Qiqaiyarlirvia 2017
QAILIQTUQ QAKUGUNUAQ: NUTAAQ TITIRAQ
HAVAKTITIYUT UMIUDJUTAIT QANUGILIUQTAUYUNIT

Ayungaivyaklugu uniudjutit havauhighaa havaktunun, uvalu ikayuqlugit havaktitiyut pidjutigiyaangani inmi uniudjutikkut pitquyauhimayut, pingahut titirqat attautimuktauniaqtut attatuhiqmun. Malguk atuqtauyuk Ilihimayaghat hapkununga Ataniuyuq Qanugilittailiniqmut - una qanurilijutit aanirutauyut timimi titiraq uvalu Aanirutaulaaqtulu Qanurilijutit titirqat - ilaliutiniaqtut haffumunga atuqtauyumun Havaktitiyup Uniudjutaa Aniqniqmun titiraq nutaanguqniaqtuq Havaktitiyup Uniudjutait Qanugilidjutmut titiraq.

AMIGAITUT KANGIQHIDJUTIT QAIYUGHAT HULI

Havaktitiyut, amigaitut kangiqhidjutit tuyuqtauniaqtut qiuqutiffingnun aipaani tatqiqhiutmi naunaiyautit hapkununga aalanguqtiqniinun naunaiyaqpiaqhimayun.  Naalakhimaluhi ilauyughanik kangiqhidjutinik uvalu aipaani tatqiqhiutmi naunaiyautit hapkununga Qayangnautikkut.
TADJA KAAPITUQVIKMI HANINGNI...
HAVAKLUTIT QAUYAGIYUMIK UVALU AKIMALUTIT!Qiniqhianginaqtugut qanugiliugutighamik aghuuqniqmun qayangnaqtumik pitquhiq, uvalu itqaumapkaqlugit tamaita huuq aghuuqaqtuq qayagiyumik havakvikmi ubluq tamaat.  Imaatuugaluaq nigiuknikkut havaknaiqat aulaagiami, nigqatigilugit ilanat ilatlu, qungiaqhugit nutaqatit angiliyuumiqtut, uvaluuniin aulaguvin nunaqyuami, tamapta piqaqtugut hunanik inuuhiptingni imaatun qayagiyumik havakvikmi nakuuqpiaqtuq.

Taimaali hapkua WSCCtkut piliuqhimayut hapkuninga nakuuqpiaqtuq (#worthit) kapituutinut uutilaitkutit.  Qilanaangnangituq ubluni ihumaliuqluni qayangnautikkut-uvalu anggilragiakni aanniqhimaittumik-uvalu piqangituq ihuitumik itqaqlugu ilingnik, uvalu aalat, qayagilutik havakvikni.

Ilauluhi uvaptingni uvagut #nakuuqpiaqtuq qayaginikkut akitaqutaut: piksanik takupkailutit hapkununga  @WSCCNTNU ilingnik uvalu ilvit qapituqtuni uutilaitkutinik, uvaluuniin piksamik qayaginikkut havakvikmi, uvalu atulugu hashtag #worthit akimanahuagiangni taktaghanikAkimayughanik piniaqtugut tamaat tatqiqhiutmi, qapittutit uutilaitkutit iniqtinagit.  Taki, tautuktiluta uvani Facebookmi uvaluuniin Twitterkut huuq ihumayutit qayangnautit nakuupiaqtut (#worthit).

Takungitkuvin qapituutinik uutilaitkutinik qapituqvikni? Ilitugipkaqluta! Hivayaqniaqtavut qilamik apigilugit piyumayaaghainik.
WHMIS 2015: AKIITUQ QAGITAUYAKKUT AYUIQHAQNIQ
PIINAGIALIK Qitiqqautiyuq15, 2017

WSCCkut, iligiikhutik hapkuninga Kanatami Havagviangit Aulatitihimaaqtunik Inuuhiriliqinikkut Qayangnairutikharniklu (CCOHS), havaktut qagitauyaliqivikmi WHMIS 2015 e-ayuiqhautmik ikayuutighat havaktitiyunun piyaangini havaktitik' WHMISmik, uvaluuniin Havakvikmi Anirutaunahuquuqnaqtut Hunaliqaa Hivuniqhijutikhanik Atuqtumik ayuiqhaut, nutaanguqhimayuq.

WSCCtkut  ikayuqniaqtait 1,000 akiitunik ayuiqhavikghamik hapkununga qagitauyakkut ayuiqhaqtunun.  Una e-ayuiqhaut ikayuqtait havaktitiyut uvalu havaktut maligiangini ayuiqhaqnikkut pitquyauyut, uvalu kangiqhiqpiaqlugit aalanguqtiqnigit hapkununga naunaiyaqnikkut hivuuganaqtut tamayat uvalu ayuiqhautighat naunaiyaqhimayut titirqat piinagialaqihimayughat havakvikni.

Havaktitiyut, havaktut, uvalu niuvaaviit pihimayaghait haffumunga nutaamut kangiqhidjutinik, ilihimayauliqtut imaa WHMIS 2015 kuapaliisinguqtilugit  Nunayuami Attautimut Naunaiyaut Naunaiyautit uvalu Titirqitugit Halumaqhtit (GHS) uvani Iidirurvia 2015.

WHMISmik ayuiqhaqniq ilauyuq kangihidjutinik nutaanik naunaitkutinik kituqpiat qanugitut hivuuganaqtut, pilugit uvalu tutquqhimalugit tamayat, Aanniqtuqarangat ıkayuutikhanik aktilaanginik, uvalu aktilaangit hivuuganaqniit. Havaktut ayuiqhaqtughat naunaiyautinik hapkua hivuuganaqtut uvalu ilihimalutik qanuq pilugit qayagilugit.

Una e-ayuiqhaut piinagialik Qablunaatut uvalu Uivitut.   Qagitauyaliqivia haffumunga CCOHS titirqidjutaa piinagialaqiniaqtuq uvani Qittiqautiyuq 15 hapkua  WSCCtkut qagitauyaliqiviani. Pulaaqlugu www.wscc.nt.ca uvaluuniin www.wscc.nu.ca uvani Qittiqautiyuq 15 naunaiyautinik qanuq atiliugiangani.

QILAMIK AYUIQHAQNIQ PIYAGHAQ?

Kinalikiaq piumayuq WHMISmik ayuiqhagumayuq tikitinagu Qitiqautiyuq 15 pulaaqlugu CCOHS qagitauyaliqivia iniqtigiangani $10taala attauhiq inuk.

Apighuutighaqaguvim tadja, hivayaqlugu 1-800-661-0792 uqaqvigiyumalugu Meta Antolin,  OHSkut Ayuittiaqhimayuq.

Kaniqhitiagumagupkit hapkua WHMIS 2015, pulaaqlugu WHMIS qagitauyaliqivi qiniqlugit ikayuutait ataani, piinagialgit Qablunaatut, Uivitut, Inuktitut Inuinnaqtutlu:
UBLUA NIKALIQTUT: QITIQAUTIYUQ 28
ITQAUMALBUGIT TAHAPKUA INUUHUIQTUT

Ukiuq tamaat, naamavyaktuq 1,000 Kanatami havaktut huiqtut pihimayut havakvikni aaniqtut, aaniaqtut, uvaluuniin aaniqtut.

Qitiqautiyuq 28 Nunaqyuami Ublua Niqaliqtut. Ugbluq pidjutauyuq itqaumalugit inuit inuuhuiqtut havakvikni. Ublualu nutaanguqlugu uvagut aghuugutivut ihuaqhiyuumiqlugu aanniartailinirmut qayagidjutikhakutlu havakvikni aaniqtailinikkut.

Ukiuqtaqtumi Nunatsiaqmi Katimayit Havaktinut (NTFL) katimapkainiaqtut inungnik itqaumalugit uvalu nangagilugit huiqhimayut havaktit. Itqaumadjutikkut kuviahuktitiniaqtut uvani Maligaliqivikmi Yalunaimi uvalu Iqalungni Tallimmiutmi, Qitiqautiyuq 28 ubuqitqani. Tamaffi kaidjavuhi upatutiluhi.

Naunaiqlugu Qitiqautiyuq 28 Ubluq Nikaliqniq havakvikni.  Ililugit tautuknaqtumik Ubluq Nikaliqnikkut nivingayughaq (naqitlugu hamna iliugaqtughaq), qingnagiktumik atuqlutit tautuktitlugu ikayuutit, uvalu itqaumalugit: havakvikmi qayangnautit ilitugimadjutit anaktitiyaaqtut inuuhiqmun.
UKIUMI AGHALUUTITUQNIKKUT ATUGAHAT

Tatqiqhiut uqaqhimagaluaqhuni upingaagunguqtuq, hamani Ukiuqtaqtumi ilihimayugut quyaginaq hunat nakuuyutut itkaluaqhuni. Tamaptavyak, ukiumi hila aghuuqtuq.

Aghaluutitungitqaluaqhutit havaangni, nakuutqiaq itqaumalugu atugahat ihumangni ikayuutighat qayangnautikkut kinguliq ukiungani.
 • Upalungaiyaqlugu Aghaluutit
  Pihuklutit kaiffiiqlugu aghaluutit. Qinilugu, aalanin, kaasiliit, nutqaqtautit, aghaluangit ilauyut pangnatit, uvalu igalaap halmaqtigutait; ihivgiuqlugu tamaat aghaluutit namagiaghaanganik.
   
 • Puuqtuilutit Ukiumi Aghaluutituqnikkut Pangnatinik
  Aulaqtinatit, tamadjiqlugu aghaluutit qilamiuqnikkut atugahanik. Itqaumalugu pualgit, hikuiyautmik, kaasiliiqmik, puuqmik hiugaqmik tagiumikluuniin. Upalungaiyaqlutit aulaalimaqnikkut. Puuqtuilutit kipingnik, uquuyunik aanugaanik, niqighangnik imaqmiklu.
   
 • Upalungaiyaqlutit Aulaaqinatit
  Qiniqlugu hilap qanuginia aulaqtinatit. Qilamiuqhimaitumik upagahat tikitaangani. Aqutailutit unaguguvin. Kimutli uqaqlutit qakugu tikiniagutingnik. Qayagilutit.
Winter Driving
QAYAGUHUKNIKKUT HIVUNGANI ITQAUMAYAGHAQ
UMIKVIGHAQ: Qiqaiyalirvia 31, 2017

Aniqnaitumik Ihuaqtumik havaktut, ilihmalugu nutqaqvighaa tuyuqniitigut hapkua Munaginikkut Atugahanik Apighuutit (MPQ) uvani Tallimmiut, Qiqyalirvia 31.

Aniqnaitumik Ihuaqtumik hapkua WSCCtkut havaktitiyunun aaniqnaitumik ikayuutit havaktitiyunun kitut akiliqtuiyut amigaitqiamik $40,000taalamik naunaiyautinik hapkununga WSCCtkunun. Una maniliqinikkut atuqpaaliquyaiyunik havaaq tunihiyuq havaktitiyunun ilitugipkaidjutauyut tautuknaqtunik aaniaqnaitutigut, qayangnautikkut, uvalu utiqnikkut havaamut/maniktaqnikkut munagidjutikkut atuqtauniit, uvalu akikitunik akiliqtamingnik atuqtauyut akiit.

Aniqnaitumik Ihuaqtumik havaktitiyut ihuitumik munaqhiyut atuqtut uvalu akituyunik akiliqtaghanik tuniyauniaqtut akiliqtuilutiklu. Tahapkua kitut tunihingitut iniqhimayunik apighuutinik tuniyauniaqtut ilalugit akiliqtaghait.

Ilanganik kangiqhidjutinik uvalu ikayuutinik ikayuutighangnik haffumuuna apighuutikkut, takulugu una Aniqnaitumik Ihuaqtumik Munaginikkut Atuqtauyut Apighuutit Atugahat. Una titiraq tunihiyuq ikayuutighanik tamainun havaktitiyunun havaklutik uvalu munagilugu inmi Havaatigut Aanniaqtailiniqinirmut Aanniqtailiqinirmutlu Utiffaaqtuq Havaaminut (RTW) auladjutait.

Ilitugiyumavin aalanik mighaaguna uvagut Aniaqnainiga Nakuuniqtauniganik Havaami, uvaluuniin apighuutighaqaguvin? Hivayaqlugu Elaine Welsh, Aniaqnainiga Nakuuniqtauniganik Ayuittiaqhimayuq uvani safeadvantage@wscc.nt.ca uvaluuniin uvani 1-800-661-0792.
MALIGUAGAHAT AALANGUQTIQNIIT

Atuquiyut Katimayiit ihivgiuqtait uvalu angiqhugit hapkua maliguagahat uvalu Atuquiyut Katimayiit atuquyauyut uvani Qiqaiyalirvia 2017 katimadjutaini:
 • Maliguagahaq 00.08, Ihumaliuqnikkut
 • Maliguagahaq 09.01, Qayangnautikkut Ilihaqniq ayuiqhaniqlu
 • Maliguagahaq 10.03, Maniliuqnikkut
 • GC Atuquyauyuq B-012, Atuquyauyut Katimayiit Aulapkaiyit Ayuiqhaqtut
Takulugu una WSCCMaliguagahatigut titiraq qungiaqlugit tamaita WSCC maliguagahait uvalu Atuquyauyut Katimayiit Atugahanik Titiraq qungiagiangani tamaita Atuquyauyut Katimayiit Atugahat.
HAVAKVIIT UMIKHIMAYUT

WSCCtkut havakvia umikhimaniaqtuq hamanga 5:00 unukmi Hitamiutmi, Qittiqautiyuq 13 Iistaqnaqhiyuq havangnaiqan hivutunirmik Havainiq, angmaffaaqluni Appiut, Qittiqautiyuq 18 8:30 ublaami.

Uniudjiniq akhuuqnaqtunik havakvikmi aaniqtut huliyutluuniin, hivayaqlugu 1-800-661-0792.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407