UBLUIRVIA 2016
QUYAQITUQ, PUTIKAKTITIYUQ, YUKAKTUNLU
QAYAGIVAKLUHI UVANI HAALITAIKVINGMI!

Hivunikharmun haalitairnirmun, taima amigakhuutiqarniaqtutin. Ayungnaituq mihigiyaangat taima niuvagiaqtuqtunik aituutikharnik upalungaiyaqtunik haalitairnaqhitiluni niriaqtuqtunik ilananun ilagiyainunlu. Kihiani, apuhimaaqtuni. quyaqinaqhiumi nunami, taaqhiunilu ubluangit.  Akhurnaqtuq taima mihigiyaangat avatingniituni quyaqinahuaqtailinirmik, putikakniq, yukaknikkutluuniit.

Qayangnaqtuq quyaqiyaangat, putikagiangat yukagiangatlu ayungnautiqaluaqpaktun ukiungugaangat tatqikhiutingitni, kihimi hamaniitugut itquyaangat uvaptingnik taima ukuat aanniqtaudjutikhangit atugiaqangitun. Itqaumanahuaqluhi imailiugianganik:
  • Atuqlutik ihuaqtunik kamingnik namagiyangnik;
  • Upalungailiurluhi hivunikharnik qillamiuqhimaitumik; unalu
  • Qauhimaluhi avatingniitunik.
Quyaqinniq, putikangniq, yukaknirlu atugiaqangitun. Munagittiaqlutin qayagilutinlu uvani haalitaiknirmi; qayangnairutikhat atuluarnaqtuq.
UKIUMI AKIKHALIKKUT HAVAKTUNUN ILITUGIDJUTIKHAQ
TUYUQLUGIT ATULIHAALIGUMIK UBLUQTUHIRVIA 3MI

Havaktitiut, atulihaaliqan Ubluirvia pigiaqaqtutin naunairutikharnik talvuuna tuniyaangat Akikhalukkut Havaktunun Ilitugidjutikhangit (APR). Tamangnik havagviingit talvaniitungnaqhiyut uvani WSCC Connect ilitugidjutikharnun APRnik, piniaqtunlu naunairutikharnik piqaqtunik naunairutingnik talvuuna tuniyaangat piutigiyainik APRnik qaritauyakkut.

Kingulirmi hanaqidjutikhangit talvuuna titiqiqivikkut kayumiktukkutluuniit ilitugidjutikhatin piyaulimaitun talvuuna.

Tuyugiaqaqtan APRtin atulihaaligumik Ubluqtuhirvia 3mi. Umikvikhanga tuniyaangat uuktuutikhat Idjirurvia 28mi.

Hamaniitugut ikayugianganik! Ikayuktikhailiuliguvit hivayaqlugit Havaktitiut Ikayuutikhangit unaluuniit hivayaqlugit akiitumik 1-800-661-0792.
IHUARNINGIT NAUNAIHITIKHAT

Ukiuqtaqturmiut ikayuqtiginginaqpaktut havaqatigiikhutiklu. Pitquhiqqut taimanganiit.

Taimaitumik WSCC-kut havakhimayat Safety Share, nutaaq qaritauyakkurutikhaq katimavikhat havaqtiqaqtut tuhaqtitivikhamingnik tuhaqtakhanik, apiqhiyumagumik, havaqatigiiklutiklu, pivikhamingniklu ayurnaitunik ihuaqtuniklu WSCC-kut aanniaqtailinikkut tuhaqtauyukhanik.

Safety Share ikayuutauyuq tamagingnut Qablunatut Uivivutunlu. Uqaqatigiktunik katipkaivaktut siksiuyunik adjikiiktunik ikayurahuakhugit havaktiqaqtut naunaikhiyangini nallianik uqautikhanik ilauyumayamingnik. Naunaitkutainut hama: Ihuaqtut Aanniqtailinirmut Tuhaqtakhat, Aanniqtailinirmut Atuqtakhat, Atuqtauvaktut Ihuaqtut Tuhaqtitakhat, Ikayuqtikhailiuruvit, Tuhaqtidjutikhani, unalu Quyanginnaq Uqautigiyait. Ilaulutit uqaqqatigiiktunut; iliiurailutit piksamik uvaluunniit talvunga links; titiraglutit titiraqtauhimayunut; taimatutlu atuqlugu una polling feature kiudjutinik piyaani apiqqutigiyarnut kiudjutikhaliukhimayunik (pre-set answers).

Safety Share takuyaullayuq talvuuna WSCC website uvaniiluunniit www.safetyshare.wscc.nt.ca.
INMIKKUT PIGIAQAQTUNIK AKILIGIAQAQTAINIK AKIKLIKTAKHANGIT
NAUNAIYAQLUGU TATQIKHIUTIN: UBLUIRVIA 31, 2016MI

Nanminiqaguvit havagvingmik, ilagiiqatigiiguvitlu, titiqiqidjutiqaguvitluuniit aulapkaiyiyiuguvit, nanminikkutlu havaaqagumik, pilimaitutin qillaminuaq WSCCnik qullangnairutikharnik talvuuna havaamingnin. Piyaangat WSCCnik qullangnairutikharnik, titiraqtukhauyutin atiqtuilutin Nanminikkut Pigiaqaqtunik Qullangnairutikharnik, taima tuniutiniaqtuq ilingnun aadjikiiktunik pidjutikharniklu taimatunik allauyut havaktingit talvani havagvingmi aanniarutit aanniqtuqaqqanlu.

Uuktugiaqaqtutin qullangnairutikharnik taima mikiniqaqhimayunik tatqikhiutmi atauhirmi umungamun atauhirmi ukiunganun. Nuutaanguqtiqtakhat qullangnairutikhatin ukiuk tamaat. nuutaanguqtirutikhangit aulayukhat Ubluirvia 31, 2016.

Tautugiangat iniqtigiangatlu tamna Nanminikkut Pidjutikhaq Qullangnairutikhaq uuktuutikhaqnaqitlugu hamani, qaritauyakkutluuniit titiraqlugit Havaktitiut Ikayuktiuyut uvani Nunatsirmi uvaniluuniit Nunavunmi naunaiqyumirutikharnik.
ILITUGIPKAKLUGIT QAYANGNAQTUN HAVAGVIIT
TAUTUGUVIT TAPFUMINGA, ILITUGIPKAKLUGU

Tamna Ilitugipkainiq Qayangnaqtuqaqtuq Havagvik qaritauyakkut avaliqangituq ikayutikhaq talvunga WSCC Connect: taima atugiaqaqtuq inungnun tamainun, taima naunairutilik piqagiaqangitutin angmaqtirutikharnik piyaangat uminga ikayuutikharnik. Ilitagiugut taima inuk kiutliqaak tautugiaqaqtun tapfuminga hanaqidjutikharnik, amingnaqtun, hanaqidjutikhangitluuniit taima ilautitigiaqaqtun inungnun ayungnautiqarniaqtuq aanniqtailiqiyaangat iqaiyaliqinikkutlu aanniarutiqangnaitumikIlitugipkailutik Qayangnaqtuqaqtuq Havagvingmi taima hanalrutauyuq taima inuit tamanganik atugiaqaqtun ilitugipkaiyaangat ukuninga ayungnautigiyainik talvunga WSCCkutnun.

Taima itqumatiluni taima inuit kituliqaak pigiaqaqtun uminga ikayuutikharnik - taimailiugianganiklu ilitugipkakhimaitumik allanun - piuguguilimaitun havaktiutilunik, hivulliuyuq munagidjutikhatin taima tautukhimatilunik qayanganaqtuqaqtun havagvik havagvigiyainik ilitugipkaktauyukhat hanaqidjutikharnik atanguyamingnun. Atautimuurnirmi, ilvit atanguyatlu ihivriugiaqaqtun amingnaqtun hanaqidjutikhangit taimalu ihuaqhaqtaungitkumi, havaaqhangit hivunirmik ilitugipkaktauyakhait talvuuna Ilitugipkailutik Qayangnaqtuqaqtuq Havagvingmi qaritauyakkut ikayuutikhangitni.

Aihiqpaniiliguvit havagvingni, kihiani, ilitugipkaigiaqaqtutin qayangnaqtuqaqtuq havagviuyuq uvaptingnun taima talvungaugaiguvit tautuguvitluuniit amingnaqtuqaqtun hanaqidjutikharnik nunalaaptingni. Havaktakhagiyaqqut taima uvaptingnun tamaptingnik munagiyaangat inungnun qayangnairutiqaqtuq. Tautukkuvin qangnaqtuqaqtumik hulilukaaktunik, havaktanginikluuniit, havagvingitluuniit amingnaqtuqaqtuq, ilitugipkailugu allanun qillaminuaq. Tautukpin inungnik havaktunik igluqpam qullani anuitumik? Ilitugipkaktauli allanun. Ilitugiguvit atauhiinauyuq havakti halumaqhiliqtuq uqpingnik napaaqtuniklu talvanga alruyangit napaqutaingit apqutit haniani havaqatiqaitumik allamik atanguyaitumiklu talvani? Ilitugipkaktauli allanun.

Tamnauyuq WSCCkut pigumik naunairutikharnik taima Ilitugipkailutik Qayangnaqtuqaqtuq Havagvingmi tuniyaugumi, unalu naunaiyainiaqtun qanuriliugianganik aturniaqtainik nallaumahimayut talvuna nauairutingit tuniyauhimayut. Tunikhagiyan Ilitugipkailutik Qayangnaqtuqaqtuq Havagvingmi ilitugipkakhimaitumik, talvunga WSCCkut hivayalimaitaatin. Pigiaqaqtutinlu tautugianganik kihidjutikhangit tapfuminga ilitugidjutikhangit talvuuna naunaiyagiikhimayuq nampanga naunaiyaigiikhimayuq talvani, pigiaqaqtutinlu WSCC Connect naqitlugulu tamna "Qunngiagiaqaqtun Qayangnaqtuqaqtunik Havakviingit Ilitugidjutikhangit" ("View Unsafe Work Reports"). Allatqiinguyut naunairutikhangit taimaitun atingit nayugaangitluuniit piiqtauniaqtun talvanga naunairutikharnik aulatinanik talvunga WSCC Connect.

Piyaangat tamna Ilitugipkailutik Qayangnaqtuqaqtuq Havagvingmi qaritauyakkut ikayuutikhangitni, talvungaulutin wscc.nt.ca uvaniluuniit wscc.nu.ca naqitlugu uuminga Ilitugipkailutik Qayangnaqtuqaqtuq Havagvingmi (Report Unsafe Work) talvuuna "Piumayunga Imailiugiangat..." ("I Want To...") Apigiyaunginaqtunik Apiqutingnik titiraqhimayunik (Frequently Asked Questions list). Allauyumun aulavikharnun, talvungaulutin WSCC Connect naqitlugu uuminga Report Unsafe Work tuutauyaqtun ituq uvani ataani OHSkut qaritauyakkut Ikayuutikharnik.
ATUGAKHANGIT ALLANGUQTIQHIMAYUT

Tamna Kavamaliqiyut Katimayiit ihivriutakhait angirutigilugulu ukuat atugakhat talvuuna Ubluirvia 2016mi katimatilunik:
  • Atugakhaq 00.01, Atugakhaq Aulatitihimayuq Nuutaanguqtiliqhimayuqlu
  • Atugakhaq 00.03, Nunalaangit Ilauqatigiiqtun Angirutikhaq
  • Atugakhaq 00.07, Tigumidjutiqaqtunik Ikayuutikhangit
  • Atugakhaq 02.03, Nanminikkut Pidjutikhangit Atuqtakhangitni
Naunaiyaqhimalutin talvung WSCC-kut Atugakhat Mapiraangutaatigun qunngiagianganik tamaita WSCCkut atugakhangit.
HALAATAIKVIKHANGIT ITQUMAYAKHAINGIT
QUVIAHUKVINGMI AFISINGIT UMIKHIMANIAQTUN

Talvuuna halaatairnaqtiluni, WSCCkut afisiangit umikhimaniaqtun 5mungaqan nunalaani ubluqhiutitigun Pingatiut, Ubluirvia 21, 2016mi, angmaffaaqmilutik 8 qangiqan Appiut, Ubluqtuhirvia 3, 2017mi.

Ilitugipkaiyaangat aanniqtuqaqtunik havagvingmi ayungnautiqaqtunikluuniit, hivayaqlugu 1-800-661-0792. Ilitugipkaiyaangat qayangnaqtuqaqtuq havagvingmik, atuqlugu tamna Ilitugipkailutik Qayangnaqtuqaqtuq Havagvingmi qaritauyakkut Ikayuuutikhangit pigiaqaqtun talvuuna WSCC Connect.

Tamaptingnin hamani WSCCkutni, quviahuutikharnik aitugut qayangnaitumik quvianaqtumik halaatairutikharnik, nigiukhimaniaqtugutlu havaqatigiyaafingni 2017mi.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407