1 maart 2016

Hulpbehoevenden zijn niet gebaat bij administratieve rompslomp (opinie in GVA)
Waar blijft het plan voor armoedebestrijding?
Minimumuitkeringen verhogen naar Europese armoedegrens
Ziekenhuiskosten rijzen de pan uit
Werk maken van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Geen halve vakantiedagen voor onthaalouders?
ATV Wakker op Zondag: 'Voor een humaan, maar kordaat vluchtelingenbeleid'
Geen A- en B-burgers voor ons: dubbelinterview in Gazet van Antwerpen
Tijd om discriminatie en racisme aan te pakken
Europees spreidingsplan blijft ook in België dode letter
Tevreden met evenwichtig Belgisch spreidingsplan
Dirk De Kort: voorstadsnet Antwerpen kan niet wachten
Nahima ondervraagt
Nahima in Borgerhout
Boomplantactie op Spoor Oost onder een stralend zonnetje
Nahima in beeld


Hulpbehoevenden zijn niet gebaat bij
administratieve rompslomp (opinie in GVA)
20 februari 2016

Op 20 februari verscheen mijn opinie in Gazet van Antwerpen naar aanleiding van de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid. De Verenigde Naties willen met deze dag aandacht vragen voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving. Wij laten die mensen nog te veel verloren lopen in een doolhof van administratie, waardoor ze in de miserie blijven zitten. Net op het moment dat mensen geconfronteerd worden met veranderende situaties, zoals het wegvallen van een job, een slechte gezondheid, ... moet de overheid klaar staan. We moeten als samenleving zorgen voor een goed opvangnet en werk maken van sociale rechtvaardigheid. Daarom diende ik een wetsvoorstel in om aan personen met een handicap automatisch een uitkering toe te kennen indien ze daar recht op hebben.


Waar blijft het plan voor armoedebestrijding? 
8 februari 2016

Het federale regeerakkoord stelt dat deze regering werk moet maken van een nieuw plan armoedebestrijding. En voor de zomer van 2015 keurde het parlement mijn resolutie over armoedebestrijding goed. Deze resolutie kan als inspiratiebron dienen voor het federale actieplan voor armoedebestrijding. Ondertussen wachten we nu al meer dan een half jaar op het plan. In de commissie vroeg ik de staatssecretaris wanneer we het plan in het parlement mogen verwachten.

Momenteel wordt daar nog steeds aan gewerkt. Er zijn al heel wat overlegrondes geweest met de verschillende ministers. Binnenkort gaat de tekst naar het middenveld. En een aantal zaken uit mijn resolutie werden alvast opgenomen in het ontwerp.

Ik kijk uit naar dit nieuwe plan. Het wordt hoog tijd dat de staatssecretaris zich hierachter zet.
  

Minimumuitkeringen verhogen op hetzelfde niveau als de Europese armoedegrens
15 februari 2016

Het regeerakkoord engageert zich om de minimumuitkeringen voor sociale zekerheid en sociale bijstand geleidelijk op te trekken tot aan de Europese armoedegrens. De huidige bedragen staan nog niet voor iedereen op het niveau van de Europese armoededrempel. Ik vroeg de minister van Sociale Zaken welke inspanningen worden gedaan om deze uitkeringen op te trekken.

Een van de belangrijkste middelen om de minimumuitkeringen tot het Europese armoededrempel op te trekken is de welvaatsenveloppe. De regering heeft er zich toe verbonden de opeenvolgende welvaartsenveloppes tot in 2020 voor 100% te besteden.

Het spreekt voor zich dat ik blij ben met de volledige besteding van de welvaartsenveloppe. Dit zal echter niet volstaan om de uitkeringen op te trekken tot boven de armoedegrens. Extra inspanningen zijn broodnodig.
  

Ziekenhuiskosten rijzen de pan uit 

4 februari 2016             

 

ziekenhuis De ereloonsupplementen, de extra's die artsen aanrekenen, zitten de laatste jaren in stijgende lijn. Op lange termijn kan dit alleen maar nadelig zijn voor een betaalbare gezondheidszorg. Daarnaast rekenen heel wat ziekenhuizen vandaag zogenaamde comfortsupplementen aan, zoals bijvoorbeeld voor het gebruik van een TV of koelkast. Veel van de zaken die worden doorgerekend aan de patiŽnt zouden volgens mij tot de standaarduitrusting van een ziekenhuis moeten behoren. 
   
De minister van Volksgezondheid deelt alvast mijn bezorgdheid over de betaalbaarheid van de zorg voor patiŽnten, zo blijkt uit haar antwoord op mijn vraag. Vanuit die bezorgdheid werd vorig jaar al de mogelijkheid tot het aanrekenen van ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonskamers in daghospitalisatie aan banden gelegd. Het is belangrijk dat de patiŽnt correct wordt geÔnformeerd over de financiŽle aspecten van een ziekenhuisopname. Ik ben blij dat de minister mijn bezorgdheid over de verdoken kosten ook meeneemt bij de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.

 

Lees meer.


Werk maken van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
19 februari 2016 

Heel wat mensen die bijvoorbeeld na een ziekte op jonge leeftijd nooit de mogelijkheid hebben gehad om voltijds aan de slag te gaan, kunnen vandaag niet gecompenseerd worden als ze deeltijds gaan werken. Dit hypothekeert de toekomst van heel wat mensen en druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel. 

Ik vroeg de minister in de commissie sociale zaken of men de mogelijkheid tot gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan onderzoeken. Het huidige systeem van toegelaten arbeid  is inderdaad gericht op voltijdse tewerkstelling. Er werden ondertussen verschillende studies aangevraagd over de organisatie van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Hopelijk wordt hier dringend werk van gemaakt. We hoeven trouwens niet te wachten op al die studies vooraleer we iets ondernemen.


Geen halve vakantiedagen voor onthaalouders? 
10 februari 2016

kinderen in zandbak Onthaalouders, die vandaag recht hebben op 20 vakantiedagen en eens een halve dag willen werken, krijgen  vandaag een volledige dag vakantie aangerekend. In de commissie Sociale Zaken vroeg ik aan de minister of er geen mogelijkheden bestaan voor onthaalouders om een halve dag vakantie op te nemen. 
 
Door het bijzondere statuut van onthaalouders vallen zij niet onder de wetgeving in verband met de jaarlijkse vakantie. Ze kunnen wel bepalen wanneer ze twintig sluitingsdagen inplannen. Daardoor worden de twintig sluitingsdagen gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Het statuut houdt enkel rekening met de prestaties die effectief geleverd werden. Bovendien staat een kinderopvang los van het tijdstip waarop de onthaalouder een kind opvangt en het uurrooster dat hij/zij hanteert. Dit maakt dat er heel wat verschillende opvangplannen en uurrroosters bestaan waarop onthaalouders werkzaam zijn.  


ATV Wakker op Zondag: 'Voor een humaan en kordaat vluchtelingenbeleid'
1 februari 2016

In het ATV-programma 'Wakker op Zondag' van zondag 31 januari heb ik gepleit voor een humane ťn kordate aanpak van de vluchtelingencrisis.

Mensen die vluchten voor oorlog en geweld verdienen onze bescherming en een menswaardige opvang. Asielzoekers die erkend worden als vluchteling moeten begeleid worden bij hun integratie door onder meer taal- en inburgeringscursussen en begeleiding naar werk. Asielzoekers die niet erkend worden als vluchteling moeten het land verlaten. Bij voorkeur vrijwillig, met begeleiding, als het niet anders kan gedwongen.
 

Geen A- en B-burgers: dubbelinterview in Gazet van Antwerpen
30 januari 2016                       

Ons standpunt over de aanpak van de huidige vluchtelingencrisis is duidelijk en consequent. CD&V is voor een versterking van de Europese buitengrenzen, een faire verdeling van mensen over alle Europese landen.
  
In het dubbelinterview met N-VA parlementslid Sarah Smeyers discussieerden we over het huidige vluchtelingenbeleid. Onze morele plicht is duidelijk en de Conventie van GenŤve is duidelijk. We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. Daarnaast zijn we het oneens over de inperking van sociale rechten voor wie asiel krijgt. Wij willen namelijk geen tweederangsburgers creŽren. Voor erkende vluchtelingen gelden dezelfde rechten en uiteraard ook dezelfde plichten als iedereen.
 
Lees meer.

Tijd om discriminatie en racisme aan te pakken 
8 februari 2016
      
Unia, het voormalige Interfederaal Gelijkekansencentrum, maakte vorige week haar cijfers bekend rond discriminatie, racisme en homofobie. Vorig jaar werden maar liefst 1.596 dossiers geopend bij Unia. 20% van de dossiers komt uit de provincie Antwerpen.
 
Ik vind dit alarmerend. Er is nog veel werk aan de winkel. Discriminatie op de arbeids- en huurmarkt tiert welig. Ook op internetfora en websites zien we steeds vaker racistische en discriminatoire uitspraken. Als beleidsmakers moeten we duidelijk maken dat discriminatie, seksisme, racisme of homofobie, niet kan. Met polarisatie geraak je nergens. Er moet kordaat opgetreden worden, want er mag geen gevoel van straffeloosheid ontstaan.
 
 
Ook in de commissies volg ik deze thema's van dichtbij op. In de commissie Volksgezondheid vroeg ik de staatssecretaris van Gelijke Kansen welke maatregelen ze al nam om de jammerlijke trend van cyberhaat tegen te gaan.
 
 
In de commissie Sociale Zaken laat ik het niet na de minister te vragen naar een stand van zaken in de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Het is positief dat men momenteel actief inzet op zelfregulering binnen de sectoren en dat de sociale partners van de dienstenchequesector aan actiepunten werken. Ik heb de minister er wel op gewezen dat men gelijktijdig ook al aan de tweede stap kan werken. De overheid moet namelijk ook werk maken van de wettelijke instrumenten om discriminatie vast te stellen en aan te pakken. Deze instrumenten zijn vandaag  al nodig, onder meer in de sectoren die al over een systeem van zelfregulering beschikken.
 

Europees spreidingsplan blijft ook in BelgiŽ dode letter
 25 februari 2016            

Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis werd er op Europees niveau afgesproken om in ItaliŽ en Griekenland hotspots te installeren voor de registratie van vluchtelingen. 160.000 vluchtelingen zouden daarna verspreid worden over alle lidstaten. BelgiŽ zou hierdoor 4.564 vluchtelingen moeten opvangen op twee jaar tijd. Tot de dag van vandaag blijft de naleving van deze overeenkomst door de lidstaten bijzonder gering.

Uit een vraag aan de staatssecretaris voor asiel en migratie blijkt nu dat tot en met 27 januari amper 14 alleenstaanden uit Eritrea in BelgiŽ zijn aangekomen. Voor 16 anderen is er plaats voorzien. Ook andere lidstaten deden nog niet veel.

Blijkbaar kijkt iedereen de kat uit de boom en worden verwijten rondgestrooid. Daardoor gebeurt er bijna niets.  BelgiŽ vangt sowieso al heel wat vluchtelingen op. Maar dit gaat om een belangrijk symbool.We moeten een statement maken en tonen dat we doen wat we zeggen en ons aandeel vluchtelingen uit het spreidingsplan opnemen.


Tevreden met evenwichtig Belgisch spreidingsplan
26 februari 2016
 
Op vrijdag 26 februari kwam de federale regering tot een akkoord over het spreidingsplan voor de opvang van 5.000 asielzoekers over gans het land. Ik ben alvast tevreden.
 
De spreiding van de kinderen in de Vlaamse scholen zal hun integratie ťn die van hun ouders bevorderen. Een evenwichtige spreiding zal tenslotte ook het draagvlak bij de burger vergroten. Ook voor de bevolking is het namelijk beter om in de eigen gemeente enkele kleinschalige opvanginitiatieven te hebben, eerder dan een groter centrum van pakweg 500 mensen. Met CD&V blijven we pleiten voor een humaan, maar kordaat asielbeleid.

Dirk De Kort: voorstadsnet Antwerpen kan niet wachten
               
Mijn collega en Vlaams parlementslid Dirk De Kort volgt in het Vlaams Parlement onder meer de Antwerpse mobiliteitsvraagstukken van dichtbij op. Hij stelde onlangs een vraag over het voorstadsnet in Antwerpen aan de Vlaamse minister van Mobiliteit.

Het uitblijven van de verdere ontwikkeling van het Antwerpse voorstadsnet is namelijk absurd en problematisch. In het Vlaamse regeerakkoord staat nochtans dat men de voorstadsnetten in Gent, Antwerpen, Luik en Charloroi zou uitbouwen. Voor Antwerpen is de nood het hoogste, want daar zijn vandaag al de meeste fileproblemen. Ook zijn de Antwerpse plannen het meest concreet. 
 


Nahima ondervraagtIk heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 


Nahima in Borgerhout


Boomplantactie op Spoor Oost onder een stralend zonnetje
27 februari 2016
 
Op zaterdag 27 februari ben ik samen met enkele mensen van CD&V Borgerhout, maar ook met tal van andere Borgerhoutenaren, bomen gaan aanplanten op Spoor Oost. Dit was een initiatief van de stad Antwerpen, het district Borgerhout en Samen voor Natuur. Onder een stralend zonnetje werden zo maar liefst 500 bomen aangeplant.
  
Met CD&V Borgerhout hebben we in ons verkiezingsprogramma van 2012 al de wens opgenomen om te werken aan een groener Borgerhout met een Park Spoor Oost. Ik ben blij dat het eerste Borgerhoutse bos nu de kans krijgt te groeien.


Nahima in beeld

Begin februari mocht ik enkele jongeren op sleeptouw nemen in het parlement. Boeiende ontmoeting!
 
 

Ik blijf verder op pad gaan om de vragen van de mensen over de vluchtelingencrisis te beantwoorden.

 

Sint-Annacollege Linkeroever, 5 februari

 

 

Op skivakantie met het gezin in de krokusvakantie. Genieten!

Op maandag 15 februari was het Dikke Truiendag. Ook op het politiek bestuur werd de verwarming een paar graden lager gedraaid.

 
Boomplantactie Spoor Oost, 27 februari. Met dank aan Zerrad Charafdine voor de mooie foto's!

 


In gesprek met onze leden op Oog in Oog in Wommelgem, 27 februari. Met dank aan Zerrad Charafdine voor de foto's.

 
 
  


Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over ťťn van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!