Ubluqtuhinia 2016
Quyaqittut, PALLUKATTAQTUT, IUKAQTUTLU

QANUQLU PITTAILINIT UUMANI UKIUMI ILAGIYANI UKIUQ

Ukiurtaqtumiutigut, hungiutihimayugut inuuniq hikumiaputmilu, amihuniqhanilu aturniqhauplugit, Upluvut pihimayut qayuqnamimik taqtumiklu. Kihimiktauq, una ilihimayavut qayuqnaqnivutr taqtuqlu hilakput tukiqautaungittuq quyaqitnivut, pallukaqnivut, iukkaqnivutluniit kihimik pikpat.

Pigaluaqtitlugu kititiyunit pihimanigaqni hivuganaqpiaqnit ukiumi tatqiqhiutini, quyaqitnit, pallukaqnit, iukaqnitlu pikaphuktangittut piplugit ukiumi hivuganaqnit tahapkuatut hikuhimani apihimanilu pihukvit. Pivakhimakmiyutlu, hunniumaitnilu angiyumik pityutit aanirniqmun, havakvikmi.

Hamma ilia 2015-mi kititaunit ihumaligutikhatit:
 • 2015-mi, 1 tapkunani 5 utiqviunahuat pityutilgit tapkununga quyaqitniq, pallukaqniq, iukarniqluniit (20.7%).
 • Atuqpakniqhaq, tapkuat WSCC-kut pitaqtai 1.92 quyaqittut, pallukaqtut, iukaqtutluniit utiqviunahuaqnit atuni upluqni.
 • Tamna aturniqhaq aanirniq timimun ilagiyanut tapkunanga quyaqittut, pallukaqtut, iukaqtutluniit? Tamna hiitquq.
 • Aktuupami takuyauyut amihuniqhat quyaqittut, pallukaqtut, iukaqtutluniit aaniqtyut 2015-mi.
 • Tapkunani kingulliqni 5 ukiuni, tanna aturniqhaq quyaqittut, pallukaqtut, iukaqtutluniit utiqviunit akitunilgit $5,785.95.
 • Tapkuat WSCC-kut akiliqtuqtai mikhaani $4,866,870 tikitlugu 798 quyaqittut, pallukaqtut, iukaqtutluniit itiqviuni 2015-mi.
Quyaqittut, pallukaqtut, iukaqtutluniit hivuganaqtut akituplutiklu, kihimik pittailitikhagingitat hulivakniqnut ubluq tamaat atuqpaktaqnut. Atuqpiaqtuq ilihimayaq tapkuat quyaqittut, pallukaqtut, iukaqtutluniit pittailittigittut. Iginihukhimaittumik, nautiqtuqlutit avatigiyaqnik, atuqnit naamaktunik kamikhimaniq, ihuaqhihimanilu nakuuyumik iglugiyaq pitquhit amatkikni havakvikmi angilgamilu, mikhivallilaqtat hivuganarniq aaniqniqmut tapkunanga quyaqittut, pallukaqtut, iukaqtutlu.

QUYAQITTUT, PALLUKAQTUT, IUKAQTUT... HUNA ALLATQIGUTAT?

Tamna quyaqitniq ingutagut pipkaiyuq inungmun nangittiangitniaiukagutaulatlu. QUyaqitnit pivaktut alukni quyaqtaipkutiqattiangittagangat itigaknit qanganutlu pihukvigiyat.

Kitutlu tamaitalu ataani pipkailat quyaqitniqmun:
 • Hilamun hivuganagutit (hiku, nipaluk, aputluniit);
 • Kuviyut;
 • Naamangittut kamiit, ilautitlugit tuttutit aluqliqhimayut;
 • Aularniq/nuktirniq paniumayumin kinipayumun qalikmun;
 • Kinipayuq, uqhuvalulik, ahiagutluniit halumaittut pihukvit;
 • Natiit qangi ahiguqnilgit; tamnalu
 • Tamaninaqhiqtut attahiqhimaittut tunmiqqat natigaitlu.
Tamna pallukarniq tutittiangitniq, amihuniqhani piplugu hunamun, pilaqtuqlu itikkat timigiyatluniit aktuakpagu hunamik, pipkaqhugtit ulgupkaqnit iukagutigilaqhugulu.

Pallukaqnit pipkagaulat tahapkunanga:
 • Alguyat akhuatluniit;
 • Aput qiqumayutluniit hikuqaqnit napaugaqtut;
 • Tutqittut qagiyai, tunmiqqat, pihukvit, ukkuaqaqvitluniit;
 • Imumanilgit natigait tunmiqaqluniit;
 • Hunat natiqmittut (qiyuk, hublut, aanugat, makpigat, uaqviqaqvit, alilayut, hanalgutit); tamnalu
 • Amuhimayut amuyaqtut amuyaqtuit.
Tamna iukkarniq unniqtuqhimayuq qilamik iukakallakniq qanugitniqmun, piplugit inmingnik aktuqtai maniqamun ahianutluniit hunamun qanganut. Iukaqtut pilaqtut piyaganga inmingnik makutalaikallakni qanuqluniit puqtunilikmin, taimatut takutaqtatut qulaani, amihunit pipkagauyut quyaqitniqmin pallukarniqmitluniit. Tamna puqtunia inuup iukaqviata tamnalu qagiya tutvigiya ilalaqmiyuq akhuqniata aaniqniup.

Iukaqtut pilat piplugit tahapkuat:
 • Tutiniq naunaipkutaittumun ilutuniqmun;
 • Naunaiqhimaitnia atqaqtingitniqmin hanalgutinit tunmiqamitluniit;
 • Atuqnia ulgulaiqhimaittuq mayugaut mayugautigillaktaluniit uigugiya; tamnaluniit
 • Tikiqangitaminut pinahuaq mayugautamittuni tunmigagiyaminitluniit.
PITTAILILAQAT? ILAQPIAQ.

Tamna tuhaguminartuq una: piqaqtuq tamaitnut piqpianguyunik quyaqittailitit, pallukaqtailitit, iukaqtailititlu. Ikiligiaqhimayavut tapkununga anginiqhat pingahut iliknut:
 1. Iginihungitlutit. Qanugitkaluaqat pihimaniq, iginihungitlutit. Upalungaiqpagigit hivuani ayuqnaittagangat. Ikittut minitsinnuit upalungaiqpagirniq hivuani annautilaqtatit ublunut amihunut, havaguhit, tatqiqhiutitluniit naamakhittigahuagiami, kinguagutlu tammainiq havaqmik piplugu aanigutiknut.
   
 2. Naunaiqhimanahuaqlutit. Amihuvallani, atauhiq nutqallauta pinahuaqninut atulaktutluniit ulapihautit pikaphutaulat. Ilittugihimainaqlutit avatigiyaqnik tamaat, qulliqattiaqtitlugulu: takukhauttiaqnit atuqpiaqtut. Atuqpiaqtitlugit tautulaqnit tagalitauhimaitnia tigumialigaiguvit hunanik.
   
 3. Pitquhigilugit nakuuyumik iglu halumapkaqnia. Halumayuq hunaittuqlu havakvik hivuganaittuq havattiarnaqhunilu havakvik. Ahivaqlugit kitutliqak apqutmiuyut hiamakhimayutlu pihukvikni, ukkuaqlugitlu amiyaqtut tutqumavitluniit amuyaqtut palukagutaulat hivuganaqnit pittailiyangit. Qilamik allaqtiqlugit kuviyuqagangat, havakkuvitlu avatiliqutinut kinipaniqni quyarnaqtunilu qangini, pipkaqlugu havakvigiyat piqaqtitiniq ulapaknik natigaqnik atuqpiagahuaqninut tunmagakhanik quyarnaittunik.
Havakvikmi, piyat tamaitnit havagiyat atuqpiaqninut ihuaqhihimanilu hivuganaittumik havakviqagianga. Tamatkiknik havaktitiyuq havaktutlu pilat mikhigiaqtitnahuaqninut hivuganaqnit qanugilityutauninut. Takuhinnaqlugu ihuaqtuq naunaipkutakhat ataani.

Taphuma Havaktitiyuq Naunaiqtutai:
 • Pihimavinga Nanminilgup maligaitnik atuqtunik piplugu hivuganaqnaitnit havakvikmi pitquhit hugiaqninut quyaqitnit, pullukaqnit, iukkaqnitlu? Ihuaqhihimavigu nutanguqhimanilu tahapkuat maligait atuqattaqhugit?
 • Atuqpaliahimavitka havagutit ihuaqhihimaninut hivuganaitnit havakvikmi avatigiyauyut, pityuhitlu tuhaqhitainiqmun hivuganaqtunik?
 • Piqaqtitivinga havaktimnut naamaktunik atuqattaqnilu havaktit ilittuqhautini ilihautinilu?
 • Piqaqtitpitka havaktit hivuganaqninut aulatauninik pityuhit piplugit ilia havat hanalgutitlu?
 • Piqaqtitpitka havaktit piyaliknik hanalgutit pinahuaqninik quyaqitnit, pallukaqnit iukkaqnitlu hivuganaqnit pittailininik? Una ilalik qulliit, mayugautat, uaqhitit natiqmun, qattaqtait, pualgitit, tagiuq, ulapait tunmigat, kinipayutlu nattiit titigaqutai.
 • Tiliuqhimavitka havakhat iglumik halumapkainiq tapkunani atuqniliknut?
 • Pivitka atuqattaqnit naunaiyaiqattaqniq quyarnaqtunut, pallukaqviulat, iukkaqviulatlu hivuganaqninik?
 • Atuqpiaqtitivinga hivuganaittunik qanginik tahamani avataanilu havakviuyup? Una ilaqaqniaq hanayaunit ihuaqhihimanilu qulliit qulliqaqvit, pihimani havaktit nutqartaqvit pihukvitlu nakuuyumik ihuaqhihimanit, apiyagangatlu hikuyagangatlu, ahivartiqni tahapkuat hivuganaqnit pihimanilu aktuayauyut inigiyai.
 • Aaniqtuqarniqqat, pityuhikhanik ihuaqhihimayuqaqa naunaiyaqninut hutyutauyunik piiqnitlu tapkuat pityutauyut?
 • Pihimavinga Utiqvikhamik Havakvikmun havagutinik ihuaqhihimaninik atuqpiagiangi havaktit ihuaqhigiaqninik ahiaguqvikhaitluniit havat ihumagiyaunikhaitnik?
Tapkuat Havaktip Haunaiqtutai:
 • Atuqlugit naamaktut kamiit havagiyaqnut. Atuqpiaqtitni kamitkit aktilangi naamagiakhait, aluilu nakuuyakhait - alaigutihimaitninik quyaqnaipkutaiqhimaitnilu.
 • Atuqlugit hikumun quattaipkutit quyarnaqtuni hilami qanugitninut.
 • Unaguiqhiqattaqlutit nautiqtuttiagiakhaq. Unaguqpallarniq pityutaulaq piniaqhimaitaqnut, nautiqtuingittaqlu qanugilityutaulaq.
 • Pinahuanginnaqnit naunaiyainiqlu: naunaiqtuqattaqlugu havakvit hivuganalaqtunut, tuhaqhityutiginilu kitutliqak takuyatit havaktitiyiknut.
 • Apluqluaqtaililutit tikkuaqhimalugitlu itigaktit haqpingayaqlugit nalattailivaligiami.
 • Pihimalugu atauhiq algak hunaittumik tutqagahuaqnianik iukagiaqat, mayuagutakkuligangatlu, pihimanahauqlugu pingahunik aktumaniqnik tamaat.
 • Atuqlugit algaktit pipkaqninik pingahunit aktumaninit itiligangat anitiligangatlu akhaluutmin, hanalgutit mayugauttaqlu.
 • Atuqlugu iukaqtailit anugiyauyuq iliknikluniit hapuhimatyut hanalgut (PPE-nga) havaligangat qulaani 1.2 miitat iukagipkutaittunut.
 • Atuinaqlugu mayugautaq tunmigaqluniit tikittanginik puqtuyut illiqpiit (tunmigagingitlugu ikhivautaq qiuqutluniit).
 • Atuqlugit iukagipkutit uniqtutauni pilguitnut hanigaitnut kikligiyailuniit, naunaipkutatlu titiqninut angmaumanit.
 • Tutquqlugu tamna hivayautinnuaq! Taimattauq kauttuaqmiakhat hivayautit ikaqtuqlutit apqutmik, tutquqtakhagiyatlu hivayautinnuit angitagiaguvit humungaunit havakvikni.
Tamatkiknik havaktitiyut havaktutlu maliktakhagiyai tahapkuat iglugiyami halumapkainiqmun unniqtutit:
 • Pittaililugit quyarnaqtut hivuganaqnit minguaqlugit maniktumik natiit hiugaliaqtumik akuhimayunik.
 • Atugaingata tunmigat natiqnut, ingutaqtailihiqlugit naqumatikhanut nipitigutinut.
 • Pittailini pallukagutaulat hivuganaqnit qaliqlugit alguyat akhunatlu ikaqtuqtut pihukviknut, titiqnilu pallukagutaulat hivuganaqnit qaumayunik-taqhaliknik niutinik.
 • Pipkaqlugit mayugauttat, tunmigauyut, ahiilu hanalgutit hivuganaittangit havakviuyut qanugitnit. Naunaiqhiguvit titigaqutit huguqhimaninik havaktiuplutit, tuhaqhityutigilugit kamayiknut qilamik.
 • Kuviyuq halumaqtaulaitpat qilamik, apqutaulaiqlugu, apqutaulaiqvikhanik illigilugu kinipaniq titigaquhiqlugulu kinipayanga nattiq piyaulgaqtitnagu.
Quyaqitnit, pallukaqnit, iukaqnitlu pittailiyaulat. Naliangugaluaqtitlutit havaktitiyi havaktiluyuqluniit, itqaumalutit piyanga atqutakhat havakvikni huniumaitnia hivuganaitnianik avatigiyai tamaitnut. Tuhaqpaligiami, takulugu wscc.nt.ca / wscc.nu.ca tapkuninga pigiyaptingnik Naunaipkutat Pitquhiqnut, Hivuganaittunut Takuyakhanik, Hivuganaqnit Tuhaqhitautit, Takuyakhaliuqhimayutlu.

Pitqupluhi tamaphi hivuganaittumik pigiaqnia 2016.
HUNAT NUTANGUNI

SAFETY SHARE

Havaktit, takulugit Hivuganaittut Atuqatigiknit (Safety Share), nutaq qagitauyakkugutivut hivuganaittunut uqaqvik. Apigiqattautiluhi apiqutinik, ikayuqtigikniq, atuqatigikluhilu hivuganaittunut pitquhiqnik atuttiaqninut unipkautit ilitatitlu. Pigiaqlugu atuqatigikniq hamani.

WSCC Piqaliqtut Qun'ngiararhamik Ihivriungninganut Akiliuhiakhaitnik

Quana Tun'ngahuqlutit Ihivringninganut Akiliuhiakhaitnut 101!  WSCC kut hivulliqpaagutigiyaat qun'ngiararhaq YouTubemut, ilaugilugu Anggiyuqqaaq CEO lu Dave Grundy ilitturipkaqtilluni ihivriungninganut akiliuhiakhaitnut kiulunilu apikkuutigiyauyunik.
APIQHUUTIQAQQIHI?

Apiqhuutiqaguffi ihumagiyainiklu uvaptingnun, tuyuqlutin uvaptingnun qaritauyakkut uvani info@wscc.nt.ca uvaniiluuniit info@wscc.nu.ca.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407