21 december 2015

Blijvend inzetten op bestrijding armoede
Discriminatie in adoptieverlof wegwerken
Ondersteuning OCMW's bij hulp aan vluchtelingen
Lieve Sint, u komt helaas niet bij alle kinderen (Opinie Gazet van Antwerpen)
Terugkeer vluchtelingen loopt moeizaam
Medische versnippering tegengaan
Wij vluchten niet: 16-puntenplan
Nationaliteitsvereiste statutaire benoeming aanpassen
Duidelijk overzicht van onze maatregelen en overleg over vluchtelingencrisis
Aanpak sociale fraude blijven uitbreiden
Vacature halftijds parlementair medewerker
Dringend maatregelen nodig voor vluchtelingen op woonmarkt
Nahima ondervraagt
Nahima in Borgerhout
Ingrepen voor een verkeersveilige Kroonstraat
Nahima in beeld

Beste ,

de feestdagen staan voor de deur. Het geeft de tijd om eens tot rust te komen, te genieten van gezellige momenten met het gezin en stil te staan bij het afgelopen jaar. Voor mij was het weer een zeer drukke periode door de vluchtelingencrisis en de vele toelichtingen die ik hierover ging geven binnen onze provincie. Maar ook in het parlement was het druk in de commissies Sociale Zaken, Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken, waarbinnen ik actief ben, en de vele vergaderingen met collega's en organisaties. In januari starten we weer fris en monter.
 
Ik wens u alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
 
Nahima

Blijvend inzetten op bestrijding armoede
24 november 2015
      
Elke persoon in armoede is er één te veel. Armoede moet aangepakt worden. Naast mijn resolutie armoedebestrijding, die afgelopen zomer werd goedgekeurd in de Kamer, stel ik op regelmatige basis vragen over dit thema.

In de commissie Bedrijfsleven stelde ik een vraag aan de minister van Middenstand omtrent de aanpak van zelfstandigen in armoede. 1 op 6 zelfstandigen in hoofdberoep verdient namelijk een pak minder dan de Europese armededrempel van 1.074 euro voor een alleenstaande. Onderzoek van de Hogeschool-Universiteit Brussel wees zelfs uit dat 15% van de zelfstandigen structureel in armoede leeft. Ik ben natuurlijk blij dat men zich inzet om armoede bij verschillende doelgroepen, zoals zelfstandigen, aan te pakken, maar bijkomende maatregelen zijn absoluut nodig. Bijvoorbeeld het gelijkschakelen van het pensioen van een zelfstandige met dat van een werknemer volstaat niet.


In december werd ook de beleidsnota armoedebestrijding voorgesteld in de Kamercommisie Volksgezondheid. In mijn tussenkomst benadrukte ik onder andere dat extra aandacht en inzet zeker nodig is voor het optrekken van de leeflonen, de aanpak van energie-armoede en het automatisch toekennen van datgene waar men recht op heeft, zoals bv. het sociaal telefoontarief voor mensen met een leefloon.


Discriminatie in adoptieverlof wegwerken

13 november 2015             

 

Er bestaan vandaag grote verschillen in het adoptieverlof: voor kinderen jonger dan drie jaar kan men 6 weken adoptieverlof opnemen, voor kinderen tussen drie en zes jaar zijn dat 4 weken en voor kinderen ouder dan acht jaar bestaat er helemaal geen adoptieverlof. Die discriminatie wil ik wegwerken. Elk kind heeft immers tijd nodig om zich te kunnen hechten aan zijn nieuwe adoptieouders. Elke adoptieouder heeft tijd nodig om enkele administratieve en praktische zaken in orde te brengen.

 

In mijn wetsvoorstel stel ik voor het adoptieverlof voor iedereen op 6 weken te brengen, ongeacht de leeftijd. Budgettair zou dit ook geen grote meerkost betekenen, zo blijkt uit cijfers van de minister. De commissie Sociale Zaken herneemt na de kerstvakantie de discussies over de verschillende thematische verloven. Ik hoop dat mijn voorstel snel kan worden goedgekeurd.

 

Lees meer.


Ondersteuning OCMW's bij hulp aan vluchtelingen

14 november 2015

 

Tegen het einde van het jaar worden 40.000 asielaanvragen verwacht in ons land. De overheid is bevoegd voor bed, bad en brood, zolang men asielzoeker is. 40% wordt afgewezen en moet het land verlaten, 60% wordt erkend. Eens erkend, kan men gaan wonen waar men wil, werken, enz. Deze mensen moeten dan de opvang verlaten en op zoek gaan naar een eigen woonst. Daarvoor vragen zij soms steun bij het OCMW. Heel wat OCMW's doen vandaag hun uiterste best om de vluchtelingen die het nodig hebben te ondersteunen met een leefloon en in hun zoektocht naar een woning. In de commissie vroeg ik de minister van Maatschappelijke Integratie welke extra inspanningen de regering wil doen om de OCMW's extra te ondersteunen.

 

Het doet mij plezier dat in het bedrag dat voor volgend jaar wordt uitgetrokken niet enkel rekening word gehouden met de extra kosten voor leeflonen, maar dat men ook onderzoekt hoe de OCMW's meer kunnen ondersteund worden op het vlak van personeel. Ik reken erop dat men dit engagement ook effectief zal vertalen in concrete maatregelen.

 

Lees meer. 


Lieve Sint, u komt helaas niet bij alle kinderen (Opinie Gazet van Antwerpen)
 5 december 2015             

 

Liefst één op vijf Belgische kinderen onder de 18 jaar leeft in armoede, volgens het recente jaarboek van het Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen. In Antwerpen zijn de cijfers nog slechter en wordt zelfs één op vier kinderen groot in armoede. Ik schreef hierover een opiniestuk in Gazet van Antwerpen.

 

Een fragment:

 

"Beste Sint, ik weet hoe het voelt, want ook ik heb het als kind ervaren. Wij leefden ook in armoede, al heb ik daar indertijd nooit dat etiket op geplakt. In ons gezin hebben we gelukkig geen honger geleden. Mama was heel creatief in de keuken. Neen, gelukkig hebben we nooit fysieke honger gekend, maar de honger op andere vlakken kon niet altijd gestild worden. Zaken als muziekschool, schooluitstappen in het zesde leerjaar en nieuwe kledij werden keer op keer uitgesteld. Wij gingen niet op restaurant, naar de boekenwinkel, het toneel of concert. Cultuur en vrijetijdsbesteding gingen aan ons voorbij. En zo reed u, beste Sint, ook ons huis voorbij."

 

Lees het volledige opiniestuk.


Terugkeer vluchtelingen loopt moeizaam
15 december 2015
 
In de commissie Binnenlandse Zaken vroeg ik de staatssecretaris voor Asiel en Migratie naar de correcte cijfers van het aantal zogenaamde Dublingevallen, asielzoekers die hun asielprocedure in een ander land zijn gestart of daar geregistreerd staan. Dat betekent dat zij in principe worden teruggestuurd naar dat land waar zij de eerste keer werden geregistreerd. Dit is namelijk ook het land dat de asielaanvraag moet behandelen. Kranten kopten in november dat het om 2.000 gevallen zou gaan.

Uit het antwoord bleek dat in werkelijkheid slechts drie op tien mensen, die volgens het verdrag zouden moeten terugkeren, ook effectief terugkeren. Ik vind het hoge tijd om in te zetten op een snelle registratie, zowel in ons land, als aan de buitengrenzen van de EU. Het is onze plicht om de echte vluchtelingen op te vangen. Die toegangspoort mag niet misbruikt worden door economische vluchtelingen.


Medische versnippering tegengaan
18 december 2015
                         
In de commissie Sociale Zaken stonden in november en december verschillende beleidsnota's op de agenda.
 
Bij de nota 'Personen met een handicap' was ik blij vast te stellen dat men verder wil inzetten op de tewerkstelling van personen met een handicap, ook binnen de overheid. Helaas zijn we nog ver van het vooropgestelde percentage van 3%. Anderzijds ben ik blij dat de staatssecretaris is ingegaan op mijn voorstel om het Vlaamse ZZI (zorgzwaarte instrument) als basis te gebruiken om medische versnippering verder tegen te gaan.
 
Lees meer.

Wij vluchten niet: 16-puntenplan
13 december 2015

Het is onze plicht om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog op te vangen. Met het 16-puntenplan pleit CD&V voor een menselijke, realistische en toekomstgerichte oplossing voor deze crisis. We gaan onder meer voor een sterker gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid met een betere beveiliging aan de buitengrenzen en de installatie van hotspots, een evenwichtige spreiding van de opvangcapaciteit over ons grondgebied, de ondersteuning van de middenveldorganisaties die zich engageren voor de begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen en een uitbreiding van de capaciteit van de inburgeringscursussen.
 
 

Nationaliteitsvereiste statutaire benoeming aanpassen

27 november 2015


Enkel Belgen kunnen volgens artikel 10 van de Grondwet worden benoemd als statutair ambtenaar in burgerlijke en militaire bedieningen. In de vorige legislatuur al diende ik een wetsvoorstel in om over te gaan tot een aanpassing van de Grondwet, zodat ook niet-Belgen kunnen worden toegelaten tot het openbaar ambt. Uiteraard heb ik een uitzondering gemaakt voor gezagsfuncties bij politie en defensie. Voor alle andere jobs, van onthaalbediende over administratieve bediende tot poetsvrouw vind ik het absoluut aangewezen ze ook open te stellen voor niet-Belgen.

  

Ik stelde hierover een vraag in commissie aan onze Eerste Minister. Ik vind het namelijk belangrijk dat er een duidelijke lijn wordt getrokken in verband met het openbare ambt. Het lijkt me verstandiger om federaal de Grondwet duidelijk aan te passen, zodat de regels in alle Gewesten op dezelfde manier kunnen geïnterpreteerd worden.

 

Lees meer.


Duidelijk overzicht van onze maatregelen en overleg over vluchtelingencrisis
12 december 2015
                 
Bij de voorstelling van de beleidsnota asiel en migratie stelde ik in de commissie een aantal vragen aan de staatssecretaris. Zo vroeg ik onder meer naar een duidelijk overzicht van de concrete maatregelen die ons land al heeft genomen binnen het Europese plan voor de aanpak van de vluchtelingencrisis. Ook aan ons lokaal opvangnetwerk is werk. Dit moet tijdig ontlast worden van personen die niet langer recht hebben op opvang. Men moet dan ook inzetten op een vlotte doorstroming naar de huizenmarkt. Ik vroeg de staatssecretaris om hierover te overleggen met de verschillende bevoegde gewestministers. Ook de aanpak van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen leidt op het terrein nog tot problemen. Het is belangrijk dat deze problemen aangepakt worden.

 
Begin december heeft een jonge Afghaanse vluchteling via een arrest van de rechter zijn recht op een slaapplaats afgedwongen. In een gedachtewisseling binnen de commissie Binnenlandse Zaken moedigde ik de staatssecretaris aan om in plaats van nul euro boetes, nul veroordelingen te krijgen. Dit is enkel mogelijk als we op korte termijn in de preopvang meer plaatsen voorzien en op lange termijn er naar streven deze preopvang overbodig te maken door de registraties sneller te laten verlopen.
 

Aanpak sociale fraude blijven uitbreiden
18 december 
                                
Mensen die zich schuldig maken aan sociale fraude leggen beslag op middelen bedoeld voor andere mensen. Het is van groot belang dat de mensen die ons sociaal model ondermijnen worden opgespoord en gestraft.

Ik ben tevreden dat de staatssecretaris in zijn beleidsnota sociale fraude bekendmaakte dat hij de rondetafelconferenties wil uitbreiden naar andere sectoren dan de bouwsector. Ik hoop tevens dat kan verder gewerkt worden met de overeenkomst rond de aanpak van grensoverschrijdende fraude, uitgewerkt door onze EU-commissaris Marianne Thyssen.


Vacature halftijds parlementair medewerker


 

Op zoek naar een job en gebeten door de politieke microbe? Ik ben op zoek naar een halftijdse medewerker.


 

Belangrijke eigenschappen

Je bent stressbestendig, nauwgezet, taalvaardig (vlot en foutloos kunnen schrijven), organisatorisch sterk, geduldig, vriendelijk en discreet. Je hebt politiek inzicht, een vlotte pen en kennis van sociale media. Je kan zelfstandig werken, initiatief nemen en werken met databestanden.


 

Takenpakket

Uw takenpakket bestaat voornamelijk uit ondersteuning en inhoudelijke opvolging van de commissie naturalisaties en ondersteuning op het vlak van administratie en communicatie.


 

U komt bij voorkeur uit de stad Antwerpen of de nabije regio en u bent bereid in Brussel te werken.


 

Interesse?

Stuur uw CV en motivatiebrief door naar nahima.lanjri@dekamer.be voor 1 januari 2016.


 

Vragen?

Neem contact op met Shana Taeymans via shana.taeymans@kamer.cdenv.be
 


Dringend maatregelen nodig voor vluchtelingen op woonmarkt
13 november 2015
 
Vandaag wordt ongeveer 60% van de asielzoekers in ons land erkend. Na die erkenning moet men uiterlijk binnen de twee maanden het opvangcentrum of lokaal opvanginitiatief (LOI) verlaten en elders onderdak vinden. Voor de begeleiding naar een geschikte woning kunnen deze mensen hulp krijgen van het OCMW. Door de stijging van het aantal erkende asielzoekers ontstaat er een flessenhals, want er is een gebrek aan huisvestingsmogelijkheden.
 
Mijn collega in het Vlaams Parlement Dirk De Kort en ik pleiten ervoor om alternatieven uit te werken om de huisvestingsmogelijkheden te verruimen. We denken daarbij aan het in kaart brengen van het spontaan aanbod, het gebruiken van leegstaande panden en nieuwe woonvormen zoals cohousing. We roepen de bevoegde ministers in het federaal en Vlaams parlement op om overleg te plegen en zo tot een oplossing te komen voor het huisvestingsprobleem van vluchtelingen.
 

Lees meer.Nahima ondervraagtIk heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 


Nahima in Borgerhout


Ingrepen voor een verkeersveilige Kroonstraat
30 november 2015

In september vroeg ik het districtscollege naar de geplande acties om de Kroonstraat verkeersveiliger te maken. Mijn vraag werd afgesloten met een motie (een vraag aan het stadsbestuur), die vroeg aan de stad om te onderzoeken of op korte termijn mobiliteitsingrepen mogelijk zijn om de straat verkeersveiliger te maken, in afwachting van de volledige heraanleg. Mijn motie werd unaniem goedgekeurd.
  
Ik ben blij dat de stad is ingegaan op mijn vraag en al enkele belangrijke mobiliteitsingrepen heeft gedaan, zoals het leggen van rijbaankussens. Men zal ook nog een fietsdoorsteek en een extra zebrapad aanleggen.Nahima in beeld

Vrouw en Maatschappij Antwerpen heeft voor het tweede jaar op rij postgevat aan het station Antwerpen-Berchem voor haar Witte Lintjes actie. Zoals elk jaar vroegen we de aandacht voor geweld tegen vrouwen.
 
Oog in Oog in Wuustwezel, 24 november 2015
 
 
 
JONGCD&V provincie Antwerpen organiseerde samen met Free Hands vzw en Mahara studentenvereniging een boeiende gespreksavond met Koen Geens, 25 november

In de afgelopen maanden ben ik in heel wat CD&V- en Beweging.net-afdelingen gaan spreken: CD&V regio Rupel-Zuidrand, Turnhout, Rumst, Willebroek, Sint-Amands, Kapellen, Puurs, Antwerpen en Borgerhout, Kalmthout, Schoten, senioren regio Antwerpen, Beweging.net regio Noord-Kempen, CD&V-afdelingen Ranst en Arendonk.

 

CD&V Kalmthout, 9 november

 

CD&V Schoten, 19 november

 

 

 

CD&V Arendonk, 15 december

 

 

 

Leuke ontmoeting met jongeren op de JONGCD&V Wintertop in Herentals, 29 november
Debat 'Vluchtelingen, een probleem of kans voor de Antwerpse arbeidsmarkt?'  van het Internationaal Comité vzw, 9 december
 
Ik had de eer om aan een leuke groep nieuwkomers hun attest inburgering te mogen overhandigen in het parlement. Terecht fiere mensen! 9 december
 

Samen met de Nederlandse collega's Mona Keijzer en Ester De Langhe van CDA te gast op het CDU-congres in Duitsland, 13 december

 

 

 

Samen met mijn collega's Servais, Jef en Griet wil ik u alvast een gelukkig nieuwjaar wensen.Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!