5 februari 2015

Mijn plan voor bestrijding van armoede voorgesteld
Verplichte aanwezigheidsregistratie werkt
Commissie Naturalisaties werkt grote achterstand weg
Naar een uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof
Afnemen nationaliteit niet het beste instrument
Sociaal overleg
In de toekomst gevallen als Navid Sharifi vermijden
Senioren wonen samen op kot in Borgerhout
Nahima ondervraagt
Wetsvoorstellen Nahima
Pleegzorgverlof uitbreiden naar 10 dagen
Adoptieverlof ook nodig voor kinderen boven de 8 jaar
Nahima in Borgerhout
Parkeermeters voor de Buurtspoorweglei
Nahima in beeld

Beste ,

Januari was traditiegetrouw een receptiemaand. Ik ben blij dat ik in de vele lokale CD&V-afdelingen heel wat vertrouwde gezichten kon terugzien, maar ook nieuwe mensen mocht ontmoeten. Op vrijdag 23 januari was ik als spreker te gast bij CD&V Niel. Een samenvatting van mijn boodschap voor het nieuwe jaar kan je lezen op mijn website.

Mijn plan voor het bestrijden van armoede voorgesteld in de commissie Sociale Zaken
27 januari 2014 
 
armoede is geen kinderspel In de Commissie Sociale Zaken stelde ik mijn plan voor het bestrijden van armoede voor. Armoede aanpakken is niet zo eenvoudig. Daarom doe ik in mijn resolutie een aantal zeer concrete voorstellen om armoede te bestrijden en dit op verschillende domeinen: inkomen, gezondheidszorg, tewerkstelling, huisvesting, enz. De staatssecretaris en de collega's uit meerderheid en oppositie luisterden aandachtig.
Binnenkort worden hoorzittingen georganiseerd om experten en ervaringsdeskundigen uit het werkveld aan het woord te laten.
  

Verplichte aanwezigheidsregistratie bouw werkt
 14 januari 2015

                         

bouwwerfDe verplichte aanwezigheidsregistratie op grote bouwwerven werkt. Dit systeem, dat tot doel heeft sociale fraude beter te bestrijden, trad in werking op 1 april 2014. Ik was dan ook blij te horen dat Staatssecretaris Tommelein op mijn vraag in de commissie Sociale Zaken antwoordde dat de kinderziektes ruim negen maanden later verholpen zijn. Ook de ondernemingen raken er steeds meer mee vertrouwd, zo blijkt.


Commissie Naturalisaties werkt al grote achterstand weg
8 januari 2015

 

Begin januari heeft de Kamer in de plenaire vergadering over 3.355 naturalisatieaanvragen beslist. 2.151 dossiers werden goedgekeurd en 1.204 aanvragen werden afgekeurd. De commissieleden en -diensten werken snel en efficiënt om de achterstand van 30.931 dossiers verder weg te werken.  Als commissievoorzitter wil ik blijvend inzetten op het wegwerken van deze achterstand.

Naar een uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof
30 januari 2015

 

In de Commissie Sociale Zaken vroeg ik Minister van Werk, Kris Peeters om het adoptie- en pleegzorgverlof uit te breiden. Vandaag bestaan er grote verschillen in het adoptieverlof, naargelang leeftijd van het kind (6 weken wanneer het kind jonger is dan 3 jaar, 4 weken vanaf de leeftijd van 3 jaar, geen recht op adoptieverlof voor kinderen ouder dan 8 jaar). En wanneer u als pleegouder pleegzorgverlof wil opnemen om een nieuw gezinslid op te vangen, dan hebt u vandaag slechts recht op enkele dagen. Deze mensen zetten zich echter in voor de zorg van andere kinderen en jongeren. Deze vorm van zorg heeft een grote maatschappelijke meerwaarde. Ik ben dan ook blij dat de minister positief staat tegenover een aanpassing van de modaliteiten en uitbreiding van de duur van beide verloven en wil onderzoeken in hoeverre dit gerealiseerd kan worden.
  

Afnemen nationaliteit is niet het beste instrument

29 januari 2015 

               

Na de aanslag op Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt in Parijs werd het terreurdreigingsniveau in ons land ook verhoogd. Terroristen kunnen niet zwaar genoeg bestraft worden. Maar het afnemen van de nationaliteit is niet altijd het beste instrument. Dit vormt niet enkel juridisch een probleem, maar ook maatschappelijk. Ik reageerde in kranten en op de regionale zender ATV.

Sociaal overleg: akkoord uit de Groep van Tien
 
Vorige week bereikten de sociale partners in de Groep van Tien een akkoord, weliswaar zonder de socialistische vakbond. Ik ben blij dat de sociale partners hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen en zo hun rol hebben kunnen spelen in het sociaal overleg. In het akkoord werden diverse maatregelen opgenomen voor hogere uitkeringen en pensioenen, rechtvaardige fiscaliteit, SWT en landingsbanen en een verhoging met 160 euro, of 52%, van het vakantiegeld voor mensen met meer dan één jaar invaliditeit. Op dit laatste heb ik in het verleden steeds gehamerd.

In de toekomst gevallen als Navid Sharifi voorkomen

22 januari 2015
                                            

Het parlement keurde bijna unaniem mijn wetsvoorstel goed dat zorgt voor een betere bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in ons land. Deze wet zal NBMV de mogelijkheid geven om meerdere procedures tegelijkertijd op te starten. Dit is noodzakelijk om de jongeren beter te beschermen. In het verleden viel het vaak voor dat jongeren die al langere tijd in ons land verbleven en zich integreerden, alsnog werden uitgewezen na hun 18e verjaardag. Denk maar aan Navid Sharifi. Zulke situaties moeten we vermijden.

Senioren wonen samen op 'kot' in Borgerhout

Mijn collega- Volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement, Dirk De Kort is voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Ook in de Vlaamse Commissies volgt hij het woonbeleid op. Ik ben dan ook blij dat hij samen met de Ideale Woning en Ouderenzorg Antwerpen het project 'Senioren op kot' voorstelde in mijn district, Borgerhout.

 

In dit project wonen senioren samen zoals studenten op kot. Daarbij worden zij begeleid door een vrijwilliger van Beweging.net. Op deze manier worden maatschappelijk kwetsbare ouderen met een geringe financiële draagkracht, een beperkt sociaal netwerk en een beginnende zorgbehoefte ondersteund. Op het 'kot' hebben zij elk een eigen plek en delen ze een leefruimte en keuken. Het project is tot stand gekomen dankzij een samenwerkingsverband vanuit Beweging.net Antwerpen, met verschillende partners zoals CM Antwerpen, Okra Antwerpen vzw, Familiehulp vzw, Wit-Gele Kruis vzw, Gezinszorg Villers vzw, Zorgnet Vlaanderen vzw, thuiszorg Vleminckveld vzw, Landelijke thuiszorg vzw en Thuiszorg centrum Antwerpen vzw, en De Ideale Woning. Zelf droeg ik ook een klein steentje bij aan de inrichting van het huis. Dit proefproject bekijkt de mogelijkheden van alternatieve woonzorgvormen om een antwoord te vormen voor problematieken inzake vergrijzing, vereenzaming en huisvesting.

 

Op VRT werd dit project ook besproken in het Journaal. Dat fragment kunt u hier bekijken.Nahima ondervraagtIk heb de laatste maand zeker niet stilgezeten. Hieronder vindt u enkele parlementaire vragen die ik in de loop van deze maand heb gesteld. 
 


Wetsvoorstellen Nahima
In deze rubriek stel ik telkens één van mijn wetsvoorstellen aan je voor. Vandaag wil ik mijn voorstellen in verband met pleegzorg- en adoptieverlof voorstellen. Wil je een volledig overzicht van mijn werk in deze legislatuur, dan kan je dat vinden op de website van de Kamer. 

Pleegzorgverlof uitbreiden naar 10 dagen 
 
gezin
5.046 kinderen of jongeren en volwassenen met een beperking leven in een pleeggezin in Vlaanderen. Pleegzorg is dan ook een waardevolle zorgactiviteit. De kracht van pleegzorg zit in het deel kunnen uitmaken van het dagelijks gezinsleven. Een pleeggezin geeft vaak de geborgenheid, warmte en structuur die pleegkinderen, - jongeren en -volwassenen nodig hebben.
Vandaag kan elke pleegouder beroep doen op een pleegzorgverlof van max. zes dagen per kalenderjaar, op te nemen onder bepaalde voorwaarden (bijwonen van zittingen bij gerechtelijke autoriteiten, contacten met de natuurlijke ouders, enz.). Binnen eenzelfde pleeggezin zijn de zes dagen deelbaar tussen de beide pleegouders.

Pleeggezinnen zetten zich in voor een grotere verbondenheid binnen de samenleving. Pleegkinderen hebben vaak een moeilijke tijd achter de rug. Zeker tijdens de eerste dagen hebben zij nood aan extra zorg en aandacht. Daarom stel ik voor om het pleegzorgverlof uit te breiden met vier dagen, dus van zes naar 10 dagen pleegzorgverlof voor elk van de pleegouders.

 

Lees hier mijn wetsvoorstel.


Adoptieverlof ook nodig voor kinderen boven de 8 jaar
  

Een kind opnemen in het eigen gezin is geen vanzelfsprekendheid. De hechting van de adoptieouder en adoptiekind vraagt de nodige tijd en goede zorgen, net als bij een biologisch kind. Ook een kind dat ouder is dan acht jaar heeft hechting nodig met zijn nieuwe adoptieouders en dat vraagt tijd. Bovendien heeft men verlof nodig om enkele praktische en administratieve zaken in orde te brengen.


Ikzelf stel voor om het adoptieverlof voor iedereen op zes weken te brengen, wat vandaag dus geldt voor kinderen tot drie jaar. Budgettair zou dit zelfs geen grote meerkost betekenen. De laatste cijfers waarover ik beschik dateren van 2011, en die geven aan dat het gaat om nog geen miljoen euro op een bedrag van 607 miljoen euro aan uitgaven dat gebudgetteerd is in functie van de thematische verloven.

 

Lees hier mijn wetsvoorstel. Nahima in Borgerhout


Parkeermeters voor de Buurtspoorweglei

20 januari 2015
                               

Buurtbewoners van de Buurtspoorweglei klaagden al enige tijd de parkeerproblematiek bij hen in de wijk aan. Als enige straat in hun wijk waren er geen parkeermeters terug te vinden en werd er geen controle gedaan op bewonerskaarten van de stad. Ik deed navraag bij GAPA. Zij lieten weten dat alles blijkt te berusten op een misverstand. Men ging er in het verleden van uit dat deze straat toebehoorde aan de NMBS en niet aan de stad. GAPA gaf dan ook onmiddellijk de opdracht aan de leverancier om over te gaan tot de plaatsing van een parkeerbord en parkeermeters.
  


Nahima in beeld


Nieuwjaarsrecepties januari 2015
 

  

     

 

Solidariteitsmars Parijs 6 januari 2015

          parlement

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!