MATYI 2016
AKHUQPALAQNIA

TAMNA HIVULIGUTAUYUQ PITYUT PINIQLUKNIQMUN PINIQLUKTUTLU AANNIQNIT

Tautuquqlugu una: havaktitauyutit nuktiqninik ikittut qiuqutit maniqamin hanigiyaqni illiqpikmun hanmiyaqni. Piqaqtuq qullinik qiuqutinik katitlugit, atuni uqumaitigiyut 20 tikitlugu 25 pautit. Piplugit atuni tamaita, hanguyutit haumikhiqnut, augakhutit qitiqnit, tiguplugu qiuqut, nangiqhittiaqhutit, hivunmun hanmiplutit, qangattaqhugulu tamna qiuqut illiqpikmun puqtuyatqiyaq tuiknit - agliguqit nalaanut. Ihumaliuqtutit nuttangi tamaita qulit qiuqutit unaguiqhiqhimaittumik; ilaali, atanigiyat ahiinik havakhaqaqmatit kinguagut uuma iniqhiiyumagavitlu tamaitnik.

Angilgagavit taphumani unnukhani, hanigaqtit aaniqnalaqiyut, algautitit, taliqtit, tuikkitlu aaniqnalaqiyut, ikpigiyutitlu aaniqnannuaqtumik qitiqni. Akhugutiliuyutit akhuqpallagavit - piluaqtumik, akhuqpallaqniq qangattaqtainiqmun - taimailiuqattainaguvitlu, pityutauvalialaq nukiknut unaguqninik algautikni qunguhiqnilu tuiknilu akhuqpallaqtitninut.

Akhuqpallaqniq pityutauniqpaq akhuqniqmun aaniqniqmik tahamani Nunatsiaqmi Nunavutmilu: 2015-mi, akhuqpallaqniq qangattaqtaipluni pityutauyuq tapkununga 18.43% tamaitnut piniqluktunut piniqluktutlu aaniqninut. Akhuqpallaqniq pilaq atugangapta akhukallakpallarniq hugiaqhuta, piyagangatluniit atutqiktaqninik ihuipyaktumik atutqiktaqninluniit ingutaqnit. Pigitqiktaqhuni qitiqmun (kihimiungittuq hiitkukni), lqangattaqhiniq hunanik uqunaitpalagiyaqnik, qipittaqniqlu tikittinahuuarniq iliyanginik hunat ihuaqhihimaittumik puqtunianut - tahapkuat atuqtauvaknit ingutaqnit pityutauyut akhuqpalaqniqmun, tapkungalu pityutaulat aanipyakniqmik akhuqtitnilu aanigutaunit.

Tamaqmik hivuganaqniqmilat - hanayit havaktit, niuvavikni havaktit, aapisimi havaktit - piplugit qanugitkaluaqat havagiyaq, piqaqniaq naunaittumik ingutarnit ihuittumik pilaqnit, utiqtaqnit, naamainangittut aaniaqtailiniqmun timiptingnut akhuqpalangangat.

HUNGMAT AKHUQPALLAQNIQ PIVAKPA?

Takupkaqtagapkit mikiyumik hunat ihuittakha naunaipkutaqmi qulaani, kihimik piqaqtuq amihunik pityuhit aaniqniqtitniqmun uvaptingnnik atuqhugit akhuqpallaqniq. Havakvikmi akhuqpallaqniq pilaq piplugu atuqpalarnqi timimun pinahuarniqmik, pilaqtuqlu kitunutliqak tahapkuat ingutaqninut:
 • Qangattainiq
 • Hangugiarniq
 • Atpagiaqniq
 • Tigumiarniq
 • Kaipluarniq
 • Nuhuktuiniq
Hulivalliq qanugitnilgit uvaptingnik pipkagavut, havallakhuta pipkainivut hivuganaqniqhanut tahapkuatut:
 • Utiqtaiyut havat: Atuqni ayyikkiktut huliniit atuqattainaqhugit pipkailaittut nukiknik akuniliqat ihuaqhigiaqtailini akungini havat.
   
 • Ihuittumik naamangittumiklu qanugilinganiq: Havaq pipkaiyuq timingnut ihuittumik qanugilingania pivaligutaulaq akhuqtitninik nukiktit navguatlu. Uqittugaluit tigumiagat ihuittumik qanugilingapluni aanigutaulat.
   
 • Qayurnaqtuq avatigiyaq: Timigiyat niglagangat, nukiktit pihuiqpaktut naamaktumik aunga ingilgania, pivaligutaupluni akhuqtitniqnut aanigutinik.
   
 • Unaguhukniq: Timigiyat unaguhukkangat, ikayuqtuihuiqpaktuq timingnut huliniqnut havakniqlu avatquttugu pilaqnia. Akhuqpallaqniq pilaq timigiyat akhuligangat havagiyamun avatqutaqhugu timivit pilaqnia.
   
 • Ilihautiyauttiangitniq: Piyagangata havaktit naamaktumik ilihautiyaungitni, akhuqpallalat inmingnik ilittugihimaittumik hivuganaitniqnut pityuhiqnut.
   
 • Piitpallaqni ihuaqqutikhat havakvikmi: Piyagangata havat ihuaqqutinut hanatyuhikhaliuqhimaitni, havaktit hivuganaqniqmukpallaqpaktut akhuqpallaqniqmun aaniqnit.
Ilihimavit akhuqpallaqniq atulaq havagiyat piyaqaqtitingittagangat ingutarniqmik? Ikhivainaguvit nayakhaktitauqattaqhutit timingnut - taimatut ungahiktumun agyaqtuiyit akhaluutinut aqutiuyut pivaknit - Pipkaqtutit iliknik ihuittumik qanugilinganit nukiktit utiqtaqninik ikpiguhukni akhurniqmik nayakharniqmun.

HUnat anunaipkutauvat akhuqpallaqniqmun?

Akhuqpallaqniq amihuni pityutauyuq qitiqmun tuiknutlu aaniqniqmun, kihimiktauq akhuqniqmun aanigutaulaq tahapkununga timiup ilagiyainut. Allatqit nukigiyat niaqumi ihuityutit (MSD-ngi) pityutaulat akhuqpallaqniqmun aanigutinut. Unniqtauninut qulaani, ilia havaktit pivaliatitaulat ihuiguhutinik taliguqni, huli ahii pivaliatilaqtai  atauhiqmun tuganganit qanugilitnit, ingutagutinut attavinut ingutarniqmun aaniqniq (aktuayut tuiknut), qitiqmutlu aaniqnit. Tamaitni tapkuat akhuqpallaqniq atuqtauyut, timigiyat takukhaupkailaq aaniqniqmik, puviliqniq, aaniguhukniqluniit.

Pigaluaqtitlugu tamaitnulaqnia amihuiqhuta pinahungangitavut qanuqtut qangattailaqnivut, atuqpiaqtuq naunaiqnia tapkuat atuni inuit allatqinik pilaqnilgit tahapkununga akhuqpallaqniq atulaq. Naunaiqnia hunat ihumagiyakhait avatqutaqninik timimun akhuqni atuni havaktinut tapkuat pipkaqtai akhuqpallaqniq tamna naunaqpallaqnia pityut havaktitiyunut hugiagahuaqnia. Kihimik, pitarniq nakuutqiyamik kangiqhimania hungmat akhuqpallaqniq pivagianga ilitnilu atuqtakhat mikhigiaqnianut pittailiniluniit atugiakhait, workers and emhavaktit havaktitiyutlu nauttiqtulat mikhigiaqninut akhuqpallaqniq hivuganaqnianik.

pittailiniq: hunamik pilaqit?

Havaktiuplutit:
 1. Naunaiyaqnia havagiyat. Piva timimun akhurnaqa? Taimaitpat, havakpit havaqatiqaqhutit, inungnik ikayuqtuilanik iliknik timimun havanik? Tiguttaqhugit hanalgutinutluniit qangattaqtautiqaqit atulaqtaqnik?
   
 2. Tuhaumaqatigikniq havakvigiyaqnut. Atuqpiaqtuq uqallagiaqnik ilihattiaqhimayakhat hivuganaitniqmun havagiyaqnut, ikayuqtauniqluniit havaqatiknit hanalgutinitluniit havaqnut timimun akhugutaulanut.
   
 3. Apigilutit ihuaqutiliknik naunaiyaqninik. Havakkuvit aapisimi, ilvittauq naunaiqhilaqtutit ihuittumik naamangittumikluniit qanugilinganit akuniuyumik pivigiyainik. Talvanga puqtunianik ikhivauttat, qanugilinganianut qagitauyavit tautuguta, naqittauta, inguttauta, naamaktumik ihuaqutit pityutauttialat mikhigiaqninut akhuqtitni timigiyaqnut.
   
 4. Atuqlugit piqaiyainiq. Taimattauq hannaiyaqniqnut timigiyait aqpayuaqniahaqlutit piqaiyarniqluniit, taimattauq hannaiyaqtukhauyutit timingnut kitunutliqak havat piyaqaqtitiyut timimun akhurnaqnit. Nukiktit hannaiqhimaniqhauniat havakhamun piqayakaphukkuvit tahiyaqlutitlu piqaiyarniq pivaligutaulat auknut ingilganinik piniqhautyutaulat allatqinut ingutarniqmun nukiktit taqatitlu.
   
 5. Kikliqaqtitlugu uqumaitnit. Naunaiyaqlugit uqumaitnia nuktigiaqaqtavit, mikhigiaqlugulu uqaumaitnia qangattaqtavit, tigumiaqtat, kaipluaqtat, nuhuktugatluniit. Tigumiaqpallaqtailutit attauttikkuvallaq.
   
 6. Atuqlugit naamaktumik qangattaqtuiniq pityuhit. Ililugit hunat hanianut timivit ayuqnaitpat inuqhaqtailiyaqnik. Pihimalugu timiit nalaumayumik havaqnuttunuit nalgutitnahuaqlugu, pigittaqlugit hiitqukkit, qangattaqlugu kanaknut. Haniqtitlugu tamaat timiit qipipkangitlugu qititnait. Tigumiangitlugit hunat puqtutqiyanik qatigavit.
   
 7. Unaguiqhiqlutit Naamakhittiqlutit. Unaguiqhiqattarniq havakhutit ihumagiplugu havaq pipkaqniagai nukiktit unaguiqhiqninik naamakhittiqnilu. Auqnaitpat, ahianguqtaqlugit havatit piyakha timigiyat atuqninik allatqit nukiit. Atuqpiaqlugu nigiqattaqnit paniqtailiniitlu: imiqlutit naamaktumik imaqmik nigivaklutitlu upluani ikayuqniaq timigiyat akhuqpalaqtittailinianik.
   
 8. Apigilutit ikayuqtikhamik. Apquhaqhiguvit timimun akhurnaqtumik ihuittumikluniit havaq, apigilutit ikayuqtikhamik havaqatiknit. Ikayulaqtatit havaqnut, qanugiliugahuaquilutikluniit nakuutqiyamik pityuhiqnik havagiyaqnut.
   
 9. Atuqlugit hanalgutit qangattaqtautit ahiilu hanalgutit. Qangattagakhaq uqumaitpallaqat, atuqlugu hanalgut qangattaqtaut ikayutikhaq, puqtuyunut kiviktautit, kaipluagutit, kiviktautit, ahiiluniit hanalgutit. Atuqpiaqlugit ilihautyauyaqnik atuliqniahaqlutit kitunikliqak hanalgutinik.
   
 10. Atuqattaqlugit hanalgutit ihuaqhihimanit. Atuqlugit naamaktumik hanalgutit havagiyamun, munagittiaqlugit hanalgutitit atuqtagaiguktik. Pihimanihanalgutit atuttiagiakhai pittailitauyut havaktit akhuqpalaqtailininik hanalgutinut huguqpalaqhimayunut, ahiguqhimayut, hanatyuhiliuqhimaittutluniit havamun.
   
 11. Hinikniq. Ihuani ubluq, hinittiarniq unnuanga atuqpiaqtuq akhuqpallaqtailiniqmun. Unaguhukniq hakuiqtitilaq timingnut pihagaigutaulaqlu akhuqpallaqtitiniqmun. Havattiaqniqhaulaqtutitlu unaguittiaguvit pigiaqniani atuni ubluq.
   
 12. Tuhaqhitainiq, tuhaqhitainiq, tuhaqhitainiq - pinagigahuaqtaqlugu. Havagiyat tautukninik kihivinaungittuq, kihimiktauq naamakni havaqatitit. Tautukkuvit havaqatiknik akhuqpalagianga hivuganagiangalu aanigahuquqnia, uqautilugit havakvigiyatlu pittailiyanga timimun akhuqnit havamun. Naunaiguvit akhurniqnik akhuqpallaqniqmun aaniqniqmik, tuhaqhityutigilugu qilamik ayuqnaitpat atanigiyaqnut.
   
 13. Utiqlutit havakvikmun naamakhittigahuaqlutitlu. Aaniqhimaguvit, nutqangallakniq havamun pingilaqtuq nakuuniqpaunia atuqtakhat. Uqaqatigilugu aaniaqtailiniqmun kamayigiyat havakvitlu ihuaqhigiaqninik havatit ikayuqhiutilat naamakhittiqniqnut.
Havaktitiyiupluni:
 1. Naunaiqni ihuilgut. Naunaiqlugit tamaita havakhat havaktitavit havagiyai pityutaulat tuikmun, qitiqmut, ahianutluniit akhuqpallaqniqmun tugangayunik aaniqniqnut. Ihuaqhigiaqlugu tamna havakvik avatigiya ahianguqlugitluniit havat havaktaunit pinahuaqhugit mikhigiaqni piyaqaqnit ihuittumik ingutarniqmun qanugilinganitlu. Tutquqlugit uqumaitniqhathunat atpanut illiqpiknut mikhigiaqninut inuqhagutaunit. Mikhigiaqni ilutunit illiqpit iliuqaqnilu atuqattagat hunat kiklinganut illiqpikni tiguttigiaqniqhamik pitaqninik.
   
 2. Uingaittumik havakhamun uunniqtutmi. Havaktikhaqtagangat nutanik havaktinik, atuqpiaqtitlugit unniqtuqni kitutliqak qangattaqninik timimutluniit piyalgit havamun unniqtutaini.
   
 3. Piqaqtitni hanalgutit ikayugutaunit, kihimik piqaqtitiyut ilihagutikhanik. Atuqpiaqtitlugit havaktitit pihimani naamaktunik hanalgutinik tapkuat kivvatilat timimun akhurnaqtunik havanik. Tiguttaqni hanalgutinutlu qangattaqnit havagutit tahapkuatut kaipluagutit, akhalualgit, kiviktautit, akhalutainait, uhiliqtuqvilgit qalugautit ikayulat havaktinik uqumaitqiyanut mikhigiaqnilu hivuganaqnit akhuqpallaqniqmun. Kihimik, atuqpiaqnit kitutliqak havaktit havangi tiguttaqnilu tahapkuat havagutit pihimani naamaktunik ilihautini nakuuyumik atuqninut aulanilu.
   
 4. Atugiaqaqtitni hivuganaittumik pityuhit. Pittailini havaktit qangattaqtainiqmik tigumiaqniluniit uhit uqumaitigilgit 50 pautinik avataanutluniit mikhigiaqninut hivuganaqnit akhut qitiqmun aaniqniqmun. Piyalgit havaktit atuqninik qangattaqtainiq havagutit ikayuqtikhaqhiniquniit havaqatimin.
   
 5. Atugakhaliat nutqangallaknit havakniqmun ubluani. Piqagiaqaqtitnianut havaktitit akulaittumik nutqangatlaknit atuqniani ublua, mikhigialaqtatit pilaqnit atuqtauninut nukiknut unaguqpallaqnit ilaali havakpalaqniqmunlu, tamaitnutlu ilagiaqni havattialaqniqhait.
   
 6. Atugahuaqtitni qilamik tuhaqhitainiq. Qilamik tuhaqhitainiq havanut-tugangayunik akhuqpallaqniqmun aaniqnit ikayulat havat naunaiyaqninut nakuuhivalliqnilu ilaitni piplugit mikhigiaqni akhuvallaq akhuqpallaqtitaunit naunaipkutat aaniqnitlu pivaliatitniahaqtitlugit.
   
 7. Atuqpiaqtitni pihimayaqnik Utirniq Havakvikmun havagutit atuqninik. Pipkaqtitni havaktitit taphuminga Utirniq Havakvikmun  havagutit pipkailat atulaqtunik taphuminga ihuaqhigiaqni ahiagugutaulatluniit havanut, ikayuqnilu havat naamakhittiqnit. Ikayuqtauvaligiakhaq, hivayaqlugu 1-800-661-0792 apigilugit uqauhiqagiakhai tapkuninga Utirnqi Havakmun Havaktiuyumun.
Piplugit ahii tamaita havakvit aaniqniqmun qiniqtaptingnut talvani SafetyNet qangahaq, akhuqpallaqniq pittailiyaulaq. Tuhaqpaligiami, takulugu wscc.nt.ca tamnaluniit wscc.nu.ca pigiyavut Maligait Pitquhiqnut, Hivuganaitnit Tuhaqhitit, Hivuganaqtut Tuhaqhitit, tamnalu Takuyakhaliugat.
Havaktit Akiliqtutai tuhaqhitit

akiliqhivakpit qigatayunnuaqnut atukkigutinut?

Havaktitiyit, tuhaqhitlugit akiliqhiyagangat: atuqpiagiangi kayuhini nautiumatit, tapkuat WSCC-kut pihimainalaiqtai qigatayunnuat atukkigutit tuhagakhat hivuani akiliqhityutinit. Tulvunaulutit WSCC Connect ayuqnaittumik nautiumayumiklu qaiyunut akiliqhiyaqnik. Visa, MasterCard, Discover, Debit Visa, tamnalu Debit MasterCard tamaqmik naamagiyauyut talvani WSCC Connect.

Piyanga qigatanyunnuaqnut atukkigutmun akiliqhiniq atuqhugit WSCC Connect:
 1. Upaklugu wscc.nt.ca tamnaluniit wscc.nu.ca.
   
 2. Naqitlugu WSCC Connect.
   
 3. Naqitlugu Make a Payment.
Piqangitkuvit qagitauyakkugutmik akiliqhiyumaguvitlu qigatayunnuaqmun atukkigutmun, hivayaqlugu 1-800-661-0792 uqagumalutitlu Akiliqtugutit Havaktiptignut. Atuinauyugut iliknut talvanga Hannanngaut tikitlugu Tallimiut, 8:30 UBLAAKUT tikitlugu 5:00 UBLUKKUT KITIKMEOTIGUT.

Hamannittugut ikayugahuaqhutit pittailini kinguvartaqniq akiliqhiniqmik kinguagutlu akittuqpaligutinut piyaunit. Takulugu WSCC Connect ublumi.
APIQHUUTIQAQQIHI?

Apiqhuutiqaguffi ihumagiyainiklu uvaptingnun, tuyuqlutin uvaptingnun qaritauyakkut uvani info@wscc.nt.ca uvaniiluuniit info@wscc.nu.ca.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407