratieachtergrond heb ik geleerd om van kindsbeen af te vechten, bijvoorbeeld om verder te studeren. Daar word je sterker van en dat komt van pas in de politiek.Nahima in Borgerhout

Meer sportinfrastructuur nodig in Borgerhout 
2 december 2016 

In Borgerhout en omgeving staan een aantal nieuwe schoolprojecten in de steigers. Het is een goede zaak dat er extra capaciteit bijkomt en ik kan dit alleen maar toejuichen. Deze projecten openen nieuwe perspectieven voor de buurtbewoners. Er is momenteel echter ook een gebrek aan sportinfrastructuur in de buurten waarin die nieuwe scholen komen.  
 
Ik heb daarom in de districtsraad, samen met de meerderheid en oppositie, mee een motie ingediend, waarin we aan de stad vragen om samen te werken met de scholen en verenigingen bij het goedkeuren van de nieuwe schoolprojecten. Samen kunnen zij dan kijken hoe het tekort  aan sportinfrastructuur kan worden weggewerkt. 
Lees meer.  

Dirk De Kort op stap voor "Iedereen Thuis"
28 november 2016 
 
Nu de dagen weer wat korter worden en de nachten wat kouder, prijzen we ons gelukkig om thuis te kunnen komen in een warm huis. Hoewel er in de  Vlaamse Wooncode staat dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen, is dit niet vanzelfsprekend en verandert er heel wat aan onze woonbehoeften. 
 
De Vlaamse overheid en vooral het lokale bestuur proberen hier zo veel mogelijk aan tegemoet te komen. Ook bij de Vlaamse CD&V fractie leeft dit thema sterk, vandaar dat Dirk de Kort en enkele collega's woontafels en studiedagen organiseren in het kader van "Iedereen Thuis". 


Campagne Welzijnszorg: Samen Tegen Armoede
2 december 2016 
 
Samen Tegen Armoede. Zo luidt de nieuwe campagne van Welzijnszorg.
Een campagne die ik als mandataris van beweging.net alleen maar kan ondersteunen. Het is namelijk een zaak van ons allen.
 
Ook in ons land grijpt armoede om zich heen. 1,7 miljoen mensen in ons land leeft in armoede, dat is meer dan 1 op 7! Nog veel meer mensen worden er tijdens een bepaalde periode in hun leven mee geconfronteerd.
Armoede, dat is niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, geen toegang hebben tot de gezondheidszorg of geen mogelijkheden hebben om verder te studeren. Maar ook het sociale leven staat onder druk, omdat er geen geld is voor een sportclub of een vereniging, voor schoolactiviteiten of een ontspannende daguitstap.
 
Het is tijd voor actie, tijd om Samen Tegen Armoede in te gaan. Armoede is geen natuurwet. Wij kunnen het bestrijden, wij kunnen kiezen voor een samenleving zonder armoede. Dat is niet enkel een zaak van mensen in armoede zelf. Daarvoor hebben we iedereen nodig!
 
SAMEN: alle vrijwilligers, mandatarissen, partnerorganisaties, pers,... We zijn met velen. We willen overtuigen en verbinden. Overtuigen dat armoede niet thuishoort in ons land, verbinden opdat armoede en uitsluiting uitgesloten worden van in de dorpsstraat tot in de wetstraat. De kracht van ons allemaal: dat is Samen Tegen Armoede.
 
Meer info vind je op www.samentegenarmoede.be

Nieuws van Mama Lufuma

In augustus ging ik op projectreis naar Congo met de mensen van Mama Lufuma vzw. We hebben er de handen uit de mouwen gestoken in het opvanghuis voor tienermoeders en hun baby's. Mijn reisverslag kan je hier nog eens nalezen. Ik breng jullie graag elke maand op de hoogte van het werk dat er telkens werd verricht.
  
Een deel van de meisjes volgt de naaiopleiding in ons eigen naaiatelier en andere meisjes van het opvanghuis gaan naar school. De kindjes zijn blij met het zelfgemaakte kippenhok. Nu is het nog wachten op de kippen. En intussen blijft onze bibliotheek groeien, mede dankzij de Read to Grow Foundation!
 
 


Nahima ondervraagt


Ik heb niet stilgezeten. Hieronder vindt u nog enkele parlementaire vragen, die ik afgelopen maand heb gesteld in de verschillende commissies


Nahima in beeld


Buurtwandeling op het Kiel met CD&V District Antwerpen, 9 oktober 2016

 


Dialoogavond over 'Moslim zijn in de Europese context vandaag' in het Fotomuseum in Antwerpen, 18 oktober 2016

 

Ik heb mijn moeder en vele dierbaren verloren aan kanker. Des te meer een reden om te vechten tegen kanker. Samen tegen Kanker, 20 oktober 2016.
 

GeÔnteresseerde jongeren met rake vragen van het Atheneum van Brasschaat op bezoek in de Kamer, 26 oktober 2016

De Roaring Twenties op het Gala van de Flandrien, 26 oktober 2016


Elk jaar doe ik mee aan de Witte lintjesactie. Aan het station van Berchem voerde ik deze keer samen met andere sympathisanten actie tegen cybergeweld op vrouwen. Lees hier meer over de actie.
 
    Kris Peeters komt ons team in Antwerpen versterken als lijsttrekker. Samen gaan we voor een verhaal dat mensen verbindt.


CD&V Ekeren-Brasschaat organiseerde een buurtwandeling in Mariaburg. We konden enkele Mariaburgse bezienswaardigheden bezoeken, zoals chocalatier La Praline en Kunstkring Caerde.

   

   
Samen met duizenden leden bepaalden we op het #NieuweWIJCongres de richting, die we de komende jaren als partij uitgaan.

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over ťťn van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!