Hikutirvia 2016
UKIUMI AKIKHALIKKUT HAVAKTUNUN ILITUGIDJUTIKHAQ
NUUTAANGUYUQ AULAVIKHAQ, NUUTAAMIKLU ATIA.

(TAIMA ATIQAQPAKTUUGALUIT EPSMIK: HAVAKTITIUT AKIKHALIKKUT HAVAKTUNUN ILITUGIDJUTIKHAQ INIQTIQHIMAYUQ)

Hamaaniiliqtuq! Ukiumi Akikhalikkut Havaktunun Ilitugidjutikhaq Tuniyauhimayuq talvuuna WSCC Connect.

Ukiuk tamaat, havaktitiut talvni Nunatsiarmi Nunavunmilu ilitugipkaktauyukhat talvunga WSCCkutnun akikhaliukhimavakhimayait talvani aulaninga tatqikhiutikkut ukiungani, nallautiqhimayumiklu talvuuna ukium hivunikharnun. Kiudjutikhangit allanguqtiginikkut tigumidjutiqaqtunik atuquhimayut talvunga ihuaqhaidjutikhatigun ikayuutikharnik, hivunikharnun Ukiumi Akikhalikkut Havaktunun Ilitugidjutikhaq (APR) tuniukhaq talvuuna WSCC Connect, piutigiyaqqut Qaritauyaliqidjutikhatigun-Havagvium katitiqviangit.

Havaktitiut, ilihimayukhat naunairutingnik: atulihaaligumik Ubluirvia, piniaqtun naunairutikharnik tuniyaangat piutigiyainik APRnik. Kingulirmi hanaqidjutikhangit tuyugiangat kayumiktukkutluuniit ilitugidjutikhangit pigiaqalimaitun taima aulalimaiqtuqluuniit. Umikvikhanga tuniyaangat uuktuutikhat Idjirurvia 28mi.

Qanuq tuyugiaqaqtaga piutigiyaaga APRga talvuuna WSCC Connect?

Havagviit talvani WSCC Connect piniaqtun naunairutikharnik taima piqaqtun naunairutingnik talvuuna tuniyaangat APRngit atuqhutik Qillaminuaq Tutquqtigiyaangat uvaniluuniit Hivunikharnik Akikharnik Ilitugidjutikhangit qaritauyakkut Ikayuutikhangit.

Qillaminuaq Tutquqtigiyaangat: Una ayungnaitqiyaq avaliqangitunik havagviit havaktitiunik ilitugipkaiyaangat akikhaliktunik talvuuna taima titiqiqihimaitumik qaritauyakkut atuinaqtunik.

Piyaangat Qillaminuaq Tutquqtigiyaangat, tuniyukhauyutin ukuninga naunairutingnik:
 1. Havaktim Nampa
 2. Katitigiyaaangat Naunaitkut
Hivunikharnik Akikharnik Ilitugidjutikhangit: Avaliqangitun-havagviit amigaituniklu-havagviingit nanminiqaqtunik ilitugipkaiyaangat akikhangitnik qaritauyakkut, munagilugit aulavikhangit aulahimaaqtilutin. qunngiaklugit aulayut unalu kinguliuyutlu ihivriudjutikhangit akikhangit katitiqvikhangitlu, taima qillaminuaq atauhiinarmik ihivirudjutikharnik akikharnik. Hivunikharnik Akikharnik Ilitugidjutikhangit piqaqtukhat talvani qaritauyaliqidjutikharnik atuqtukharnik angmaqtirutikharnik.

Qaritauyaliqiyaangat pidjutikharnik Hivunikharnik Akikharnik Ilitugidjutikhangit, imailiuqtukhauyutin:
 1. Aulatitilutin imaitumik WSCC Connect angmaqtirutikharnik;
 2. Atugiangat tamna Ilauniq Havaktitiuyut qaritauyaliqidjutigiyainik uvani WSCC Connect katitigianganik angmaqtirutikhat havaktitiunin; unalu
 3. Tukhiqlutin angirutikharnik talvanga WSCC Connect Piyaangat Titiqiqidjutiliqiyunik ilituqhaiyaangat akikhaliqiyunik uvani havaktitiunin piumayainik.
Hamaniitugut ikayuktikhailiuruvit! Ikayuktikhailiuliguvit tapfuminga WSCC Connect, takulugu tamna WSCC Connect Ikayuktikhailiuqtunik Mapirvianga hivayaqluguluuniit tamna WSCC Connect Help Desk-kut akiituq hivayautaat nampa uvani 1-844-238-5008.

Hunauyuq umikvikhanga tuyugianganik piutigiyaga APR-ga?

Tuyugianganik umikvikhangat Idjiirurvia 28mi, 2017mi, kihimi ilvittuyungnagigiaqaqtutin Ubluqtuhirvia 3mi, 2017mi. Tuyuqtakhan APRngit ilituqhailiruvit piqangitkaluaqtilutin (0) akikharnik. Ayungnautiqaqtun tulliigumik tuyuutikharnik taima 15 pusanmik kingulirmik ukiunganik havaktitiunik akikhangit ihivriudjutikhangitnik.

Havaktitiut, pingngituhi APRngutit puuqhimayuni qitqanirmi Ubluirviami, hivayaqlugu Havaktitiuk Ikayuutikharnik talvani Nunatsiarmi uvani employer@wscc.nt.ca, hivayaqlugitluuniit (867) 920-3888 akiituqluuniit uvani 1-800-661-0792; Nunavunmi uvani employernu@wscc.nu.ca, hivayaqlugitluuniit (867) 979-8500 akiiktumikluuniit uvani 1-877-404-4407.
PULAAQTITILIQIYUNIK AULATITIYUT UPALUNGAIYAQTUN QAYANGNAIRUTIKHARNIK
OHS-NGIT HAVAAQHAT PIVALLIADJUTIKHANGIT TALVANI PULAAQTULIQIYUNIK AULATITIYUNIK

Talvani aulayukharnik pidjutikhangit atuqtitiyaangat qayangnairutikharnik ikayugianganiklu havagviinik nanminiqaqtunik talvani piutigiyainik Iqaiyaliqiyunik Inuuhirinikkut Qayangnairutikharnik (OHS) havaaqhangit pivalliadjutikharnik, tamna WSCC-kut ihumagilualiqtun talvuuna pulaaqtitiliqiyunik havagvingnun.

Hikutirvia 8mi-9milu, tamna WSCC-kut ilagiikhutik talvani Havagvingmi Havagviliqiyuaqtunik, Pulaaqtuliqiyikkut Maniliukhimaaqtuniklu (ITI-kut) Tunnganiituniklu Avaliqangitunik Hanigarniliqiyunik Pulaaqtuliqiyut Havagviangit. Tunnganiituniklu Avaliqangitunik Hanigarniliqiyunik Pulaaqtuliqiyut Havagviangit (NARWAL-mik naitumik taivagait katimapkaivakhimayut pivalliadjutikharnik havagianganiklu qayangnairutikharnik havaaqharnik pihimayaanganik havaktingit ikayuktikhailiuqtuniklu qayangnairutikharnik. Talvuuna malrungnik ublunik, fiptiinguyut pulaaqtiliqiyut aulatitiyunik havaktingitlu ayuiqharhimayut qanuq pivalliayaangat aulatitiyaangatlu qayangnairutikharnik havaaqharnik, ihuaqhaiqyumiqtitiyaangat ayungnautiqaqtunik munagidjutikharnik, ilihaivakhutiklu amigaqhuutiqaqqan upalungairutikharnik atuqtakharnik taimaitumik qanuq napaqtitigiyaangat iglungnik ikitigianganiklu qiuknik inuuhimaagianganik.

Qayangnairutikharnik upalungairutikharnik ayuiqhautikharniklu amigaqhuutiqaqqan upalungairutikharnik ikayugianganik pulaaqtuliqiyunik aulatitiyunik ilitagiyaangat qayangnaqtunik ikikliyumiqtitiyaangatlu ayungnautikhangit. Ayungnaitugaluaq atuqtakharnik piqagiangat upalungairutikharnik- maligauyuq. Tamna Iqaiyaliqiyut Inuuhirinikkut Qayangnairutikharniklu Malikhautikhangit piqaqtukhat havagviingit piqaqtukharnik qayangnairutikharnik havagvingni munagiyaangatlu havaktigiyaingit, unalu tamna Pulaaqtuliqiyut Maligaq piqaqtukhat aulatitiyukharnik pivalliayaangat aulatitiyaangatlu qayangnairutikharnik upalungairutikharnik laisiqagianganik aulatitiyunik talvani Nunatsiarmi.

Ihivriungniq aulatitiyangnik titiraqhimaaqhutiklu qayangnairutikharnik havaaqharnik ikayuutiniaqtun ilingnun upautiyaangat malikhautikhangit atuqtakharnik tuniyaangatlu havaktakharnik naunaiyaiyaangat piqaqtutin malikhautikharnik talvaniitukharnik munagiyaangat havagvit pihimayaangat ilingnun havaktitlu qayangnairutikharnik. Qanuq aulatitiyaangat naluqhitunga? Tamna Iqaiyaliqiyut Inuuhirittiarnikkut Qayangnairutikharnik Havaaqharnik Malikhautikharnik Mikiunun Havagvingnun ikayugiaqaqtun.

Taima tautukpakhimagungni tamna Malikhautikhaq kihimi apiqutiinarnik piqaliktutin ayukhaliruvitluuniit aulaqtigiangat, tamna WSCCngit OHSngulu Ayiuttiagiikhimayuq ikayugiaqaqtuq ilituqhaiyaangat qanuq tamna OHSngit Malikhautikhangit aulahimayut ilingnun havagvingnunlu, unalu havagiaqaqtuq ilingnun pivalliayaanganik OHSnik Havaaqhangit aulayaangat pidjutikharnik. Uqaqqatigiyaangat OHS Ayuittiagiikhimayuq, titiraqluta qaritauyakkut uvani ohsregs@wscc.nt.ca hivayaqlutaluuniitun akiitumik uumunga 1-800-661-0792.
2017mi IHIVRIUDJUTIKHANGIT AKIKHANGIT HAMANIITUN
QUNNGIAKLUGIT AKIKHANGIT UVANI WSCC CONNECT

Havaktitiut, 2017mi ihivriudjutikhangit akingit tikihimaliqtun pigiaqaqhutiklu ilingnun uvani WSCC Connect. Pulaaqlugu WSCC Connect ihuaqtumik piyaangat inum nanminikkut akikhangit, imaatun ituniklu katitiqvingitlu akikhangit tamangnun havagvikyuangit uvani aulayuni ukiungani. Tautugiaqaqtan tamna WSCCkut aulayut atugiikhimahimavakhimayainiklu akikhangit talvuuna Katitiqvikut Katitiqviangitnilu unalu talvuuna Allatqiinguyut Havagvikyuangit.

Ukiuk tamaat, Kavamaliqiyut Katimayiit havakhimaaqpaktun nanminiqaqtunik havagvingit naunaiyaiyaangat aviktuqhimayunik ihivriudjutikharnik akikhangit nanminikkutlu inum akikhangit tamangni katitiqviangitnilu. Apiqutiqaguvit talvuuna 2017mi ihivriudjutikhangit akikhangit, hivayaqlugit Havaktitiut ikayuutikharnik Ilautquyauhimayunik, hivayaqlutaluuniit uvani employer@wscc.nt.ca / 1-800-661-0792 Nunatsiarmi, unalu employernu@wscc.nu.ca / 1-877-404-4407 Nunavunmi.
INMIKKUT PIGIAQAQTUNIK AKILIGIAQAQTAINIK AKIKLIKTAKHANGIT
NAUNAIYAQLUGU TATQIKHIUTIN: UBLUIRVIA 31, 2016MI

Nanminiqaguvit havagvingmik, ilagiiqatigiiguvitlu, titiqiqidjutiqaguvitluuniit aulapkaiyiyiuguvit, nanminikkutlu havaaqagumik, pilimaitutin qillaminuaq WSCCnik qullangnairutikharnik talvuuna havaamingnin. Piyaangat WSCCnik qullangnairutikharnik, titiraqtukhauyutin atiqtuilutin Nanminikkut Pigiaqaqtunik Qullangnairutikharnik, taima tuniutiniaqtuq ilingnun aadjikiiktunik pidjutikharniklu taimatunik allauyut havaktingit talvani havagvingmi aanniarutit aanniqtuqaqqanlu.

Uuktugiaqaqtutin qullangnairutikharnik taima mikiniqaqhimayunik tatqikhiutmi atauhirmi umungamun atauhirmi ukiunganun. Nuutaanguqtiqtakhat qullangnairutikhatin ukiuk tamaat. nuutaanguqtirutikhangit aulayukhat Ubluirvia 31, 2016.

Tautugiangat iniqtigiangatlu tamna Nanminikkut Pidjutikhaq Qullangnairutikhaq uuktuutikhaq, naqitlugu hamani, qaritauyakkutluuniit titiraqlugit Havaktitiut Ikayuktiuyut uvani Nunatsirmi uvaniluuniit Nunavunmi naunaiqyumirutikharnik.
WSCCKUT QARITAUYALIQIDJUTAIT IHIVRIUDJUTIKHANGIT
QANURILIULIQITA?

Amingnagaluaqtiluni ilauyaangat qaritauyakkut nalvaaqhinahuagiangt naunairutingnik miluktitiyaangatlu aulavikharnik naqihimaarnikkut mapiraangutingnik. Tamna WSCCkut havagumayut taima naunaipkaiyukhauyutin atuqhimayaptingnik qaritauyaptingnik ihuaqtumik atuguminaqtumiklu.

Taima 5nik minutesnik pigiaqaguvit, qunngiatlakliuk havakhimayaqut ihivriudjutikhaq tunilutalu ihumagiyaptingnik! Uqallautiluta hunauyut namagiyangnik, ilitugipkaklutalu qanuq ihuaqyumigiaqaqtugut.

Akhurnaqman uvaptingnun taima tigumidjutiqaqtun pigiaqaqtun ihuaqtunik atuqtauvakhimayut talvani qaritauyaliqinirmi. Talvuuna ilaa, hivunikhavut imaatun ituq ilaqatigiiknikkut tigumidjutiqaqtunik, naunaiyailugit havagviptingnik qayangnairutikharnik, munagidjutikharniklu havaktunun.

Nigiuqhimaniaqtugut ilaqatigiigianganik ilingnik taima havaktilutin uvani akhurnaqtunik tukhidjutikharnik.
QUANA
UQAQPAKAVIT UVAPTINGNUN HUUQ QAYANGNAIRUTIKHANGIT ATUGUMINAQTUN

Aipiutmi, apigiliqtugut ilingnun ihumaliugiangat akhuurutigiyauyuq inuuhiptingni, huurlu havagvingmi qayangnairutikharnik pigiaqaqtuq ilingnun. Hunauyuq aulatitiyaangnik ilikuut havagianganik aiyaangatlu qayangnairutiqakhutin 
uvani nungumaani ubluangani havaktilunik?

Uvani tatqikhiutmi, aulapluta apigihimaaqtugut ilingnun - tapkunungalu nukakhitqiyauyut havaktingit talvani 44mi Ukiungani Ilituginahuarnirmi Nallunaqtunik Katimayuarutmi aulavakhimayuq talvani Yalunaimi Hikutirvia 15mi-17mun, talvuuna Ayuittiagiikhimayunik Nunatsiarmi Akhurhailiqiyunik! ayuiqhautikharniq Ilihaqtunik 8mi talvanganin Hikutirvia 21mi-22mun. Tautugiakkit hunaliukhimayaingit kiudjutigivakhimayait ataani, quyagiumayahilu - kiudjutigivakhimayatingnik akhurnaqtun uvaptingnun, itqaumayakhagiyaqqut huuq havaktugut atuqtukharnik havagvingmi qayangnairutikharnik ubluq tamaat.

Hunauyut nuutaanguyut
NUUTAANGUYUT NAUNAITKUTIKHANGIT ATUQTAKHAPTINGNIK: HAVAKHIMAAQLUTA HIVULLIQTIQAQLUTA

Ilihimagaluaqin qanuq hivulliqtikharnik tautungnaqtun qanuriliugiaqaqtunik? Qanuq naunaiyaigiaqaqtutin havagvit ayungnautigiaqaqtuq, qanurlu munagiyaanganik ilikkut hulilukaarutikhangit atugiaqagumi? Tamna WSCCkut nuitiqtiqhimahimayut nuutaanik Naunaitkutikharnik Atuqtakharnik, Havakhimaarniq Hivulliqtiqaqtunik, taima tunihimaarniq pigiaqaqtunik naunairutikharnik talvuuna:
 • ilitagiyaangat ilaulukaaktunik uvanilu inuuhirinikkut ayungnautingit hivulliqtiyaangat;
 • ilituginirlu havagvingmi munagiyakhainik havakhimaartilunik hivulliqtiqaqhutik;
 • ilitaginiq ihivriungnirlu hivulliqtinik ayungnautigiyainik;
 • aulatitiniq havagvingmi nayugaini ihivriudjutikhangit;
 • pivallialikhutik hivulliqtikharnik tautuktakharnik munagidjutikharnik upalungairutingnik; unalu
 • ilituginikkut qanuritunik aulatitirutikharnik munagidjutingnik piiqtautitiyaangat kiklivikharnikluuniit hivulliqhimalugit ayungnautiti amingnaqtun.
WSCCkungit Naunaitkutikhangit Atuqtakharnik tunihimaaqtun naunaitunik malikhautikharnik ikayutigiyaangat havaktitiunik havaktitlu ilitugidjutikharnik upautiyaangatlu qayangnairutikharnik atuqtakharnik piqaqtukhat malikhautikharni. Tautukluhi allauyut Naunaitkutikhangit Atuqtakhangit uvani.
KATIMAQYUARUTIKHANGIT AULAHIMAAQTUN
TUKHIQTAUHIMAYUT ALLANGUTIRUTIKHARNIK TALVUNGA HAVAKTIINGIT MANILIURUTIKHANGIT MALIGAQ

Tamna WSCCkut aulahimaarniaqtun tukhiqlutik kiudjutikharnik tapkuninga ihumagiluaqtunik havaktinin talvuuna tukhiqtauhimayunik allanguqtiqhimaartunik allangutiqhimayunik talvunga Havaktiit Maniliurutikhangit Maligaq talvani Nunatsiarmi Nunavunmilu. Tamna tukhiqtauhimayuq allanguqtirutikhangit allanguqtilimaitun pidjutikhangit, havaktakhangit hivunikhangitlu havaktitiunun havaktinunlu, kihimi havaktitiniaqtun tamna Maligangit ayungnaitumik ilitugiyaangat atugiangatlu.

Atuqhimaaquyugut ihumagiyauyut katimayiit tuniquplutik kiudjutikharnik atuqhugu tamna apiquutikhaq titiraq, taima piqaqtuq kangiqhidjutikharnik naunairutingnik, pigiaqaqtun uvani piutigiyaptingni qaritayaliqidjutingni.

Nalvaaqhiumayugut amigaitunik tukhidjutikharnik allanguqtiqhimayunik talvunga Havaktitiut Maniiurutikharnik Maligaq, apiqutiqaguvit? Hivayaqlugit Maligaliqiyingit, Emerald Murphy uvani 867-669-4424 talvuunaluuniit qaritauyakkut.

Kiuhimayut munagiyauniaqtun ihumaalutiqangitumik. Tamna umikvikhanga tuniyaangat iniqhimayunik apiqutikhangit titiraq aulaniaqtuq Tallimiutmi, Ubluirvia 9mi, 2016mi.
TUKHIDJUTIKHANGIT QAYANGNAIRUTIKHANGIT AKILIKTAKHAIT AKILIKTAUYUKHANGITLU
AULANGITUN TALVUUNA OHSNGIT MALIKHAUTIKHANGITNI

Tamna WSCCkut aulahimaaqtun uqaqqatigiyaanganik tigumidjutiqaqtunik talvuuna naunaipkainikkut atuqniaqtamingnik talvuuna akiliktakhainik akiliktauyukharniklu aulangitun ilanganik talvaniituni Iqaiyaliqiyunik Inuuhirinikkut Qayangnailiqiyuniklu (OHS) Malikhautikhangit.

Ihumagiluaqtun katimayiingit taigugiaqaqtun uqarniaqtangit titirarni tuniyaangatlu kiudjutikharnik atuqhutik kiudjutikharnik titirarmik pigiaqaqtun uvani piutigiyaptingni qaritauyaliqidjutikhaptingni.

Ilitugiryumigumaguvit tukhiqtauhimayunik akiliktauyukhat naunaitkutit akiliktakhangit, apiqutiqaguvitluuniit? Hivayaqlugit Maligaliqiyingit, Emerald Murphy uvani 867-669-4424 talvuunaluuniit qaritauyakkut.

Kiuhimayut munagiyauniaqtun ihumaalutiqangitumik. Tamna umikvikhanga tuniyaangat iniqhimayunik kiudjutikhangit titiraq aulaniaqtuq Tallimiutmi, Ubluirvia 9mi, 2016mi.
AAPISI UMIKVIKHAI

Halaadiqnaqhittilugu, WSCCkut havakvia umikhimaniaqtut uumani 5mungaqat mungaqat, uvani Pingattiut Ubluiqvia 21, 2016 angmaqlutik uvani 8:30 ublaami uvani Aippiut Ubluiqvia 3, 2017.
 
Tuhaqhittiyanga akhurnaqtunik havakvikmi aaniqnirnut qanugiliyunutluniit, hivayaqlugu 1-800-661-0792.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407