AKTUUPA 2016
TATQIQHIUTIKHAMI: WSCC CONNECT
NUTAT KIVGAQTUTIT QAILIQTUT QANIKKUT!

WSCC Connect attaqtuhivalianginnartuq! Kinguagut aliahutigilgaqhugu hivulliq nalliutinia uumani tatqiqhiutmi, WSCC Connect ilagiaqtai malguk nutak atuqtakhak qagitauyakkut nanminigiyanut aulatavut.

Tuhaqhitautai Manikhauhit: tunilugu Ukiumun Manikhauhitit Tuhagakhaliat (APR-ngi, ilihimayauyugaluit tapkuanguni Havaktityup Manikhauhit Tuhagakhaliat) qagitauyakkut!

Plilagutit: tukhigarniq Uyagakhiurniqmun Pilagutinik, tamna hivulliq tapkununga Pilagut Aulattiniqmun Uqhuqyuartuqtunik Ingniqutit Nunap Iluani.

Pilaqtat tamna WSCC Connect niamngiyaqtitlutit angilgaqni aapiskniluniit, hulillakhutit atatyutaittumik hanalguktiknut, tapkunungalu inmingnik pilagutai inilgit talvani Yellowknife ataniqaqviat aapisi.

Tapkuak malguk kivgaqtutik katutyiqatigiyai tallimat ahii atuqtut: Akiliqhiniq, Pitaqnia Itilagut, Takuni Naunaiyautit Akitunit, Atiliuqnia Nanminigiyat, tamnalu Tuhaqhitautai Hivuganaqtut Havat. Piqatigiluta tuklikhami tatqiqhiutmi tuhaqpaligiangi tahapkuat malguk nutak kivgaqtutik!
AKIITTUQ AANIQTUNUT ILIHARNIQ
ILAGIAGUTIT AVIKHIMANI TATYA PIYAULAT

Quanaqutit piyumagakni akiittuq malguknik ubluk Aaniqtunut ilihautivut! Auqtauyumainaqmat, pipkagahuaqtavut ilagiagut ilihainiq nunaliuyuni piyumaniqhani.

Tapkuat WSCC-kutpitaqtai titiqat titigaqtaqhimayut Aaniqtuliginiqmun Piqaqtitiyit, tapkuat aulalat nunaliuyunut titiqhimayut ataani - piqatuaqat ikitniqhanik 12 atiliuqhimayut atuni ilihaqtuni (amihuniqhat ilihaqtut aktilanga tamna 16 atiliuqhimayut). Atiliugiami, takulugit tapkuat titiqat ataani naqitlugulu tamna nunaliuyuq pitaquyat ilihainiqmun. Maliklugit tiliugutit atiliuqvigiyanga piyumayat:
Pikpat mikiniqhat nqaphini atiliuqtut kitumutliqak nunaliuyumun tikitaukpat, tapkuat WSCC-kuttugaqniaqtai atiliuqtut naunaiqninut pilaqnikhai ilihaqvikhaqlu.

Tamna akiqangittuq piqatauyunut ilauni iliharniqmun. Piqatauyut havalgit inmingnik akiliqni aulagutit talvunga talvangalu ilihaqviknut.
WSCC-kut QAGITAUYAKKUVIA NAUNAIYAQNIA
QANUGITPAT PIYAVUT?

Piittuq nakungitqiyanik qagitauyakkut qinirniq tuhagakhamik nalvalimaiqpiaqhuni utirtaqhuni naqittaqhugit makpigat. Tapkuat WSCC-kut atuqtakhatit qagitauyakkuvikmi nakuuyangi atuttiagiangilu.

Piqaguvit tallimat minitsinik, takulugu naunaiyautivut naunaiyaut uqauhiqaqvigilutalu! Unniutiluta hunanik nakuugiyatit, uqautilutalu qanuq nakuuhivaligiakhavut.

Atuqpiaqtuq uvaptingnut piqatigiyavut pitaqni nakuuniqpanik atuqgiangi ayuqnaitpat qagitauyakkut. Ilaa, pinahuaqtavut tamna katutyiqatigiplugit piqatauyut, atuqpiaqtitavut havakvikmi hivuganaitnit, munaginilu havaktit.

Nigiuktugut katutyiqatigiyumaplutit uumunga taihimayumun tukhigaut.
UUKTUTIT AHIANGUGUTIT
TAPKUNUNGA HAVAKTIT UTIQVIUNIT PIQUYAT

Tapkuat WSCC-kut tukhigaqtut uqauhiqaqviuninik piyumayunit piqatauyut piplugit uuktugutauyut ahianguqni tapkuat Havaktit Utiqviuni Piquyat tahamunga Nunatsiaq Nunavutlu. Tapkuat uuktugutauyut ahianguqni ahiangugutauklaittut tapkununga pilagutit, havagiyai, atugiaqaqtailu havaktitiyit havaktutlu, kihimik pipkaqniaqtai tapkuat Piquyat ayurnaiqpaliqni kangiqhimayangi atugiangilu.

Pinahuaquyavut piyumayut piqatauyut piqaqtitiyangi uqauhiqaqvigini atuqlugit apiqhutauyut, tapkuat piqaqmiyut unniqtutainik tuhagakhat, piyaulat talvanga qagitauyakkuvikput. Uluit atuqtukhat inungnut uqaqatigikni talvani Iqaluit tamnalu Yellowknife tapkuat:

Iqaluit: Pingattiut, Nuvipa 9, 7:00-9:00 Unnukkut
Hotel Arctic, Caribou Katimavia

Yellowknife: 
Hitammiut, Nuvipa 17, 7:00-9:00 Unnukkut
Yellowknife Inungnut Makpigaqaqvia Katimavia, 2nd Floor, Centre Square Mall-mi

Naunaiqpaligumaviuk hunauyangi tapkuat uuktugutauyut ahianguqni tapkununga Havaktit Utiqviuni Piquyat, apiqutiqaqitluniit? Tugaqvigilugu Maligaligiyi Hapunniaqtivut, Emerald Murphy talvani 867-669-4424 talvunaluniit qagitauyakkut.

Tamaita kiutyutit pihimayauyut quyagitnaq takuyaulaittumik. Tamna kiklikha tunihiyami iniqhimayunik apiqhutinik tamna Tallimiut, Tisaipa 9, 2016.
UUKTUTIT HIVUGANAITNIQMUN AKILIQTUTIT AKILIQTAKHATLU
MALIKHANGITTUNUT TAPKUNUNGA OHS-ngi MALIGAIT

Tapkuat WSCC-kut uqaqatigiyai piqatauyut tapkuninga unnirtuqninik havagutit akiliqtakhanut akiliqtutitlu malikhangittunut ilainut Havakniqmun Aaniaqtailiniq Hivuganaitnilu (OHS-ngi) Maligait.

Piyumayut piqatauyut taigualaqtai tapkuat uqauhikhat alilayutpiqaqtitlugitlu uqauhiqaqvigini tatatigakhat piyaulat talvanga qagitauyakkuvikput.

Tuhaqpaligumavigit tapkuat uuktutivut akiliqtutit akiliqtugatlu, apiqutiqaqitluniit? Tugaqvigilugu Maligaligiyi Hapunniaqtivut, Emerald Murphy talvani 867-669-4424 talunaluniit qagitauyakkut.

Tamaita kiuyut pihimayauyut quyagitnaq takuyaulaittumik. Tamna kiklikha tunihiyami iniqhimayunik kiutyutinik tatatiqvikhaq tamna Tallimiut, Tisaipa 9, 2016.
WSCC-kut PIQATAUYUT NAUNAIYAQNI
ITQAITYUT: HIVAYAQTAULAQTUTIT

Tugaqtauguvit hivayautikkut uumani tatqiqhiutmi kivgaqtiuyunit tapkununga WSCC-kut, quyagitnaq tikkuaqtauyutit piqatauniqmun tapkunani 2016 WSCC-kut Piqatauyunut Naunaiyaut. Uqauhiukmat kingulliqmik tatqiqhiutmi, Maligaligiyi, tamna Kanatamiuni naunaiyaiyit nanminilgit, havaktitauyuq hivayaqninik havaktitiyit havaktitlu, havagiyailu tahapkuat naunaiyautit tikittiqlugu qitqanut Nuvipa.

Tapkuat WSCC-kuthavagiyat piqatauyut naunaiyautit havaktitiyunut havaktitlu atauhiqhugu tamaat pingahut ukiuni. Tapkuat naunaiyautit piqaqtitai tapkuat WSCC-kut piplugit atuqpiaqtut tuhagakhat piqatauyunut ilihimani naamagiyaunilu WSCC-kut kivgagutit. Ikayuqtatigut pinahuaqniptingnik pityutinut atuqpiaqtunut piqatauyunut qanugitnilu ikayuqtai atugakhalianut upalungaiyautivut pityuhit. Tamna naunaiyaut qanugitni ikayuqtugai tapkuat Kavamaliqutit Katimayitaulataunilu tapkuat ihumaliugutit tapkununga atugakhaliat hivulliutyaqni. Tapkuat qanugitni naunaiyautini atuqtaukmiyut naunaiyaqninut havattiagiakhaptingnik qaphinut aturniqhat havagini naunaipkutat Atugakhaliat Upalungaiyautiptingni.

Hivayaqtauguvit Maligaligiyiminm quyagivagit piqataugavit.
AAPISI UMIKVIKHAI
ITQAUMAVIK UBLUA

WSCC-kut aapisi umikhimaniat taphumunga Itqaumaniq Ublua Tallimiutmi, Nuvipa 11, angmatqiklutik talvani 8:30 UBLAAKUT Hannangautmi, Nuvipa 14.
 
Tuhaqhittiyanga akhurnaqtunik havakvikmi aaniqnirnut qanugiliyunutluniit, hivayaqlugu 1-800-661-0792.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407