Qitiqauyaqvia 2017
HAVAKTITIYUT UNIUDJUTAIT QANUGILIUQTAUYUNIT
HUNAT NUTAAT; HUNAT AALANGUQTUT

Uqagiiqhimayuq kinguliqmi tatiqihiutmi titirqidjutaini haffuma Qayangnaqtunun ikayuutighat, kakugunuaq nuititiniaqtugut nutaamik havaktaghamik havaktitiyut uniudjutainik havakvikmi qanugilituqaqat.  Tuhaayavut uqaqtahi haffumuuna tadjamin uniudjutit havauhiinik uvalu quviahuktugut tuhaqtitiluta aghuuqhugit uniudjutit ayungnaivyaklugit havaktitiyunun, havaktugut nutaamik Havaktitiyut Uniudjutait Qanugiliuqaqat titirqat, kitut himautauyut pingahut atuqtauyut titirqat: una Qanugilituqaqat Pidjutiqaqluni Aaniqtuqaqpiaqtumun titirqat una; Qayangnaqtut Atuqtauyut titirqat; uvalu tadjamin Havaktitiyut Uniudjutait Aaniqnikkut titirqat.

HUUQ AALANGUQAT?

Naitumik naunaiyaiblutik aipaangani:
 • 17 pusat apighuqtauyut Havaktitiyut uqaqtut atuqtavut uniudjutit havauhiit nalunaqtuq uvaluuniin nalunaqpiaqhuni;
 • 57 pusat apighuqtauyut Havaktitiyut ilihimangitut pitquyauyut uniudjutilugit tamangnik Tughiqvikmun uvalu Pittailinikkut havakviinun; uvalu
 • 56 pusat apighuqtauyut Havaktitiyut uqaqtut mikyumik ilihimayut uvaluuniin ilihimangitut piyaghatik uniudjutgilugit Qayangnaqtumik Qanugilitqagaangat hapkununga Ataniuyuq Qanugilittailiniqmut Havaktimun.
Ayungnaitumik uniudjutiniq aanituqaqat ataani Ayukhaqtitauvaktunut Ihuinaarutinut Maligaq hapkununga WSCC's Tughiutinik Kivgaqtuqtut haffumuuna tadjamin Havaktitiyut Uniudjutait aaniqnikkut titirqat pidjutiqangitut ihuaqniqmik uniudjutikkut piyaghat ataani haffuma Qayangnautikkut Maligahanik uvalu ilauyunik Havaariyauyunut Aannirtailidjutinut Qayangnaqtunullu MaliguagakhatQanuginiatigut qanugiliyup, tuhaqtidjutitlu tuniyauyughat haffumunga Ataniuyuq Qanugilittailiniqmut Havaktimun uniudjutigilugu Qanugilituqaqtuq Pidjutiqaqhuni Aghut Timimigut Aaniqtuq uvaluuniin Qayangnaqtumik Qanugilituqaqtut.
Nakuutqiyagiyangnik, ilvit uniudjuiyaaqtutit haffumuuna qagitauyakkut qagitauyaliqqutikkut naunaitkutait:
Imaangungituq:
Nutaaq titiraq atuliqtauniaqtuq uvani Qiqaiyaqluaqvia 2017. Havaktitiyut, una titiraq piinagialaqikpat, tuyuqniaqtugut qagitauyaliqivikkut ilvit pidjutigiyaghat nutaamut titiraqmik, uvalu taimaalu naunaiyaqhimayut quyaginaq ihagiagiyat ilihimayaghat. Nutaanguqtiliqtaqqutlu qagitauyaliqivikput pidjutigiyaa nutaaq uniudjutikkut havauhighaatigut; quyaginaq naunaitkutit kingungani havauhiitigut qagitauyalivikmiilimaitut. Piqaguvin quyaginaq hyperlinksnik uvaluuniin PDFsnik tutquqhimayunik qagitauyaqni, nutaanguqtiqlugit nutaamut havauhighaanun.
NAOSH HAVAINIQ
QIQAIYAQLUAQVIA 7-13, 2017

North Americanmi Havaariyauyunut Aannirtailidjutinut Qayangnaqtunullu (NAOSH) Havainiq uvnai  Qiqaiyaqluaqvia 7-13, 2017 uvalu quviahuqatigiyumayaffi!

NAOSH Havainiq Aulagutiyuq uvani Yalunaimi

Katimaqaitigilugit Canadian Society of Safety Engineerskut (CSSE) aulagutimangu NAOSH Havainiq hulilukaagut uvani  Explorer Hotelmi uvani Hivulliqmi, Qiqaiyaqluaqvia 8 ublaami 9:00 mun ublaami - 4:45  tupautaqlutik uvalu qayangnautikkut ilihaidjutinik.  Atiliugiangni, email cssenorthof60@gmail.com.

Qayangnautikkut Kapituqtut Nutqalaklutik (Yellowknifemi, Hay Rivermi, & Iqalungnilu)

Hulilukaaqtut Yalunaimi, Hay Rivermi, uvalu Iqalungni, qagidjiniaqtugut 15-minutesik Ikayuutitigut Uqautilugit havakvikni!  Katimaniaqtut hamanga Aippiutmi, Qiqaiyaqluaqvia 9 hamunga Hitammiutmi, Qiqaiyaqluaqvia 11,  10:00 ublaami uvalu 3:00 qitqani. Havaqatigiit hamanga havakviptingni Yalunaimi uvalu Iqalungni havakviini pulaaqtaaqtut iliffingnun kaapitugiaqtuqlutik, nigilutik uvalu ilihaqtitilutik piumayaffingnik, tugaaqhimayunik hapkununga hulidjutinun:
 • WHMIS 2015
 • Havakvikmi Ningaqnikkut uvalu Uumilguhainikkut
 • Kangiqhidjutaa Hapinginikkut hapkununga Atanguyanun uvalu Havaktunun
 • Havakvikni Qayangnautikkut Naunaiyainiq
 • Quuyaqinikkut, napatkaqnikkut, uvalu iukaqnikkut
 • Ihuaqutit
 • Iukaqtailidjutit
 • Inighaqaluangitut
Ilihaqvighangnik naunaiqhilutit ublumi; atugahaq iliugaqtauyut hivuliuyut piyauniaqtut. Qagitauyakuuqlutit naosh@wscc.nt.ca kangiqhitiagutighanik.

Inuvik

Katimaqatigilugit hapkua WSCCtkut Inuvik havaqatigiit uvani  Midnight Sun Ulapqiviani uvani Aippiut, Qiqaiyaqluaqvia 9, hamanga 8:00 ublaami - 10:00 ublaami Tupautagiaqtuqluhi Qayangnautikkut Uqaqatigiikniq! Uqaqtuq Jim Sawkins (Inuvikmin Ikualaaqtuliqiyiit), David Cormier (Inuvik Gas), uvalu Natasha Kulikowski (Inuvikmin Aviktuqhimayuni Munaqhitkuni), talvungaudjavuhi una nakuuqpiaqtuq piyaghaq!  Atiliugiangni, hivayaqlugu 867-678-2301.

Nunaptingni -tamaat

Titiraqhimangitpa qulaani nunalaani? Qanugunaguiqlutit - ilaunginagiaqaqtutit uvani NAOSH Havainq! Qiniqlugu qagitauyaliqivikmi naunaiyautighanik tuhaqtitivikmi uvalu Nakuuqpiaqtuq! ayuqhautit, uuktuqlugu CSSEtkut Havatitiyut Akitaqutait.
OHS APP
PILUGU QAGITAUYALIQIVIKMI UBLUMI!

Hapkua WSCCtkut, ilauqatigiblugit Canadian Centre haffumunga  Havaariyauyunut Aannirtailidjutinut Qayangnaqtunullu (CCOHS), tunihiyut nutaanguqhimayumik tigumidjutiqaqtunik piinagialikmik qayangnautikkut kangiqhidjutinik uvalu ikayuutinik!

Aulagutiluni qaiyumi havainiqmi, piinagialik OHSkut Qagitauyaliqiviani (nayugaa uvani WSCCtkut qagitauyaani) uvani qagitauyap qiniqhiaviani paqitaangani kangihidjutit hapkununga:
 • Asbestos
 • Inighaqaluangitut
 • Iukaqtailidjutit
 • Hivuuganaqtut Naunaiyautait
 • Ilauqaitigiiktut Havaariyauyunut Aannirtailidjutinut Qayangnaqtunullu Katimayiit
 • Inmi Aaniqtailidjutinik Hanaqidjutit
 • Utiqtuq Havaamun
 • Atanguyaq Qayangnautikkut Ilihaidjutit
 • Apkutini Munaqhiyut
Aulahimaaqniaqtugut nuititiluta nutaanik hunanik. Qiniqlugit amigaitunik!

Qagitauyap paqidjutaa atuqtunun piinagialik iliugagiangani uvani Taaqnirmun Aullaqtirvia 2017 Apighuutighaqaguvin, ihumaaluutiqaguvin, uvaluuniin uqagumaguvin haffumuuna OHSkut Naunaitkutaini hivayaqluta!
HAVAKVIIT UMIKHIMAYUT

WSCCtkut havakvia umikhimaniaqtuq hamanga 5:00 unukmi Tallimmiut, Qiqaiyaqluaqvia 19 Victoria Ublua Takiyuq Havainiq, uvalu angmaffaaqluni uvani Aippiutmi, Qiqaiyaqluaqvia 23 8:30 ublaami.

Uniudjiniq akhuuqnaqtunik havakvikmi aaniqtut huliyutluuniin, hivayaqlugu 1-800-661-0792.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407