4 juni 2015

Kamer keurt armoederesolutie goed
Samen de strijd tegen sociale dumping opdrijven
Controles tegen discriminatie op de arbeidsmarkt
Opvang vluchtelingen: België moet maximaal haar steentje bijdragen
Begrip en flexibiliteit voor zelfstandigen met kanker
Ongewenste effecten arbeidsongevallenwet aanpakken
Kamer keurt resolutie rond Chronisch VermoeidheidsSyndroom goed
Verplichte girale betaling van het loon als middel tegen sociale fraude
Dirk De Kort: wat met een kilometerheffing voor personenwagens?
Nahima ondervraagt
Personen met een handicap: nood aan automatische toekenning van tegemoetkoming
Nahima in Borgerhout
Nahima in beeld

Beste ,

De maand mei was een bevlogen maand met veel parlementaire vragen, interessante debatten en zelfs een paar persconferenties.

Hieronder vertel ik je graag waar ik de afgelopen maand aan gewerkt heb.

Kamer keurt armoederesolutie goed
29 mei 2015             

 

armoede is geen kinderspel Het risico om in België in de armoede terecht te komen, is 15%.  Dit wil zeggen dat 1,6 miljoen landgenoten het risico lopen om in armoede terecht te komen en moeten rondkomen met een inkomen dat lager ligt dan de Europese armoededrempel. 

 

Ik ben dan ook blij dat de plenaire vergadering van 28 mei mijn resolutie goedkeurde, die mee ondertekend werd door alle meerderheidspartijen. Deze resolutie moet een toetssteen zijn voor het armoedebeleid van deze regering. 

 

Armoede is geen problematiek die je wegwerkt met één maatregel. Ik pleit dan ook voor structurele maatregelen op alle beleidsdomeinen: inkomen, werk, gezondheidszorg, schulden, huisvesting, energie, sociale dienstverlening, .. alsook voor het vrijmaken van de nodige budgetten voor dit beleid. 

 

Lees meer

Lees hier de goedgekeurde resolutie


Samen de strijd tegen sociale dumping opdrijven
20 mei 2015

Sociale dumping bedreigt de werkgelegenheid in ons land, veroorzaakt oneerlijke concurrentie voor onze bedrijven en leidt vaak tot een vorm van moderne slavernij.

Op 20 mei heb ik daarom samen met mijn collega's David Clarinval (MR), Egbert Lachaert (Open VLD), Wouter Raskin (N-VA) een akkoord ondertekend over een resolutie, die de regering aanspoort om actie te ondernemen tegen sociale dumping. 


Bekijk hier de uitzending van Het Journaal op één (20/05/2015)
Lees hier de resolutie

Controles tegen discriminatie op de arbeidsmarkt
08 mei 2015

Hoewel discriminatie bij wet verboden is, is dit nog steeds een realiteit op de arbeidsmarkt. Helaas! Zo bleek uit een recent onderzoek dat 2 op de 3 poetsvrouwen geweigerd worden puur omdat ze allochtone origine zijn.

Samen met kamerleden Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Zuhal Demir (N-VA) en David Clarinval (MR) heb ik een akkoord bereikt over een resolutie die gerichte controles in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt mogelijk moet maken. We zetten in op gerichte controles door de overheid op zichzelf als werkgever; vragen de sociale partners systemen van zelfregulering uit te werken in alle sectoren; en willen gerichte anonieme controles mogelijk maken op bedrijven die ondanks zelfregulering hardnekkig blijven discrimineren.

Bekijk hier de toelichting op ATV

Opvang vluchtelingen: België moet maximaal haar steentje bijdragen

26 mei 2015

In de Kamer hadden we een interessant debat over de bootvluchtelingen en de houding van ons land in deze problematiek.

 

Ik heb ervoor gepleit dat ons land haar steentje maximaal zou bijdragen in de oplossingen.

 

 Lees meer


Begrip en flexibiliteit voor zelfstandigen met kanker
28 mei 2015             

Zelfstandigen die zwaar ziek worden of de diagnose kanker krijgen, komen vaak in schrijnende situaties terecht. Dit kan bijvoorbeeld gaan over financiële problemen en problemen met hun zaak, omdat zij niet enkel geconfronteerd worden met de kosten van hun behandeling, maar ook met de kosten om hun zaak open te houden. Hun kosten blijven doorlopen, maar men kan niet garanderen dat de klanten blijven.

In de Commissie Sociale Zaken vroeg ik de minister om voldoende flexibiliteit aan de dag te leggen en te zorgen voor ondersteunende maatregelen.
  

Lees meer


Ongewenste effecten arbeidsongevallenwet aanpakken
28 mei 2015

Ik steun en ondertekende mee het wetsvoorstel van collega-volksvertegenwoordiger Sabien Lahaye-Battheu dat ervoor zorgt dat slachtoffers van een arbeidsongeval zich in de toekomst burgerlijke partij kunnen stellen tegenover de werkgever, wanneer deze de wettelijke en reglementaire bepalingen over het welzijn van werknemers heeft overtreden. Door deze overtreding heeft de werkgever de werknemers namelijk blootgesteld aan de risico's van een arbeidsongeval.


Kamer keurt resolutie rond Chronisch VermoeidheidsSyndroom goed
28 mei 2015

Tijdens de laatste Plenaire zitting werd de resolutie van mijn collega's Els Van Hoof en Nathalie Muylle, dewelke ik mee heb ondertekend, goedgekeurd. Deze resolutie ijvert voor de verbetering van de diagnosestelling en de opvang van mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

 

In ons land zijn er ongeveer 25.000 personen die met CVS moeten leven. Vaak worden deze personen geconfronteerd met onbegrip en krijgen ze de opmerking dat ze hun vermoeidheid niet hoeven te overdrijven. Daarbij komt dat CVS een moeilijk te vatten aandoening is waardoor een behandeling niet eenvoudig verloopt. Veel mensen zoeken daarom hulp bij niet-wetenschappelijke methodes die hier misbruik van maken door veel geld te vragen voor hun zogenaamde behandeling.

 

Dit voorstel wil vooral de grootste barrières slopen rond CVS zodat iedereen de juiste zorg kan krijgen  om te herstellen.


 

De volledige resolutie kan u hier lezen


Verplichte girale betaling van het loon als middel tegen sociale fraude
18 mei 2015

 

In de commissie Sociale Zaken vroeg ik de Staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude naar zijn visie op een eventuele verplichting van het giraal betalen van het loon. Verplicht giraal betalen zou namelijk kunnen helpen in de aanpak van sociale fraude.


De girale betaling van het loon: de betaling van het loon via een overschrijving bij de bank, is niet alleen veiliger voor werkgever en werknemer, het leidt ook tot een beter beheer van het eigen budget.


 
Giraal betalen kan daarnaast ook bijdragen tot het respecteren van de regels rond het minimumloon, waardoor sociale fraude verder kan ingedijkt worden. De staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude is, net als onze CD&V-fractie, voorstander van een verplichte girale betaling en wil alvast overleggen met Minister van Werk Kris Peeters hoe België hiervan op Europees niveau een strijdpunt kan maken.Dirk De Kort: wat met een kilometerheffing voor personenwagens?
 
Collega-parlementslid Dirk De Kort volgt in het Vlaams Parlement de commissie Mobiliteit en Openbare Werken op. Als mobiliteitsexpert komt hij vaak in de media met zijn visie. 

Wat met een kilometerheffing voor personenwagens? Niet alleen voor vrachtwagens komt er een kilometerheffing. Om het "de gebruiker betaalt" principe ten volle te kunnen invullen, moet er ook een slimme kilometerheffing voor personenvervoer komen. Op die manier betalen niet alleen de buitenlandse vrachtwagens maar ook de personenwagens mee voor het Vlaamse wegennet. op 16 mei stelde de minister dat de slimme kilometerheffing voor personenwagens er moet komen.

Iets waar de minister rekening mee moet houden is dat de invoering van zo'n slimme kilometerheffing een groot maatschappelijk draagvlak vraagt, iets dat er nu nog niet is in Vlaanderen.Over de gevolgen hiervan voor Vlaanderen, stelde ik de minister dan ook een actuele vraag in de plenaire zitting van 13 mei.
Nahima ondervraagtIk heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 


Wetsvoorstellen Nahima
In deze rubriek stel ik telkens één van mijn wetsvoorstellen aan je voor. Vandaag wil ik mijn voorstel in verband met de rechten van een persoon met een handicap voorstellen. Wil je een volledig overzicht van mijn werk in deze legislatuur, dan kan je dat vinden op de website van de Kamer. 

Personen met een handicap: nood aan automatische toekenning van tegemoetkoming


Personen met een handicap moeten vandaag de dag nog steeds een omslachtige procedure doorstaan om hun tegemoetkoming aan te vragen.

 

De huidige aanvraagprocedure verloopt in maar liefst vijf stappen: eerst moet er een aanvraag bij de gemeente of bij sommige ziekenfondsen gebeuren. Hierop ontvangt de persoon een aantal documenten, waarvan sommige door de behandelende arts moeten worden ingevuld. Als derde stap worden sommige mensen met een handicap hierna uitgenodigd in een medisch centrum om hun handicap nogmaals te laten onderzoeken. Na dit onderzoek stelt de arts een verslag op en aan de hand hiervan wordt de beslissing genomen. 

Als laatste stap bezorgt de Directie-Generaal Personen met een handicap, nog eens vier weken later, haar beslissing met betrekking tot het recht op tegemoetkoming.


Het is niet vanzelfsprekend voor bepaalde personen met een handicap om deze omslachtige en in sommige gevallen zelfs nodeloos complexe procedure te doorlopen. Daarom pleit ik voor een automatische toekenning van de tegemoetkoming.


Lees meerNahima in Borgerhout


Winkelmix op de Turnhoutsebaan
17 mei 2015

Borgerhout - districtshuis
Het is belangrijk een goede mix van winkels en handelszaken te behouden op de Turnhoutsebaan.  Het ongecontroleerd vestigen van handelaars in eenzelfde niche zorgt er immers voor dat deze zaken elkaar doodconcurreren. Ook voor de Borgerhoutenaren is het belangrijk een breed aanbod te hebben in hun buurt. 

Daarom vraag ik de schepen om dit goed op te volgen en te kijken naar best practices uit binnen- en buitenland om te zorgen dat we een goede mix kunnen behouden op de Turnhoutsebaan.


Overlast in de Bakkerstraat
17 mei 2015

Een bezorgde inwoner signaleerde me dat er de laatste tijd meer en meer parkeeroverlast is in de Bakkerstraat. De Bakkerstraat is éénrichtingsverkeer waardoor fout parkeren en laden en lossen meteen voor grote problemen zorgen.

Ik vroeg aan de districtsschepen wat de afspraken met de (verkeers)politie precies zijn, welke concrete acties hij wil ondernemen om de situatie op een structurele wijze op te lossen en of hij van plan is een overleg met de bewoners en de buurt te organiseren. Zij hebben immers het beste zicht op de hele situatie.

Borgerhout steunt Nepal!
17 mei 2015

De ramp in Nepal laat niemand onberoerd. Om haar steun te betuigen, heeft de districtsraad van Borgerhout er unaniem voor gekozen om 2000 euro uit de begroting aan de slachtoffers van Nepal te schenken via het Consortium 12-12.

De districtsraadsleden van sp.a, CD&V, Open Vld en PVDA gaan nog een stapje verder door hun zitpenning af te staan ten voordele van de slachtoffers. Ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen.


Nahima in beeld

Bonte Brunch CD&V Antwerpen 31 mei 2015 ten voordele van Nepal

   

 
 
Gastspreker op de internationale conferentie voor Aziatische vrouwen in Europa 30 mei 2015
Deze conferentie werd georganiseerd door Belgium- Asia Forum (BAF). BAF is de federatie van Aziatische landen in België, gericht op het harmonieus samenleven in de Belgische maatschappij. Meer info over deze organisatie kan je hier vinden
 

Op bezoek bij Wereld Missie Hulp in Boechout 22 mei 2015
Uw afgedankte kleren, schoenen en speelgoed krijgen een nieuw leven in heel wat ontwikkelingslanden of zorgen na verkoop aan opkopers voor de financiering van tal van ontwikkelingsprojecten. Ook medisch materiaal (rolstoelen, krukken, matrassen, apparatuur) verzacht het leed van heel wat zieken. Steun deze projecten, breng je oude kleding naar de rode kledingbakken in je buurt of adopteer met je school of vereniging een concreet project. Meer info op www.wmhelp.be


     
Buren tegen kanker op de 1000 km van Kom op tegen Kanker 17 mei 2015
Buren tegen kanker, dat zijn mijn man Guy en buurman Frédéric. Samen fietstend ze de 1000 km van Kom op tegen Kanker.
Uitreiking Bronzen Pagadder 12 mei 2015
De Bronzen Pagadder is een prijs waarmee Beweging.net het vrijwilligerswerk in de bloemetjes zet. Zoals je ziet, was ik niet de enige in het groen!
  

4e editie Borgerhout fietst 10 mei 2015 (foto's door Charafdine Zerrad)

Vzw Steunproject en Samenlevingsopbouw hebben samen gezorgd voor deze schitterende 4de editie van Borgerhout Fietst! Dit project ijvert voor meer verkeersveiligheid in Borgerhout.

  

     

     

 Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!