3 juni 2016

Zorg voor de kids: iets voor beide ouders
100 extra inspecteurs voor strijd sociale fraude
Recht op tijdige pensioenberekening
Armoedebestrijding: tijd voor actie!
Diversiteit bij de politie: meer nodig dan enkel goede intenties
Voorzichtigheid en realisme gevraagd bij afbouw opvangplaatsen
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verdienen bescherming
Projectvoorstelling Mama Lufuma Antwerpen
Dirk De Kort nodigt u uit op 'Minder hinder rond Antwerpen'
Nahima ondervraagt
Nahima in beeld


Zorg voor de kids, iets voor beide ouders
14 mei 2016            
 
Ik ben al langer voorstander van een goede verdeling van de zorg binnen het gezin. Tot op vandaag blijkt dit echter nog niet evident. Soms is er druk van de werkgever om bijvoorbeeld liever geen vaderschaps- of ouderschapsverlof op te nemen. Soms vervallen mensen zelf nog in het klassieke patroon waarbij de vrouw de meeste zorgtaken op zich neemt.
 
In het parlement neem ik deze problematiek ter harte en heb ik een wetsvoorstel klaar dat een deel van het ouderschapsverlof overdraagbaar moet maken als elke ouder minstens 3 van de 4 maanden ouderschapsverlof opneemt en voorzie ik ook in een extra bonusmaand.


100 extra inspecteurs voor strijd sociale fraude
 9 mei 2016
   
In het verleden heb ik al meermaals aangedrongen op bijkomende middelen voor de inspectiediensten. Ik ben dan ook tevreden dat er nu bijkomende middelen vrijgemaakt werden om tegen 1 juli 100 extra inspecteurs aan te werven bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdiensten. Deze inspecteurs zijn van groot belang in onze strijd tegen sociale fraude en sociale dumping. Men hoopt de extra inspecteurs vooral aan te werven door enerzijds de wervingsreserve aan te boren en anderzijds de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdiensten te reorganiseren.
   

Recht op tijdige pensioenberekening
26 mei 2016
      
pensioen2 Eind 2015 had het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) een achterstand van ongeveer 23.000 dossiers voor de pensioenberekening. Deze mensen kregen bijgevolg een voorlopige bijdrage in afwachting van hun definitief pensioen.
 
Uit mijn vraag aan de minister bleek dat de opeenvolgende en complexe hervormingen zorgden voor een moeilijke informaticatoepassing. Men verwacht dat de achterstand eind juni zal weggewerkt zijn. Ik begrijp dat hervormingen aanpassingen vergen, maar ik vraag de minister toch de mensen niet nodeloos lang in onzekerheid te laten over hun definitief pensioenbedrag. Mensen hebben recht om op tijd de juiste pensioenberekening te krijgen, zodat ze nadien ook het juiste pensioenbedrag doorgestort krijgen.
 

Armoedebestrijding: tijd voor actie!
2 juni 2016
 
Nahima - portret2 Ik volg armoede nog steeds van nabij op in de Kamer. Uit antwoord op mijn vraag blijkt dat vandaag nog maar 8 van de 110 maatregelen uit het tweede federale actieplan armoedebestrijding door het Rekenhof werden geëvalueerd. Wachten op een volledige evaluatie voor het derde federale actieplan zou ons te ver leiden. Ik vraag de staatssecretaris dan ook om in overleg te gaan met de sector zelf. Zij weten vandaag al wat er moet bijgestuurd worden. 
 
Daarnaast stel ik vast dat de armoede in ons land maar niet daalt. Integendeel, de kinderarmoede is zelfs toegenomen. Het heeft dan ook geen zin om te blijven studeren en wachten op zaken die we toch al lang weten. Ik dring er op aan om over te gaan tot actie. Concrete maatregelen zijn nodig om armoede te bestrijden.

Diversiteit bij de politie: meer nodig dan enkel goede intenties
13 mei 2016

Op 11 mei werd in Antwerpen het diversiteitscharter van de Antwerpse politie ondertekend. Diversiteit is een realiteit in Antwerpen en dat moet weerspiegeld worden in het korps. Vandaag bestaat het Antwerpse korps slechts uit 7% allochtone agenten.  
 
Het charter is dan ook een lovenswaardig initiatief. Het is echter tijd om de symboliek te overstijgen. Het diversiteitscharter heeft enkel kans op slagen als alle betrokken partijen radicaal kiezen voor de uitvoer en implementatie van dit charter. De tijd dat we blijven steken in de goede intenties is nu definitief voorbij. Ik schreef hierover een opiniestuk op Knack.be.
 
 
Ook in de commissie Binnenlandse Zaken blijf ik dit thema van nabij opvolgen. Ik vroeg de minister welke goede praktijken er bestaan om beter om te gaan met diversiteit binnen én buiten het politiekorps. Het aanbod aan voorstellen voor het nieuwe diversiteitsbeleid is goed, maar nogal vrijblijvend. Ik pleit voor een verplichte opleiding voor leidinggevenden in de centrumsteden waar de diversiteit groot is. 
 

Voorzichtigheid en realisme bij afbouw opvangplaatsen
30 mei 2016

Sinds januari is de instroom van asielzoekers in dalende lijn. Het is dan ook logisch dat we het aantal opvangplaatsen voor een stuk afbouwen. Tijdens de plenaire vergadering heb ik echter gevraagd om daarbij voorzichtig te werk te gaan en rekening te houden met de realiteit. 
  
Het tij kan snel keren met de zomer in het vooruitzicht, de aanhoudende conflicten en het wankele akkoord tussen de EU en Turkije. Mijn pleidooi was duidelijk: "Bouw de grootschalige noodopvangplaatsen af en  voorzie voldoende bufferplaatsen." De lokale besturen, die al heel wat inspanningen leverden, kunnen daarbij de geschikte partner zijn. We zien vandaag ook dat heel wat erkende vluchtelingen niet binnen de twee maanden na hun erkenning eigen onderdak vinden. Verleng deze termijn naar 3 of 4 maanden liefst structureel, zodat men dit niet telkens geval per geval moet aanvragen bij Fedasil.
  

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verdienen bescherming
1 juni 2016 
 
Onder de vele vluchtelingen die in ons land toekomen, zitten ook heel wat kinderen en jongeren die alleen, zonder ouders of familie, op de vlucht zijn. Dinsdagavond 31 mei organiseerde ik samen met Beweging.net Antwerpen een geslaagde infoavond rond de ondersteuning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). We merken dat er enerzijds heel veel NBMV hulp nodig hebben. Zo zijn er nog bv. 800 jongeren die wachten op een voogd. Anderzijds zijn er heel wat mensen die solidair willen zijn en heel concreet hulp willen geven, maar niet weten hoe ze kunnen helpen.

Verschillende sprekers, waaronder voogd Lien Van De Kelder en pleegouders Hakima Al Farisi en Marie Maselis, gaven meer uitleg over hun engagement als voogd, pleegouder of steungezin. Het was alvast een boeiende avond met een enorm grote opkomst en een heel divers publiek.


Wil je meer weten over hoe je kan ondersteunen?
  
Nuttige contactgegevens:
  • Dienst Voogdij: tel.: 078/15.43.24
  • Joba Vluchtelingenwerking voor jongeren (steungezin): joba.vluchtelingenwerking@vzwkiosk.be
  • Pleegzorg Vlaanderen: info@pleegzorgvlaanderen.be

Projectvoorstelling Mama Lufuma Antwerpen
20 mei 2016                      
 
Op vrijdagavond 20 mei hielden we Mama Lufuma Antwerpen boven de doopvont. Ik engageerde me zelf als vrijwilliger, omdat ik geloof in de kleinschalige projecten en concrete aanpak van deze vereniging.
 
Zij hebben al meerdere mooie projecten kunnen realiseren in Matadi in Congo, zoals de aankoop van een ziekenhuiswagen, de realisatie van een waterbron voor 6000 mensen, nieuwe schoolbanken voor het lokale schooltje en een kleinschalig opvanghuis voor tienermoeders en hun baby's.
 
Deze zomer ga ik mee op projectreis. We willen dan ook werk maken van brillen voor de kinderen van het dorp. Dit kunnen we doen dankzij de samenwerking met de organisatie Eyes for the World. Zij bieden zelf-aanpasbare brillen aan voor mensen in derde wereldlanden. Daarnaast hopen we ook een kleine bibliotheek (lees: een uitgebreide boekenkast) te realiseren voor de kinderen van het tehuis en het dorp en zamelen we geld in voor de bouw van een tweede verdieping op het opvangtehuis. We willen ervoor zorgen dat meer jonge mama's hier onderdak kunnen vinden.
 
Bent u geïnteresseerd of wil u graag meewerken?
Meer info kan u vinden op www.mamalufuma.com.


Dirk De Kort nodigt u uit op 'Minder hinder rond Antwerpen'
 
In het Vlaams Parlement zet mijn collega-parlementslid Dirk De Kort zich actief in binnen de commissie mobiliteit. Samen met de afdelingen Brasschaat, Schoten, Wijnegem en Schilde organiseert hij op donderdag 9 juni de infoavond 'Minder hinder rond Antwerpen'.
 
Gedurende de avond zal meer info gegeven worden over de lopende en toekomstige werken en de bijhorende minder hinder maatregelen. Iedereen is van harte welkom om 20u in Parochiecentrum Deuzeld, Deuzeldlaan 78 in Schoten.
 


Nahima ondervraagtIk heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 


Nahima in beeld

Uitreiking Bronzen Pagadder 2016, 3 mei 2016. Proficiat aan alle genomineerden Symbiose en Soep 't erin en aan de publiekswinnaar Forum vzw!

     

Boeiende hoorzitting over de misbruiken op de wet gezinshereniging met pakkende getuigenissen van slachtoffers. 10 mei 2016
 
Bezoekersgroepen ontvangen in het parlement staat altijd garant voor leuke ontmoetingen.

Atlas Inburgering en Integratie Antwerpen, 18 mei 2016Zesdejaars van het Xaveriuscollege in Borgerhout, 19 mei 2016


Voorstelling van het project Mama Lufuma in buurtcentrum Cortina, 20 mei 2016

    
Uitreiking van getuigschriften voor anderstaligen bij Babylon in Merksem, 26 mei 2016

Met de JONGCD&V Werkgroep Diversiteit op bezoek in de Joodse buurt in Antwerpen, 29 mei 2016
 
Succesvolle infoavond niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: steungezin, pleegouder of voogd. Hoe kan ik helpen? 31 mei 2016

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!