Nieuwsbrief Nahima Lanjri  Jaaroverzicht 2010
Beste lezer,

 

2010 was een bewogen jaar in de Belgische politiek. Na de vervroegde verkiezingen van 13 juni 2010 begonnen we aan de langste regeringsonderhandelingen die ons land ooit gekend heeft en die intussen nog steeds voortduren.

 

Voor deze verkiezingen zat ik nog in de Senaat waar ik ook voorzitter was van de commissie Sociale Zaken. Op 13 juni werd ik verkozen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en ook daar zit ik niet stil. Ik richt mij ook hier op de thema's die ik al geruime tijd behartig.  

Ik wil u graag een beknopt overzicht geven van mijn werkzaamheden van het afgelopen jaar. Daarmee geef ik u slechts enkele blikvangers, voor een uitgebreid overzicht verwijs ik u graag door naar mijn website www.nahima.be.

Als u nog vragen, opmerkingen, suggesties of kritieken heeft nodig ik u uit om deze aan mij te bezorgen via e-mail (nahima.lanjri@dekamer.be).  


 

Veel leesplezier!

 

Handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahima Lanjri

 

CD&V-volksvertegenwoordiger

Gemeenteraadslid Antwerpen


Sociale zaken & Volksgezondheid
Asiel & Migratie
Gelijke kansen
Antwerpen
Last but nog least...

Sociale zaken & Volksgezondheid  

 • dokter + patientEindelijk minder betalen voor de dokter  We zeggen dat iedereen in dit land op eenzelfde manier moet kunnen genieten van onze gezondheidszorg. We noemen dat zelfs een essentieel recht. Voor vele mensen met een laag inkomen en chronisch zieken is dit echter geen evidentie omdat zij moeilijk de dokterkosten kunnen betalen. Ik pleitte reeds lang voor het invoeren van het systeem van de sociale derde betaler waarbij de patiŽnt enkel het remgeld moet betalen. Dat betekent dat hij enkel het deel moet betalen dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald. Vorig jaar werd mijn resolutie hierover goedgekeurd in het parlement. Intussen is er een overeenkomst tussen artsen en ziekenfondsen zodat het systeem van de sociale derde betaler effectief van kracht kan gaan. de mensen met een laag inkomen krijgen daardoor meer kansen op die gezondheidszorg.
 • waardig werk167.269 handtekeningen voor Waardig Werk   Twee jaar lang voerde een coalitie van vakbonden en NGO's, aan Vlaamse kant bestaande uit 11.11.11, ACV, ABVV, ACLVB, Oxfam-Solidariteit en Wereldsolidariteit campagne rond het thema Waardig Werk. Zij verzamelden 167.269 handtekeningen en stelden op 6 oktober de resultaten en hun eisenbundel voor.  Ik ondersteun deze actie ten volle en heb veel respect voor de resultaten die men nu reeds realiseerde. Intussen bereid ik een aantal wetvoorstellen voor om dit verder te concretiseren.   
 • Jouw gezondheidWie lust er geen groen blaadje?  BelgiŽ telt momenteel ongeveer 610.000 mensen met diabetes. 1 op 12 Belgen leidt aan deze ziekte en dit aantal zal nog verder oplopen. Het universiteitsfonds 'Jouw Gezondheid', waarvan ik meter ben, stimuleert het onderzoek naar deze aandoening.
  Zij stelden dit jaar de steviaplant voor, een suikervervanger die binnenkort wordt toegelaten in de EU. 
 • Discreet bevallen moet ook in BelgiŽ mogelijk worden  Ook dit jaar liet een moeder in Vlaanderen haar pasgeboren baby achter. Dit veroorzaakte veel ophef in de media en heropende het debat omtrent het discreet of anoniem bevallen.
  Ik diende met steun van heel wat collega's een wetsvoorstel in dat hieraan tegemoet moet komen. Wij pleiten voor de zogenaamde discrete bevalling waarbij vooraf met met de moeder wordt afgesproken dat ze - indien ze echt geen andere uitweg ziet - haar baby onmiddelijk na de bevalling zal afstaan voor adoptie. Bij dit systeem worden de rechten van de moeder en de vader alsook die van het kind beschermd en is het eventueel aan de rechtbank om een uitspraak te doen over latere opvoeding. Hopelijk kan dit voorstel binnenkort behandeld worden in het parlement.

Asiel & Migratie

 • Minderjarige vreemdelingen moeten worden beschermd  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vormen een kwetsbare groep die extra bescherming nodig heeft. Het gaat om kinderen die zonder begeleiding van hun ouders of wettelijke voogd naar ons land komen of hier reeds verblijven. Het gaat om een kwetsbare groep van zo'n 1.500 tot 1.700 kinderen. Mijn resolutie, die werd goedgekeurd met een brede meerderheid, roept op tot kinderen veel beter te beschermen.
 • Crisis in de opvang van asielzoekersasielzoeker  Ook dit jaar zagen we in de media schrijnende beelden van asielzoekers die in de strenge wintermaanden buiten op straat moesten slapen omdat men er niet in slaagde voldoende opvangplaatsen te creŽren voor al deze mensen. Ik waarschuwde de bevoegde staatssecretarissen reeds vele malen om actie te ondernemen tegen deze mensonwaardige taferelen. Intussen werden al vele extra plaatsen gecreŽerd maar zij bieden slechts een tijdelijke opvang. Een structurele oplossing waarbij ook werk wordt gemaakt van minder instroom, kortere procedures en een beter terugkeerbeleid dringt  zich dus nog steeds op.
 • Strengere criteria voor wie Belg wil worden of zijn gezin wil overbrengenpaspoort  Na de verkiezingen van 13 juni 2010 zette ik mij in voor een streng maar rechtvaardig migratiebeleid, waar overigens ook mijn partij stevig voorstander van is. 
  Zo diende ik wetsvoorstellen in rond gezinshereniging en nationaliteit. Ons voorstel van gezinshereniging pleit voor een volledige omzetting van de Europese richtlijn met ondermeer een minimum legaal verblijf en het verplicht volgen van een inburgeringstraject.
  Voor het wetsvoorstel rond nationaliteit pleiten wij voor het migratieneutraal maken van de nationaliteitswet, een verplichte verblijfsvergunning van onbepaalde duur, minstens 5 jaar wettig verblijf in BelgiŽ, kennis van de taal, integratiebereidheid en de mogelijkheid om de nationaliteit terug te ontnemen in bepaalde gevallen.
 • Steeds maar allochtone Spanjaarden komen naar Antwerpen  Steeds meer allochtone Spanjaarden zakken door de economische crisis af naar Antwerpen. Het OCMW deelde in maart mee dat toen al 175 Spanjaarden steun vroegen en dat bij de Antwerpse migratiedienst gemiddeld 5 aanvragen per dag binnenkwamen. In Spanje zijn de werkloosheidsuitkeringen beperkt in de tijd, in BelgiŽ niet. Daarom komen al deze mensen naar hier. In het beste geval vinden ze hier werk maar er zijn ook gevallen van nepfirma's en nepcontracten bekend. Als ze de Spaanse nationaliteit hebben, volstaat het om hier ťťn dag te werken om een uitkering te krijgen. Dit is uiteraard niet de bedoeling dus drong ik aan op meer controles. 
 • Misbruik van het wettelijk samenwonen moet worden aangepakt

  gezinsherenigingHet Antwerps parket stelde dit jaar dat het statuut van wettelijke samenwoonst beter zou afgeschaft worden omdat het al te vaak als vervanging gebruikt wordt voor het afsluiten van een huwelijk.
  Men stelt immers vaak vast dat mensen, wier huwelijk geweigerd wordt op basis van vermoeden van schijnhuwelijk, enkele dagen later een samenlevingscontract afsluiten. Dit statuut geeft bij bepaalde voorwaarden recht op een verblijfsvergunning waarbij niet dezelfde preventieve controle wordt uitgeoefend als bij een huwelijk. Ik pleit dan ook om de voorwaarden voor en controles op wettelijke samenwoonst gelijk te stellen aan deze van het huwelijk. Intussen wordt ons voorstel hierover besproken in de commissie. 
      

Gelijke kansen en combinatie arbeid & gezin 

 • Discriminaties in vaderschapsverlof moeten worden aangepakt  Binnen de federale en Vlaamse overheid wordt reeds verlof toegekend aan lesbische partners van een pas bevallen moeder. Samen met senator Sabine de Bethune juich ik dit ten zeerste toe nadat we reeds in 2007 een voorstel in die zin neerlegden.
  In de privťsector geldt dit recht nog steeds niet. Dat kan natuurlijk niet en daarom vroegen we de bevoegde minister om op korte termijn komaf te maken met deze discriminatie.
 • Moederschapsverlof uitgebreid tot 20 weken ?  Het Europees parlement keurde de uitbreiding van het moederschapsverlof tot 20 weken goed. In BelgiŽ hebben moeders op dit ogenblik recht op 15 weken moederschapsverlof.
  Europa komt met deze beslissing tegemoet aan mijn wetgevend werk. Samen met senator Sabine de Bethune ijver ik al lang voor het uitbreiden van het moederschapsverlof.
  Een moeder moet de kans hebben om de geboorte van een kind goed voor te bereiden en nadien ook de tijd krijgen om op krachten te komen en het kind te leren kennen. Uit vele rapporten blijkt immers dat prille moederzorg zeer belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Antwerpen  stadhuis

 • Ik neem mijn mandaat als gemeenteraadslid opnieuw op  Op 29 maart 2010 nam ik mijn mandaat als gemeenteraadslid opnieuw op. Ik werd gedurende 6 maanden vervangen door Patrick Janssen om voor mijn terminaal zieke moeder te kunnen zorgen. Mijn taken als parlemenslid bleef ik gedurende deze maanden wel uitoefenen. Voor parlementsleden is het immers niet mogelijk om palliatief verlof te nemen. 
 • Sluiting Open zware slag voor Antwerpse economiestaking  De sluiting van Opel was een zwarte dag voor Antwerpen en Vlaanderen. Deze klap kwam voor de werknemers hard aan. Vlaams minister-president Kris Peeters heeft er, in samenwerking met de vakbonden, alles aan gedaan om de Antwerpse fabriek te redden maar helaas heeft de Opel-directie hier anders over beslist. Ik ondervroeg de bevoegde minister over de hulp die aan de werknemers wordt geboden bij het zoeken naar een nieuwe job. Het is immers van groot belang dat zij snelle en adequate hulp krijgen bij hun zoektocht naar een nieuwe job.
 • Wachttijden aan het vreemdelingenloket moeten korter  De wachttijden aan het centraal loket voor vreemdelingen in Antwerpen en de lange doorlooptijd van de procedure zijn al langer een probleem. Ik klaagde dit al meermaals aan en onderbroeg de bevoegde schepen. Ondertussen werden extra mensen ingezet zodat de doorlooptijd bijna gehalveerd werd en de wachttijden aan het loket zelf ook gedaald zijn.
 • Problemen in Antwerpen-Noord vragen om een drastische oplossing  Antwerpen-Noord blijft met problemen van alcoholmisbruik en drugoverlast zitten. De plaatselijke winkeliers zijn de overlast meer dan beu en ook de plaatselijke bewonersvereniging trok aan de alarmbel. Zij noemen de situatie niet langer leefbaar en vroegen de stad om snel actie te ondernemen. De stad ging hier op in en nam enkele drastische maatregelen om de wijk weer leefbaar te maken.
  Zelf ondervroeg ik de bevoegde minister omdat bleek dat van de 156 gearresteerde illegale drugdealers, er slechts ťťn het land zou zijn uitgewezen.

Last but nog least...

 • Verkiezingen 13 juni 2010Eedaflegging kamer  Op 13 juni 2010 vonden in ons land federale verkiezingen plaats, nadat Open VLD de stekker uit de federale regering trok. Onze partij trok met boegbeeld Marianne Thyssen naar de kiezer en zelf stond ik op de derde plaats op de kamerlijst in Antwerpen. Met 11.952 voorkeurstemmen werd ik verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maar het resultaat voor onze partij was niet zo goed. Na 3 opeenvolgende overwinningen keken we nu aan tegen stemmenverlies. We blijven echter niet bij de pakken zitten.
  We nemen tenvolle onze verantwoordelijkheid bij de vorming van een nieuwe regering en intussen zitten ook onze verkozenen niet stil.
      
 • Ontmoeting met zuster Jeanne Devos  Op de viering van het afscheid van ACW-voorzitter Jan Renders had ik het geluk en de eer een gesprek te hebben met zuster Jeanne Devos. Ze strijdt al jaren tegen armoede en kindermisbruik  en richtte de organisatie National Domestic Workers Movement op, die zich ontfermt over straatkinderen en misbruikt huispersoneel. Na deze ontmoeting trok ze op tournee door Vlaanderen om op 5 plaatsen haar verhaal te doen. In Antwerpen beet ze de spits af voor een overvolle zaal. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen hun sofa en tv-avond inruilen voor een verhaal rond maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor anderen. 
 • Steun 'Drive Against Malaria'Drive against malaria  'Drive Against Malaria' of DAM werd in 1998 opgericht door de Brit David Robertson.
  Zijn wereldwijde acties tegen malaria dateren reeds van 1988, toen hij op een wereldreis zo erg aangedaan was door het leed dat deze ziekte aanrichtte. Samen met Julia SamuŽl, die een film maakte over de actie van Robertson, zijn zij de grootste bezielers van Drive Against Malaria en doorkruisten 32 Afrikaanse landen met hun Land Rover.
  Ook uw steun in deze strijd is van harte welkom.
   
 • Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie
  europese vlag 
  Tot eind 2010 was ons land voorzitter van de Europese Unie onder leiding van ontslagnemend premier Yves Leterme. Voor veel mensen is de EU ver van hun bed, maar Europa beslist wel over dossiers uit ons dagelijks leven. Voeding, veiligheid, auto's, justitie, gezondheid, banken,... Europa is overal! Dat merk ik alle dagen in mijn werk als volksvertegenwoordiger. Aan het eind van het voorzitterschap kreeg BelgiŽ vele felicitaties voor de manier waarop het de EU gedurende 6 maanden geleid heeft en voor de vele akkoorden die bereikten werden tussen de verschillende lidstaten.

 
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!