Niqiliqivik 2016
NANMINIQAQTUT MIKIYUQANGITUT QAYANGNAIYAUTINIK

HANANIQ UVUNGA OHS IKAYUUT NANMINIQAQTUNUN

Aghut havatutin nanminighangnik, imaatun piitqaaqhutik qanmungniq. Ilvit havauhiit ikaangniit uvalu maniliuqniq; upalungaiyaqutin nanminighangnik(imaqangituq); ilvit ilihimayat havaat. Havakvighaqaqtutit, tamayanik, uvalu havaktighanik, titirgaqaqtutit hapkunani WSCCkuni. Tamaita ihagiagiyatit auladjutighaa nanminiqin ihuaqhiyuq...ihuaqhingituq? Nanminighat qayangnautikkut hulidjutiqaqa?

Ilaa mikiyut nanmingit Nunatsiaqmi uvalu Nunavunmi piqagiitut havalutik OHSmik, havagvighaqaqtughat pihimalugu havakviit qayangnaqhimalugin uvalu havalutit pihimayunik Qayangnautikkut Maligait uvalu Havaatigut Aanniaqtailiniqinirmut Aanniqtailiqinirmutlu (OHS) Maligahait. Ilauyut havaklugit uvalu atuliqtilugit qayangnaqnighaanik havakvik pidjutait uvalu ayuiqhaqlugit havaktut.

WSCC-tkut naunaiyautaa mikiyut nanminiqaqtut havaktiqaqtut ikitqiyamik 20nik havaktunik. Nanminiqaq mikiyuqangitut piqaqluni Havaatigut Aanniaqtailiniqinirmut Aanniqtailiqinirmutlu (OHS) Maligahait. Ilvit havaktitit ilihimayughat qanugiliugiamingnik aaniqtuqaqat, ilvit upalungaiyaqhimayughauyutin uvalu havauhighainik piqagiangani aaniqnaitumik. Piqaqniq OHSmik ikayuutmik ikayuutauyuq havagiangni aaniqnaitumik ubluq tamaan auladjutaani nanminiqin.

IKAYUQTITPAKLUTA ILINGNUN

WSCC-tkut makpigaaliuqtut uuminga Havaatigut Aanniaqtailiniqinirmut Aanniqtailiqinirmutlu Katimayiralaat Atugahaq Mikiyunut Naminiqaqtunut. Una Atugahaq naunaiyaqhimayut ihagiagiyangnik uvalu huuq. Naunaiyaqhimayuq qanuq ilvit havakniaqiuk hulidjutit uvalu ilayut uutughimayunik uvalu atuqlugit ihuaqhautighat nanminiqnun.

Atugiangani una Havaatigut Aanniaqtailiniqinirmut Aanniqtailiqinirmutlu Katimayiralaat Atugahaq Mikiyunut Nanminiqnun, aala ikayuutighaq atuqtaghat tughiqluit hapkunanga WSCC-tkut OHS Ayuiqhimayuq. Uvagut OHS-tkut Ayuiqhimayuq hailiyuq kiulugit apighuutighaqaguffi. Ayughaliqit aulagutiyaangni? OHS Ayuiqhimayuq ilitugipkaqniaqtaatit una OHS-tkut Maligait uvalu havaqatigilutit havauhighaanik una OHS Hulidjut pihimayuq nanminiqnun. Piqaqtutit itumik OHS-tkut hulidjutaanik, kihimi qanuq humi ihuaqhiyuumiqniagaluaqa? Uvagut OHS Ayuituutikput ihivgiuqatiginiaqtaatit nanmingit uvalu naunaiyaqlugit ihuidjutait uvalu tunihilutik qanuq ihuaqhiyuumiqniaqiuk.

Uvani Aippiutmi, Apitilirvik 6, Atugahaq piinagialik iliugaqlugu qagitauyaliqiviptingni uvani uvagut OHS hulidjutit makpiqviani (OHS Program page). Piyaangani uvagut OHS Ayuituq, qagitauyakkut uvani ohsregs@wscc.nt.ca, uvaluuniin hivayaqluta akiitukkut uvani 1-800-661-0792.

Kiklinganut, uva qungiaghaq nigiuqniaqtat hapkunganga Atugahaini, uvalu naunaiyautit qanuq havakniaqiuq ilvit nanminiq OHS Hulidjut.

HUNAT IHAGIAGIYATIT AULAGUTIYAANGNI?

Hitamat akhuungnaqtut hanaqidjutighat ihuaqtumik munaginiq inuuhiq uvalu qayangnautighaa nanminiqin:

NAUNAIYAQLUGU qanuginiit uvalu tuniyauhimayut munagidjutighat havagiami qayangnaqtumik. Illauningani havaktitiniq qayangnaqtumik havakvikmik, ilihimapkaklugit tamaita havaktun havauhitik nanminiqni. Qayangnaqniq havaqatiiklutik piyughat: atanguyatit ilihimayughat tamainik qayangnaqtunik uvalu uqaudjigilugit havaktunun. Ilihimalutit havaktitit ilihimayughat ilitugipkaiyughat nutaat qayangnaqtut nuigaangata.

NAUNAIYAQLUGIT uvalu uniutilugit havaktitit qamaini havakvikmi qanyangnaqniit uvalu qayangnaqtut munagilugit. Havaktitit pilaangniqaqtut ilihimalutik havakviktik qanuginmangaat piqaqniit quyaginaq qayangnaqniitnik inmingnun. Ilvit munagiyatit havakviugavin ilitugipkaklugit hivuani qauangnaqnik atuqniaqtainik. Ilvit ahinungaqtitkungni havaktitit nutaamun havakvikmun, nutaanikluuniin ingniqutituqtunik/hanalgutinik, pilugit qamaita qayangnaqniit naunaiyaqlugit uvalu ayuiqhaqlugit havaktitit ihuaqtumik qayangnaqnianik pidjutainik.

ILIHAILUGU uvalu ayuiqhaqlugit havaktitit havaklutik qayangnaqnikkut uvalu maliktaghanik OHS-tkut pitquyauhimayut. Nakuungituq havaktitit ilihimapkaqlugit qayangnaqniinik havakvikmi; ilvit piyughauyutit ilitugipkaqpiaqlugit inuuhiit uvalu qayangnaqnikkut havaangit munagiyaitlu. Tunilugit ihauqtumik ayuiqhaqnikkut piyaangini qanuq ihuaqtumik qayangnaqtumik, uvalu havaktutlu piyut qayangnaqtunik tamayanik piqaqlutik uuminga WHMISmik ayuihaqlutik.

TITIRAQLUGIT uvalu pihimalugit titirqat nanminiqit OHS hulidjutainik. Titiraqniq pihimablugitlu naunaiyautauyuq ilvit qayaginiq. Titiraqangniq ilvit OHS hivua ikayuutauyuq nanminiqnik piihimayuq maligahanik pitquhimayunik ataani OHSkut Maligainut.

ABLUQATAAQTUNIK QANUGILIUGUTIGHAT: QULIT APIGHUUTIT

Havaatigut Aanniaqtailiniqinirmut Aanniqtailiqinirmutlu Atugahaq mikiyunut Naminiqaqtunut tuniniaqtaatit abluqataaqtunik qanugiliugutinik havanighaanik OHS hulidjutighaa. Ikayuutighat havaktaqnun, piliuqtugut umminga OHSkut hulidjutainik Havaknikkut naunaiyautighatit. Pidjutauvuq qulinik apighuutinik:
 1. Piqaqit OHSkut Maligahainik?
   
 2. Ilvit, atanguyatit, uvalu havaktitit ilihimavat qaniqhimablutiklu inmi OHSkut munagidjutait?
   
 3. Naunayaiqigit havkvikni qayangniit?
   
 4. Qayangnautighanik havagiiqit iliblugitlu?
   
 5. Havaktitit ayuiqhaqhimavan uvalu munaginikkut havagiamingni havaamingnik qayangnaqtumik?
   
 6. Uqautigiqataaqiuk OHSku qanuginigit havaktingnun?
   
 7. Ihivgiuqhimaaqigit, havaangnikkut, uvalu munagiblugit ingilgutit uvalu hanalgutit?
   
 8. Piqaqit:
  • Qilamiurutikhanut Maligakhait?
  • Aanniqtunik Munaqhiniq?
  • Aaniqtuqaqat uniudjutinik havauhiinik?
    
 9. Piqaqit ihivgiuqnikkut havauhighaanik?
   
 10. Pihimavin titiraqhimayunik uvalu ihivgiuhimaaqigit havaviit?
Pihimalugit hapkua qulit apighuutit ihumangni uvalu utiqlutit hapkununga titiqanut pidjutiqagiangani havakviit aulahimaaqniani atughugu OHSkut pitquyait.

HAPKUATAUQ WSCC-TKUT? QANUQ MUNAGINIAQIGU OHS?

Uvanitauq WSCC-tkut mikigaluaqhutik nanimingit, titiraqhimayun pihimayuqlu uvaptingnun. Havakvikyuat hivuliqtiit havakvingnik qayangnautaini, uvagut aulahimaaqtughauyugut piyaaptingni hakugiktumik OHS ikayuutainik.

WSCC-tkut piqaqtut Havaatigut Aanniaqtailiniqinirmut Aanniqtailiqinirmutlu Katimayiralaat, pihimayut ilayunik hapkunanga tamaini havakvingnit, aadjikiihutik tiliuqtinik havatinit uvalu atanguyanin. OHS-kut Katimayiit katimaqataqtut tatqiqhiutmi uvalu havakhutik hitamangugaangat tatqiqhiut ihivgiuhutik havaviknik aaffisiinik, ihivgiuhutik apighiyut havaktunun qayangnaqnikkut ihulaauutigiyainik havakvikmi. Munaqhiyughat OHS-kut katimayiit quyaginaq qayangnaqnikkut ihumaalugiyainik, havakhutik atuqtaghanik uqautigilugit ihumaalutit angayughiqmun ataniqmun, uqautigilugu atanguyaplu uqautigilugu ihuiguhuut.

OHS-kut katimayiit pipkaiyut havatunun nipiqaqlutik-itqaqtihimaaqlugit havaktut uqainagialgit-ikayuqhugitlu havakvitik atughugit OHS-kut pitquyainik ataani Maligaini. Kaimayiit havaktut iluani ihivgiuqtit, munagihimaaqhugit havakviit aaniqyuaqnaitumik aaniqtailinikkutlu.

Qanuq iliffi OHS katimayiit havauhia pihimayuq nanminiqnun uvalu Maliganutlu. Qanuginingani ihagiagiyait nanminiqit, ilvit piyaaqtutit ubluni, havainiqni, tatqiqhiutini, uvaluuniin hitamani tatqiqhiutini ihivgiuniit havaktinut. Amigaitut hanayut havakviit ubluqmi ublaami ihivgiutut, taiyauyuq hanalgutikkut Uqaqtut, himauhigaangata ataniluaq atanguyaqluuniin piyut 10-15minutesmik apighuiblutik havaktinik quyaginaq qayangnaqnikkut ihumaalutainik, nutaanguqlugu havatunun nutaanik Qayangnaqnikkut Havaknikkut Havauhighainik (SOP)-taiyauyuqlu qayagiblutik havaktut havauhiit. Kangiqhitiagumaguvin uvuuna Hanalgutikkut Uqaqtut, takulugu WSCC-tkut pisasiuliuqhimayaat!)

OHS MUNAGIYUMINAQTUQ

Piqaqublugit nanmingit piqaqtuq qayangnaqnikkut ikayuutinik munaginiq nanminiqnik. Havaatigut Aanniaqtailiniqinirmut Aanniqtailiqinirmutlu Atugahaq Mikiyunut Nanminiqnun ikayuqniaqtaatit havauhighaanik munagiyaangani ikayuut-havaktititlu inuhigikniit-ilayuq auladjutaa nanminiqit.

OHS-kut Maligait ayungnaqtutut itut nutaamut nanminiqmun aulagutilihaanun, kihimi ikayungniaqtugut. Pipqaqlugu OHS-kut ayuituq uvalu atugahavutlu ikayuutauyut piyaangani nanmingit ihuaqtumik havaatigut aanniaqtailiniqinirmut aanniqtailiqinirmutlu upalungaiyaqhimayumik.

Ilaali una atugahaq tugaaqhimayuq mikiyunun nanminiqaqtunun, akhuuqnaqtuq tamaita nanminilgit ihivgiuhimaaqlugu qayangnaqnikkut ikayuut. Qiniqlugu uvalu ikayuutitit pihimayuq Maliganut.

Apighuutighaqaguvin uvalu ihumaguvin havaklutin uvalu iliugailutin uuminga OHS Ikayuutmik nanminiqnun, takulugu Atuqtait, hivayaqluta uvalu uqaqvigilugu OHS-kut Ayuitumut. Uvagut OHS-kut Ayuituq havaktaaqtut qagitauyaliqinikkut uvalu katimaqyuagutinik. Hivayaqluta naunaiyautinik.
HAVAKVIIT UMIKHIMAYUT
HAVATIT UBLUA

WSCC-tkut havakviit umikhimayut Hivulliutmi, Apitilirvia 5 ilitagiblugu Havaktit Ublua, angmaqlutik iitqaangiqan uvani Aippiutmi, Apitilirvia 6.

Uniudjiniq akhuuqnaqtunik havakvikmi aaniqtut huliyutluuniin, hivayaqlugu 1-800-661-0792.
APIQHUUTIQAQQIHI?

Apiqhuutiqaguffi ihumagiyainiklu uvaptingnun, tuyuqlutin uvaptingnun qaritauyakkut uvani info@wscc.nt.ca uvaniiluuniit info@wscc.nu.ca.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407