29 januari 2016

Kordate aanpak sociale dumping in transportsector
Handen af! Debat op ATV Wakker op Zondag
Een vluchteling is veel meer dan bed, bad en brood (Opiniestuk GVA)
Overleg over Wet Major
Uitstroom uitgeprocedeerde asielzoekers als sluitstuk van correct asielbeleid
Tekort aan voogden NBMV wordt aangepakt
Werken aan een Europese kaart voor personen met een beperking
Nood aan een Europese verdeelsleutel voor de opvang van vluchtelingen
Gemeenschapsdienst binnen GPMI?
Opleiding volgen mag niet leiden tot verlies uitkering
Dirk De Kort organiseert 'Groene mobiliteit'
Nahima ondervraagt
Nahima in Borgerhout
Vinçotteplein: een plek voor iedereen
Nahima in beeld


Kordate aanpak sociale dumping in transportsector

8 januari 2016

 

Voor de kerstvakantie zag je op verschillende plaatsen plots vrachtwagens geparkeerd staan. Langs autowegen, op parkings, maar ook in afgehuurde weiden. De vele chauffeurs bleken de vakantie door te brengen bij hun gezinnen in het buitenland. Na de vakantie verdwenen deze vrachtwagens dan ook stelselmatig met de noorderzon. In de eerste plenaire vergadering van het jaar vroeg ik de staatssecretaris naar de acties die hij zal nemen om deze gevallen van sociale dumping aan te pakken.

 

Voorbije zomer werd een meerderheidsresolutie goedgekeurd, waar ik aan meewerkte, om sociale dumping aan te pakken. Eén van de mogelijkheden is om akkoorden af te sluiten met de landen die geconfronteerd worden met deze dumping-praktijken, zoals bijvoorbeeld Roemenië, Hongarije en Bulgarije. Om zowel oneerlijke concurrentie in ons land tegen te gaan, als dumpinglonen tegen te gaan, blijft het belangrijk dat deze praktijken van sociale dumping gemeld worden en kordaat aangepakt worden.

 

Lees meer.


Handen af! Debat op ATV Wakker op Zondag
10 januari 2016                      
 
Zondag 10 januari ging ik in ATV Wakker op Zondag in debat over geweld op vrouwen, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Keulen op oudejaarsavond.

Er is geen discussie over: in onze samenleving zijn mannen en vrouwen gelijk. Daar hebben we decennialang voor gevochten. Geweld mag en zal nooit getolereerd worden. Maar ik wil ook geen taboes uit de weg gaan. Als er een probleem is met bepaalde groepen, dan moeten we man en paard noemen en hier iets aan doen. Vandaar ook mijn steun aan het opnemen van 'gelijkheid tussen mannen en vrouwen' in de cursus maatschappelijke integratie en mijn oproep dit onderdeel te maken van een ruimere cursus voor alle asielzoekers. Tegelijkertijd moeten we wel beseffen dat geweld op vrouwen een veel breder probleem is en blijft.


Een vluchteling is veel meer dan bed, bad en brood (Opiniestuk GVA)

6 januari 2016             

 

Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor onze samenleving. De buurvrouw die boodschappen doet voor de hoogbejaarde buurman, jongeren die hun vakanties doorbrengen als monitor op de lokale speelpleinwerking of de leesmama die met de kinderen van de klas een boekje leest. Het zijn maar enkele waardevolle voorbeelden van mensen die zich nuttig en dienstbaar willen maken. Waarom zou dat niet gelden voor de nieuwkomers in ons land? Al te vaak wordt het vluchtelingendebat gevoerd in termen van bed, bad en brood. Maar nieuwkomers in dit land zijn zoveel meer dan dat. Hoog tijd om hun menselijk kapitaal naar waarde te schatten. Ik schreef hierover een opiniestuk in Gazet van Antwerpen.

   

Een fragment:

   

"De talenten van deze nieuwkomers mogen niet verloren gaan. Deze mensen willen absoluut de handen uit de mouwen steken en iets terugdoen voor het opvangcentrum en de gastvrije gemeente. Dat heb ik met eigen ogen kunnen vaststellen tijdens mijn vele werkbezoeken aan opvangcentra doorheen Vlaanderen."

 

Lees meer.


Overleg over Wet Major 
29 januari 2016
      
Op 11 december 2015 kwam minister Kris Peeters tot een akkoord met de Eurocommissaris voor Transport voor de modernisering van de havenarbeid in ons land. Bij het grote publiek staat dit bekend als een aanpassing van de Wet Major. Dit akkoord zou tegen juli 2016 in de wet aangepast moeten zijn en over een periode van vier jaar gerealiseerd moeten worden.
 
In de commissie Sociale Zaken vroeg ik naar een stand van zaken. Dit is namelijk een erg complex, maar ook erg belangrijk dossier voor de economie, de haven, de werkgelegenheid in de haven en tal van gezinnen voor wie het brood op de plank afhankelijk is van een job in de haven. Tot nu toe is het gelukt een veroordeling af te wenden en te werken aan een oplossing. Er is een actieplan. De minister zorgt ervoor dat de sociale partners met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Er wordt samen gewerkt aan een oplossing. Ik zal de minister hier verder in ondersteunen.
 

Uitstroom afgewezen asielzoekers als sluitstuk correct asielbeleid
24 januari 2016
 
Wanneer een asielaanvraag wordt afgewezen, moet men terugkeren naar het land van herkomst. Bij voorkeur vrijwillig, gedwongen als het niet anders kan. Ik stelde hierover een vraag in commissie. Uit cijfers blijkt dat vorig jaar 10.081 mensen terugkeerden naar hun land van herkomst na de afwijzing van hun asielaanvraag.
 
  
Door de vluchtelingencrisis waren er in 2015 dubbel zoveel asielaanvragen als in 2014. Achter de ruim 35.000 asielaanvragen zitten ongeveer 48.000 mannen, vrouwen en kinderen. 60% van de mensen zullen in ons land mogen blijven. Ongeveer 40% zal afgewezen worden (ongeveer 20.000 mensen). De staatssecretaris meldde dit jaar 11.500 mensen terug te sturen naar hun thuisland. Dit is volgens mij niet goed. Je geeft zo het signaal dat slechts één op twee mensen die afgewezen zijn, zouden moeten terugkeren. Als we het draagvlak voor het asielbeleid willen behouden, dan moeten we heel correct uitwijzen. Wie niet erkend wordt, moet uitgewezen worden. Anderen kunnen blijven.


Tekort aan voogden NBMV wordt aangepakt
 5 januari 2016            
 
Vorig jaar arriveerden 5.047 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in ons land. Ze hebben allemaal recht op een voogd, die moet toezien op de correcte naleving van de procedures, begeleiding bij de procedures die de NBMV moet doorlopen en hen hiervoor laten bijstaan door een advocaat. Een voogd heeft daarnaast nog meerdere taken, zoals zorgen voor sociale omkadering en het volgen van onderwijs, het zoeken naar familieleden en voorstellen van duurzame oplossingen voor de minderjarige.
 
De dienst Voogdij kampt voortdurend met een tekort aan voogden. In het licht van de huidige asielcrisis wordt dit probleem verder aangescherpt. In de commissie Justitie vroeg ik minister Koen Geens of hij het tekort aan voogden kon aanpakken. Op korte termijn komen er nu extra voogden bij. Momenteel volgen 70 mensen een opleiding tot voogd e nog eens 70 sollicitatiegesprekken zijn voorzien. Dat is goed nieuws.
  

Heb je interesse om voogd te worden?
 

Werken aan een Europese kaart voor personen met een beperking
21 januari 2015
                         
De European Disability Card is een nieuw Europees project waar ons land op intekende. Personen met een handicap zullen in de toekomst met deze kaart kunnen aantonen dat zij in hun thuisland door hun beperking aanspraak maken op bepaalde kortingen en daardoor ook recht hebben op kortingen in een ander Europees land. Het is de bedoeling dat deze mensen zo makkelijker toegang zullen krijgen tot sportactiviteiten, cultuur, toerisme en mobiliteit.
 
Ik stelde in de commissie sociale zaken hierover een vraag aan de staatssecretaris. Ons land moet dit nu verder uitrollen. Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat ze hiervoor in aanmerking komen. Dit recht zou automatisch moeten toegekend worden. Men kan dan zelf bekijken of men hiervan gebruik wil maken.
    

Nood aan een Europese verdeelsleutel voor de opvang van vluchtelingen
22 januari 2016

Om het grote aantal vluchtelingen op te vangen, pleiten sommige partijen voor een Europees vluchtelingenplafond. Met CD&V blijven we echter van mening dat je een oorlogsvluchteling niet kan weigeren. Ik denk dat het beter is na te denken over een permanente Europese verdeelsleutel, in procenten en niet in aantallen. Iedereen heeft recht op asiel, maar op dit moment komen er te veel mensen toe die toch teruggestuurd moeten worden. Een Europese verdeelsleutel en goed bewaakte buitengrenzen met screening en selectie zijn daar een mogelijke oplossing voor.  
 

Gemeenschapsdienst binnen GPMI?

29 januari 2016


OCMW

Op dit moment al worden sommige mensen die via het OCMW een leefloon ontvangen, geactiveerd via zgn. geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI). Het GPMI is een contract tussen het OCMW en de trekker van het leefloon waarin allerlei afspraken worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of programma's om va een verslaving af te raken. Uit een studie bleek dat OCMW's er in zekere zin voor open staan om  een gemeenschapsdienst voor leefloners uit te werken, hetzij binnen GPMI, hetzij binnen een ander kader. Zolang de gemeenschapsdienst maar niet verplicht wordt. Men stelt zich vooral vragen bij de meerwaarde van het toevoegen van de gemeenschapsdienst.
 
Ik heb de minister van Maatschappelijke Integratie hierover een vraag gesteld in commissie. Het is belangrijk dat de uitbreiding van het GPMI gericht is op maatschappelijke en professionele integratie. Als gemeenschapsdienst een bijdrage kan leveren aan of een opstap kan zijn naar werk, dan is dit goed. Gemeenschapsdienst is nuttig, maar is geen alternatief voor volwaardig werk.


Opleiding volgen mag niet leiden tot verlies uitkering
28 januari 2016 
                                
Verschillende media meldden in december dat OCMW-raden en de RVA mensen die een leefloon of uitkering ontvangen, verplichten hun opleiding stop te zetten om aan het werk te gaan. Doen ze dit niet, dan verliezen ze hun leefloon of werkloosheidsuitkering.

Ik heb de ministers van Werk en Maatschappelijke Integratie in de commissies aangesproken op deze praktijken. Het blijft immers cruciaal om zoveel mogelijk mensen te activeren en op de arbeidsmarkt te krijgen. Een diploma is vandaag essentieel om een job te vinden op de arbeidsmarkt. Dit betekent dan ook dat aan sommigen de mogelijkheid moet gegeven worden om een opleiding te volgen, mét behoud van uitkering.


Dirk De Kort organiseert 'Groene mobiliteit'
 
Hoe kan ik bijdragen aan groene mobiliteit? Kan ik mijn vervuilende wagen inruilen voor een proper exemplaar? Welke impact heeft de ecopremie op mijn belastingen? Zijn er elektrische laadpunten in de buurt? Wat zijn de voordelen van autodelen?
 
Kom het antwoord te weten op 17 februari om 20u00. Locatie: Garage De Kort, Kapelsesteenweg 76 in Brasschaat. Gratis inkom, maar inschrijven verplicht.
 


Nahima ondervraagtIk heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 


Nahima in Borgerhout


Vinçotteplein: een plek voor iedereen
25 januari 2016
 
Enkele buurtbewoners van het Vinçotteplein startten een petitie tegen de voetbalkooi op het pas heraangelegde plein. De voetbalkooi zou voor hinder zorgen tot ver na middernacht en rondvliegende ballen.
 
Ik denk dat het echter belangrijk is dat iedereen zijn plekje kan vinden op dit plein, zowel jong als oud, pleinbewoners en buurtbewoners. In de districtsraad vroeg ik dan ook of het mogelijk was te kijken of de kooi langs de bovenzijde kan afgedekt worden met een net en of de ondergrond geluiddempend kan gemaakt worden. Rondvliegende en botsende ballen zouden zo al geen probleem meer mogen vormen. Een ander voorstel was om de voetbalkooi 's avonds af te sluiten, zodat geluidshinder na 22 uur niet meer mogelijk is.


Nahima in beeld

Januari is de receptiemaand bij uitstek. Ik heb het genoegen gehad om deze maand in verschillende afdelingen mijn nieuwjaarswensen te mogen uitspreken. Op andere nieuwjaarsrecepties heb ik heel wat bekende gezichten gezien, maar ook tal van nieuwe mensen ontmoet. Januari was een warme maand.
 
    
 

 
  
 
 
  
 
   


Net als in het najaar van 2015 heb ik afgelopen maand enkele toelichtingen gegeven over de vluchtelingencrisis

 

Beweging.net Rupel/Zuidrand, 19 januari

 

 

 

 

CD&V Wijnegem, Schilde, Zoersel en Malle, 27 januari

 

 

 Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!