29 april 2016

Wees ambitieus! Til ondersteuning boven Europese armoededrempel
Eindspel van Knack
Vaderschapsverlof mag geen taboe zijn
Inzetten op verbondenheid in plaats van verdeeldheid
Veel mensen onwetend over recht op verhoogde tegemoetkoming
Onderzoek is nodig voor zware feiten Antwerpse agenten
Bouw grootschalige asielcentra af en benut lokale opvangplaatsen
Totaalaanpak voor een gecontroleerd en rechtvaardig vluchtelingenbeleid
Achterstand in naturalisaties in dalende lijn
Bijsturing preopvang en preregistratie noodzakelijk
Ik nodig u graag uit op de volgende activiteiten
Dirk De Kort gaat voor 'Koning fiets'
Nahima ondervraagt
Nahima in Borgerhout
Moorkensplein: open ruimte voor iedereen
Nahima in beeld


Wees ambitieus! Til ondersteuning boven Europese armoededrempel 
27 april 2016            
 
Eén op vijf Belgische kinderen jonger dan 18 jaar groeit op in armoede. In Antwerpen gaat het zelfs om één op vier kinderen. Terwijl tewerkstelling de kansen vergroot om de positie in de samenleving te versterken, is dat voor veel mensen helaas geen optie. Het leven kent soms vele tegenslagen, zoals ziekte, zonder werk vallen of geboren worden met een handicap. Daar kies je niet voor.
 
Verschillende uitkeringen, zoals de werkloosheidsuitkering, het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen en de inkomensvervangende tegemoetkoming liggen vandaag nog onder de Europese armoededrempel. Voor een gezin met kinderen is die drempel 2.279 euro per maand, voor een alleenstaande gaat het om 1.085 euro per maand.
 
Gisteren werden in de plenaire vergadering mijn wetsvoorstellen in overweging genomen om de Belgische uitkeringen te verhogen tot boven deze Europese armoededrempel. Hopelijk krijg ik de nodige steun om mijn wetsvoorstellen te realiseren.


Eindspel van Knack
 
   
Welk nieuws heeft u recent boos of bang gemaakt? Over welk onderwerp zou u graag meer willen weten? Wat is uw grootste prestatie? Wat is uw grootste mislukking?
 
Op deze, en andere vragen, geef ik een antwoord in het Eindspel van Knack.
 
 

Vaderschapsverlof mag geen taboe zijn
28 april 2016

vaderschap
'Wanneer vrouwen ouderschapsverlof vragen, wordt dat nooit in vraag gesteld. Maar een man die vaderschaps- of ouderschapsverlof opneemt, wordt gezien als iemand die niet graag en hard werkt', zegt Thomas.
 
Samen met mijn collega, Els Van Hoof, diende ik een tijd terug een wetsvoorstel in om het vaderschapsverlof te verplichten. Vaders zijn al wettelijk beschermd tegen ontslag als ze hun vaderschapsverlof opnemen. Dat blijkt niet voldoende. Uit een recent krantenartikel blijkt dat mannen nog altijd drempels ondervinden om hun vaderschapsverlof aan te vragen bij hun werkgever. Er moet absoluut een einde komen aan deze vorm van discriminatie.
 

Inzetten op verbondenheid in plaats van verdeeldheid
20 april 2016

De recente uitspraken van minister Jambon waren stigmatiserend en hebben heel wat mensen gekwetst. Laten we duidelijk zijn, voor ons is elke vorm van sympathie of steunbetuiging aan terreur een geval te veel. Waar het om gaat, is dat wij de minister willen vragen om zorgvuldig te zijn in zijn discours, in wat hij zegt en hoe hij het zegt. Scheer niet iedereen over dezelfde kam. Door dat discours winnen we geen harten, maar verliezen we harten bij de vleet. Meer dan ooit moeten we inzetten op verbondenheid in plaats van verdeeldheid.
  
 
  
  

Veel mensen onwetend over recht op verhoogde tegemoetkoming
22 maart 2016
      
Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Onderzoek in 2015 heeft aangetoond dat maar liefst 599.489 personen, die vandaag nog geen verhoogde tegemoetkoming hebben, er mogelijks wel recht op hebben.

De verhoogde tegemoetkoming omvat onder andere een lager remgeld, een lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering maar bijvoorbeeld ook korting voor trein en bus. Een deel daarvan krijgt deze verhoogde tegemoetkoming automatisch toegekend, bijvoorbeeld omdat zij een specifieke uitkering ontvangen.

Vaak gaat het om gezinnen in armoede die deze verhoogde tegemoetkoming het hardst nodig hebben. We moeten ons blijven inzetten voor deze mensen, zodat zij hun rechten optimaal kunnen laten gelden.
 

Onderzoek is nodig voor zware feiten Antwerpse agenten
22 april 2016 
 
politie Ruim een maand geleden raakte bekend dat enkele Antwerpse politieagenden betrokken waren bij zeer zware feiten. Intussen werden in de zaak ook al aanhoudingen verricht. Van politieagenten verwachten we de grootste integriteit. Hierover mag geen twijfel bestaan.

Gezien de ernst van de zaak stelde ik hierover een vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken. Ik drong aan op een onderzoek door het Comité P, zodat we hier conclusies aan kunnen verbinden om te vermijden dat dit zich in de toekomst herhaalt in Antwerpen of elders. De minister beloofde dat dit onderzoek er komt.


Bouw grootschalige asielcentra af en benut lokale opvangplaatsen
28 april 2016

Enkele maanden geleden werden de gemeentebesturen nog aangemaand om extra opvangplaatsen voor asielzoekers te voorzien in hun gemeenten. Nu worden ze vaak geconfronteerd met leegstaande woningen en appartementen. Een goed opvangbeleid houdt rekening met de instroom, maar ook met de partners die zorgen voor de opvang, meer bepaald de gemeentebesturen die heel wat geld investeerden in het creëren van plaatsen.
 
In de plenaire vergadering van 28 april ondervroeg ik de staatssecretaris hierover. Ik hield een pleidooi om de grootschalige opvang, die vaak overvol zit, af te bouwen en de lokale opvangplaatsen optimaal te benutten.
 

Totaalaanpak voor een gecontroleerd en rechtvaardig vluchtelingenbeleid
18 maart 2016                      
 
De Europese staatshoofden en regeringsleiders zaten half maart samen over de precieze invulling van het migratieakkoord met Turkije. Ik heb er, samen met mijn collega-Europarlementslid Ivo Belet, steeds voor gepleit om grip te krijgen op de vluchtelingenstroom mét respect voor de mensenrechten.
  
 
Daarnaast pleit ik ook al langer voor een harmonisering van het Europese asielbeleid. In 2015 stond België op de 9de plaats met 3,99 asielaanvragen per 1.000 inwoners. Europese landen zoals Kroatië, Estland en Slowakije kregen nauwelijks vluchtelingen over de vloer. Ook de erkenningspercentages blijken zeer sterk te verschillen tussen de 28 EU-lidstaten, gaande van 8,82% tot 90,61%.
  

Achterstand in naturalisaties in dalende lijn
11 maart 2016
 
Nahima - portret2 De snel Belg-wet uit 2000 werd afgeschaft en de criteria om Belg te worden, werden verstrengd. Sinds 1 januari 2013 moet men nu minimaal 5 jaar legaal in het land verbleven hebben, één van de drie officiële landstalen kennen, bewijs leveren van inburgering en aantonen dat men een bepaalde periode gewerkt heeft.

De naturalisatie is nu een gunstprocedure die uitsluitend is weggelegd voor mensen die staatloos zijn of mensen met een buitengewone verdienste op wetenschappelijk, sportief of socio-cultureel vlak en zo een bijzondere bijdrage leveren aan de internationale uitstraling van België. 
 
Als commissievoorzitter ben ik blij dat we de achterstand uit het verleden in naturalisatiedossiers geleidelijk aan wegwerken. Momenteel bedraagt die nog 23.000 dossiers. In 2013 bedroeg de achterstand nog ruim 40.000 dossiers.

Lees meer. 

Bijsturing preopvang en preregistratie noodzakelijk 
23 april 2016

In september 2015 werd de pre-opvang in het leven geroepen om de hoge instroom aan asielzoekers een dak boven het hoofd te bieden in afwachting van hun registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken. In de commissie vroeg ik de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of deze opvang in zijn huidige vorm nog nodig is. Het aantal asielaanvragen is immers in dalende lijn.
 
Vandaag blijkt er al een buffer te bestaan in de reguliere opvang, waar de bezettingsgraad 88% bedraagt. Ik roep de staatssecretaris op om de pre-opvang te gebruiken wanneer dit echt nodig is. Een buffer behouden is noodzakelijk, maar die kan eventueel ook op een andere manier of locatie gecreëerd worden.


Ik nodig u graag uit op de volgende activiteitenDirk De Kort gaat voor 'Koning fiets'
 
In het Vlaams Parlement zet mijn collega-parlementslid Dirk De Kort zich actief in binnen de commissie mobiliteit. Samen met zijn collega's heeft hij nu een fietsplan voorgesteld.
 
Fietsen is gezond en het goedkoopst. Het is ook het meest functionele vervoersmiddel in de stad, voor kleinere en langere verplaatsingen. Met het fietsplan kiezen Dirk en zijn collega's nu resoluut voor de fiets als prioritair vervoersmiddel voor heel wat verplaatsingen. Ze somden een aantal belangrijke beleidsaanbevelingen op voor de verschillende overheden in ons land, zoals de vraag naar voldoende fietsstallingen en een verlaagde BTW op fietsinfrastructuur.
 


Nahima ondervraagtIk heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 


Nahima in Borgerhout


Moorkensplein: open ruimte voor de buurt
14 april 2016
 
De buurtbewoners van het Moorkensplein kunnen op mijn steun rekenen als het gaat om na de heraanleg de parkeerplaatsen te beperken tot de dienstwagens van de politie. Als onze agenten ook hun privéwagens hier gaan zetten, dan gaat dit ten koste van de open ruimte van de buurt.
 
 
In de laatste districtsraad werd mijn amendement om op het Moorkensplein ook zitbanken met rugleuning te voorzien, unaniem aangenomen. Het is belangrijk dat iedereen, jong en oud, comfortabel van het nieuwe aangelegde plein kan genieten.
 


Nahima in beeld

In gesprek met internationale studenten van het Tropisch Instituut in Antwerpen over onze Belgische sociale zekerheid, 14 maart 2016

Vragen beantwoorden over de vluchtelingen op Hallo Politici! in het Vlaams Parlement, 21 maart 2016

 
Op de wake in Antwerpen om onze steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart, 25 maart 2016

Afgelopen paasvakantie bracht ik met mijn man Guy en onze vrienden Frédéric en Gaelle een bezoek aan Auschwitz-Birkenau. Heel aangrijpend.

 
Bezoekersgroepen ontvangen in het parlement staat altijd garant voor leuke ontmoetingen.

Pasar Merksem, 12 maart 2016Zesdejaars van het Sint-Jan Berchmanscollege Westmalle, 26 april 2016

Ik mocht mee de Grote Prijs Miet Smet uitreiken op de brunch van Vrouw en Maatschappij Hemiksem, 10 april 2016

  
5 jaar sociale kruidenier tWinkeltje in Merksem, 16 april 2016
 
  

Onze Nepalese vrienden toespreken op het Nepal Festival in Leuven, 17 april 2016 

 

Met mijn collega-parlementsleden van Vrouw en Maatschappij op Internationale Vrouwendag opkomen voor meer vrouwen aan de top. Ook bij de politie. 8 maart 2016Vrouw en Maatschappij gaat in overleg met werkgeversorganisatie VBO over duurzaam investeren in vrouwelijke arbeidskrachten. We overhandigden Diva-cupcakes. 18 april 2016

Ik heb een toffe stagiair in mijn kielzog tot begin juni. Welkom Rachid!Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!