Nieuwsbrief Nahima Lanjri  Nieuwsbrief december 2010
Op uw gezondheid!
Anticrisismaatregelen worden verlengd
Europa volgt mijn wetsvoorstel rond moederschapsverlof
Striktere criteria voor wie Belg wil worden of zijn gezin wil overbrengen
Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
Bezoek aan de geschenkenbeurs van VZW 'Een streepje zon"
'We zijn nog niet van aids af'
Vietnamese delegatie brengt een bezoek aan België
Een kordaat en humaan opvangbeleid a.u.b.
Ik steun 'Drive Against Malaria'
Problemen in Antwerpen-Noord vragen om drastische maatregelen
Vrij verkeer van werknemers en diensten in EU leidt tot misbruiken
Nahima in beeld

Op uw gezondheid! 

 

Binnenkort, bij de jaarwisseling, zullen we mekaar wellicht een goede gezondheid toewensen.  Want iedereen weet dat  een goede gezondheid de basis is voor welzijn en geluk..  Maar,  om in een goede gezondheid te verkeren is gelijke toegang tot de gezondheidszorg wel essentieel.  Voor vele mensen met een laag inkomen en chronisch zieken is dit echter geen evidentie omdat zij moeilijk de dokterskosten kunnen betalen.   

 

Daarom pleitte ik in januari, via een resolutie, voor een uitbreiding van het systeem van de sociale derde betalersregeling. Hierdoor moet de patiŽnt enkel het remgeld betalen.Dat betekent dat de patient bij een bezoek aan de dokter nog enkel het deel betaalt dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald. Het ziekenfonds en de dokter regelen onderling de rest van het bedrag.

 

Vorige week kwam ook het goede nieuws dat er een overeenkomst is tussen de artsen en ziekenfondsen om dit recht op derdebetaler in te voeren voor iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Hierbij wil ik iedereen bedanken die rond dit voorstel heeft meegewerkt, de collega's politici, Welzijnszorg voor haar campagne 'Armoede schaadt de gezondheid', en last but not least de artsen en ziekenfondsen.  

 

Lees hier meer.

Lees hier mijn goedgekeurde resolutie.

Anticrisismaatregelen worden verlengd 

 

De anticrisismaatregelen hebben duidelijk hun nut bewezen. Dankzij deze maatregelen is men er in BelgiŽ in geslaagd de impact van de wereldwijde crisis op de tewerkstelling te beperken. In BelgiŽ is de werkloosheid dankzij deze anticrisismaatregelen dan ook maar in beperkte mate toegenomen. Dit wordt bevestig door de OESO en door de Europese Commissie die de Belgische aanpak als voorbeeld stellen.

Op uitdrukkelijke vraag van de sociale partners, die op dit ogenblik in volle onderhandelingen zijn met betrekking tot het sluiten van interprofessioneel akkoord voor de periode 2011-2012, worden de anticrisismaatregelen nogmaals verlengd voor een zeer beperkte periode, namelijk tot 31 januari 2011.

Europa volgt ons wetsvoorstel rond moederschapsverlof 

 

Het Europees parlement keurde onlangs de uitbreiding van het moederschapsverlof tot 20 weken goed. In BelgiŽ hebben moeders op dit ogenblik vijftien weken moederschapsverlof. Europa komt met de beslissing tegemoet aan mijn wetgevend werk.  

 

Samen met senator Sabine De Bethune ijver ik al lang voor het uitbreiden van het moederschapsverlof. Ik ben van oordeel dat een moeder de kans moet hebben om de geboorte van het kind zeer goed voor te bereiden en vind het heel belangrijk dat moeder en kind ook de weken nadien ruim de tijd krijgen om op krachten te komen en om mekaar te leren kennen. Uit diverse rapporten blijkt dat die prille moederzorg zeer belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het kind. Volgens het Europees parlement, waar de twintig weken met een nipte meerderheid werd goedgekeurd, moet het moederschapsverlof voluit bezoldigd worden. De beslissing van het Europees parlement verhuist nu naar de raad van ministers, waar het allicht nog wel zal worden bijgeschaafd.

 

Lees hier mijn vraag.

Lees hier mijn wetsvoorstel.

Striktere criteria voor wie Belg wil worden of zijn gezin wil overbrengen. 
 
 

Wanneer mag iemand Belg worden? Wanneer mag iemand zich met zijn gezin verenigen? Wat stel ik voor? Afgelopen maand bespraken we in de bevoegde kamercommissies mijn wetsvoorstellen over gezinshereniging en nationaliteit.

 

Wat mag en niet mag  rond gezinshereniging wordt grotendeels door Europse richtlijnen bepaald. Ons land heeft beslist de richtlijnen om te zetten, maar niet alle beperkingen werden in het Belgisch recht omgezet. Ons voorstel voor gezinshereniging pleit voor de volledige omzetting van de Europese richtlijn met ondermeer: een legaal verblijf van een bepaalde periode vůůr men iemand anders laat overkomen, degelijke huisvesting en voldoende financiŽle middelen (om niet ten laste te vallen van de sociale bijstand) en het verplicht volgen van een inburgeringstraject.

 

Voor het wetsvoorstel omtrent nationaliteit pleiten wij voor: het migratieneutraal maken van de nationaliteitswet, een verplichte verblijfsvergunning van onbepaalde duur, minstens 5 jaar verblijf in BelgiŽ, kennis van de taal, integratiebereidheid en de mogelijkheid om de nationaliteit terug te ontnemen in bepaalde gevallen.

De bespreking van deze wetsvoorstellenwordt na het kerstreces verdergezet.

 

Lees hier het wetsvoorstel over nationaliteit. 

Lees hier het wetsvoorstel over gezinshereniging voor Belgische onderdanen.

Lees hier het wetsvoorstel over gezinshereniging voor niet EU-onderdanen.

 

 Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen 

  

De Verenigde Naties riepen in 1999 25 november uit als Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Eťn vrouw op zeven is gedurende de laatste 12 maanden het slachtoffer geweest van ten minste ťťn daad van geweld door een partner of ex-partner. 


Geweld kan en mag niet getolereerd worden in een relatie. Ik steun dan ook met veel overtuiging de actie 'Durf Nee Zeggen' van het Centrum voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 
Naar aanleiding van deze dag organiseert Vrouw & Maatschappij jaarlijks de Witte Lintjes campagne. Op 19 november deelden vrijwilligers witte lintjes uit aan verschillende stations in Vlaanderen en Brussel. Met deze actie ijverde Vrouw & Maatschappij voor het erkennen en registreren van de economische aspecten van partnergeweld. Deze vorm van geweld gaat immers dikwijls samen met fysiek en psychisch geweld terwijl er weinig aandacht aan wordt besteed.    

 Bezoek aan de geschenkenbeurs van VZW 'Een Streepje zon'

 

Geschenkenbeurs 'een streepje zon'Op zaterdag 20 november bracht ik, samen met de Antwerpse schepen voor Cultuur Philip Heylen, een bezoek aan de geschenkenbeurs van VZW 'Een streepje zon'. Deze VZW zet zich al 50 jaar in voor zieke, mindervalide, bejaarde en eenzame mensen via huisbezoekjes, kerstpakketten en correspondentie. Zo brengen ze een beetje zon in de huizen van deze mensen.

Ze organiseren jaarlijks deze geschenkenbeurs ter ondersteuning van hun werkzaamheden. Ik heb veel respect voor de werking en de initiatieven van deze VZW en bracht dan ook met heel veel plezier een bezoek aan hun jaarlijkse geschenkenbeurs.


 'We zijn nog niet van aids af' 

 

Op woensdag 1 december publiceerde ik in De Standaard een opiniestuk naar aanleiding van wereldaidsdag. Samen met collega's van Nederlandse en Franstalige democratische partijen vraag ik de bevoegde minister om deze problematiek blijvend onder de aandacht te brengen in nationale maar ook internationale context. BelgiŽ moet zich blijven inzetten en erover waken dat het thema niet naar de achtergrond van de Belgische ontwikkelingssamenwerking verschuift. Het moet een prominente plaats blijven bekleden in de samenwerkingsprogramma's met de Belgische partnerlanden. 

 

Lees hier het volledige opiniestuk.

 Vietnamese delegatie geÔnteresseerd in onze aanpak van mensenhandel

 

vietnamese delegatieOp woensdag 1 december bracht een delegatie van Vietnamese parlementsleden een bezoek aan het Belgisch parlement.

De Vietnamese delegatie verbleef al enkele dagen in BelgiŽ en bracht een bezoek aan enkele Europese instellingen en het ministerie van Justitie.

Doel van hun studiereis is het bestuderen van de bestaande Belgische en Europese regelgeving omtrent mensenhandel.

Na een rondleiding in het parlement en uitleg over de werking ervan hadden we een interessant en boeiend gesprek over mensenhandel en welke rol wij als parlementsleden kunnen spelen bij het aanpakken van deze problematiek. Een bijzonder leerrijke ervaring die deze problematiek eens vanuit een ander perspectief benadert.

Na hun bezoek aan BelgiŽ vertrok de Vietnamese delegatie naar RoemeniŽ en vandaar uit reizen zij verder naar Vietnam

 Een kordaat en humaan opvangbeleid a.u.b.! 

 

Tijdens de bespreking van een voorstel van N-VA vorige week had ik veel vraagtekens bij de inhoud ťn de werkwijze van N-VA in de wijziging van de opvangwet voor asielzoekers.

Volgens het voorstel van N-VA zou een asielzoeker die pas erkend werd als politiek vluchteling, al na vijf dagen de opvang in een asielcentrum moeten verlaten. Stel je voor, hij heeft net zijn officiŽle erkenning, wordt dus door de overheid echt erkend als politiek vluchteling, en moet er dan maar voor zorgen dat hij binnen de vijf dagen een dak boven zijn hoofd heeft. Hup, buiten in het asielcentrum en zorgen dat je een woonst hebt. Binnen de vijf dagen. Iedereen die op zoek is naar een vaste woonst, weet hoe moeilijk het is om een gepaste huurwoning te vinden. De door de wet voorziene termijn van twee maanden is geen overbodige luxe, zo bleek pas nog tijdens een bezoek van de commissie van Binnenlandse Zaken aan de verschillende instanties die bezig zijn met de opvang voor asielzoekers. Daarom zeggen wij resoluut neen tegen dit NV-A-voorstel.

Drive against malaria Steun 'Drive Against Malaria'

 

"Drive Against Malaria" of DAM werd in 1998 opgericht door de Engelsman David Robertson. Zijn wereldwijde acties tegen malaria dateren reeds van 1988.

Tijdens een wereldreis die David in 1988 maakte met een Land Rover was hij erg aangedaan door de grote miserie die malaria in de wereld veroorzaakte. Hij wou van de strijd tegen Afrika's meest bedreigende ziekte zijn levenstaak maken.

In 1999 produceerde Julia SamuŽl, onder andere kinderpsychologe en voormalig Veronica-TV-presentatrice, in opdracht van de World Health Organization de film "Challenge Africa" over David Robertson en zijn strijd tegen malaria. Samen zijn David en Julia de grote bezielers van DAM, en gedurende meer dan 10 jaar bestrijden ze malaria in Afrika. Ze doorkruisten 32 Afrikaanse landen met hun Land Rover Defender. Ook uw steun in deze strijd tegen malaria is van harte welkom.

 Problemen in Antwerpen-Noord vragen om drastische maatregelen

 

De problematiek van alcoholmisbruik en drugoverlast in Antwerpen-Noord kwam onlangs opnieuw in de aandacht. De plaatselijke winkeliers zijn de overlast meer dan beu en ook de plaatselijke bewonersvereniging trok aan de alarmbel. Zij noemen de situatie niet langer leefbaar en vragen onmiddelijk actie van de stad en andere overheden. Ik ondervroeg hierover de Antwerpse burgemeester. Volgens hem werden de afgelopen maanden 165 drugdealers gearresteerd die illegaal in het land verbleven. Daarvan zou slechts 1 illegale drugdealer het land zijn uitgewezen. Dit is uiteraard onaanvaardbaar en daarom ondervroeg ik de bevoegde staatssecretaris.
De stad nam intussen verschillende maatregelen die de leefbaarheid in deze Antwerpse wijk opnieuw moet garanderen en de overlast moet terugdringen.

 

Lees hier mijn vraag (p. 18).

Vrij verkeer van werknemers en diensten in EU leidt tot misbruiken 

 

Het vrij verkeer van werknemers binnen de EU is een recht. Gebruik maken van dit recht is uiteraard geen probleem, maar misbruik van het recht is dat natuurlijk wel. Zo wordt in een aantal steden vastgesteld dat mensen naar daar trekken, soms zelfs met tussenkomst van mensensmokkelaars. Zij zorgen voor de nodige papieren en doen bij de gemeente aangifte dat deze mensen daar komen werken terwijl dat niet het geval is. Zo zijn er voorbeelden van nachtwinkels waar tientallen mensen zouden werken of vennootschappen waar 150 mensen zijn ingeschreven. Dat zijn natuurlijk misbruiken weertegen streng moet worden opgetreden door de overheid. Hierover ondervroeg ik de bevoegde staatssecretaris.

 

Lees hier mijn vraag (p. 30).

Nahima in beeld 

 

Voka kamertop

 

'Topontmoeting tussen industrie en politiek' georganiseerd door de Kamer van Koophandel Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een streepje zon 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek aan de geschenkenbeurs van VZW 'Een streepje zon'

PRETTIG FEESTDAGEN!
 
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!