July-mi 2015-mi                              

ATANIUYUQ AANIQTAILINIKUT ILIHAQNIKMIK AYUIQHAJUTILU 

 

Ihumagiyaraagan aniqnainiq, ilihaqnik ayuiqhaniklu atuqniqatiaq-tuk. Havaktitiyut havaktulu havauhiqaqtut aturiaqaqhutiklu aniqnaitumik havakviqainariagani. Qauyimavlutik ukua inuhiqnik anaujilaaqmata.

  

Kinaliqaa pijutiqaqtuq nanminik anigitaamikni, anigitaaganilu havaqatigiyatik. Havaktut havaktitiyulu takupkaqtitaiyut umiga uvuna timiuyumi havauhiqnik atuqtumik (IRS): inujuhiq tamaita havakvikmi, havaktitiyut havaktulu, pijutiqaqtut aniqtuqagitaagani havakvikmi, inmikni havaqatimiknilu. Ilihijutauyuq havaktuq - havaktitiyuqlu ikayuqtiriigiagani aniqnaitaagani aniarutiqagitaaganilu havakvikni.

 

Ataniuyut aniqnainiganik ilihautit havaat ihuaqtumik qauyimayau-yariaqaqtut ataniuyunin aniqtuqagitaagani maliganik, ukualuat Anigitaagani Maligaqyuat Maliruagakhalu. Ilihaqnikut havaaq atuqtitiyariaqaqtuq nakuniqhanik havauhikhanik tikuaqhiyaagani munarilugilu anirutaulaqtut, ayuqiqtuijutiniklu katraqaqtut aniqtuqagitaagani munarijutinik, ihuaqtuniklu havakvikmi iqaiyau-tinik. Agiktauhimayuq Ataniuyut Aniqtuqagitaagani Qauyivaaliru-tikhainik Havaamik ilaliutipkaiyariaqaqtut, kihiani talvatuagugituq, ukuniga: 

  

 • Maligakhat
  • NWT-mi NU-milu Anigitaagani Maligaqyuat
  • NWT-mi Havakvikmi Aniaqnianigagut Anigitaaganilu Maliruakhat (atuqtauyumayuq Nunavumi) 
  • Pitquhiuyut
 • Ilagiit OHS-mi Kamitiuyut
 • Havakvikmi Aniaqnainigagut Anigitaaganilu Havaaq
 • Timiuyumi Havauhiqnik Atuqtumik (IRS)
 • Havaktut Ihumaqhutait 
 • Ihuinarutin Anulakhaijutilu
 • Havaktitiyut Havaagit 
 • Ataniuyut Havaagit 
 • Havaktum Havaagit Ihumaqhutailu 
 • Aniknaqtunik Ihumaluknaqtuniklu Munarijutin 
  • Aniknaqtunik Ilituqhaijut 
  • Aniqnaqtumik Naunaiyautinik Pijutit  
  • Aniqnaqtumik Atugitaagani 
  • Amirijutin Uqauhirinigilu   
 • Katraqaqtunin Aniqnaitumik Munarijutin 
  • Katraqaqtun Ilaganilu Katraqaqtut 
  • Havaami Anigitaagani Upalugaiyautin
 • Uqauhiriniginik
  • Aniqtut Uqauhirinigin uvani Havaktunut Akiliuhiaqhanik Maligaqyuaq 
  • Qauyijutit Aniqtailijutinik Atanguyuaq 
  • Qanuriliyuqaqat Uqauhiuniganik 
  • Uqauhiqnik Ilipqamajutin 
  • Titiraqtauvalianigin  
 • Havakvikmi Aniqtuqaqat Qanuriliyuqaqaluniit Ilituqhaqniga 
 • Havakvikmi Ihivriuqhijutit
 • Ililutin qanuq tikuaqtuiyaaqni munariyaaqnilu  
*Atuliquyauyuq Utiriagani Havaamut

 

Maliruatiariagani taja NWT-mi Havakvikmi Aniaqnianigagut Anigitaaganilu (OHS) Maliruakhaq, ataniuyut iniqhiyariaqaqtut Ataniuyut Aniqtuqagitaagani Qauyijutinut ilihaqniq agiqhimayaat WSCC-kuniAniqtailijutinik Atanguyaluaq. Ataniuyut inikhitiaqtut umiga havaamik maliruatiaqtut umiga NWT-mi OHS-mi Maliriaq-hanik, (atuqtauyumayuq Nunavumi). 

   

Agiqtauhimayut ilihautikhat ublumimut maliganik aturiaqaq-niginut pijutauyut ukua:

Hivuniqhivaalirumaniruvin agiktauhimayunik pipkaivaktunik Nuna-tiami Nunavumilu, takujavan una WSCC-kut qungialiugaattaja naunai-kutauyumik, nutaaguqtikpagaptiknik agiqpaliatiluta ilagiarutikhanik ayuiqhajutikhanik. Naluvyakuvin huli ihuaqtumik ilihautikhamik malirua-tairuviluniit, titiqijutigijavatin apiqutin uvuga  OHSRegs@wscc.nt.ca. 

Havakvikmi Aniaqnainigagut Anigitaaganilu Havaaq

Nunatiami (atuqtauyumayuq Nunavumi) 
 

Munariniga Havauhiyup  

 

16. (1) Havaktitiyuq piqaqtitiniaquq, havakvikmi, 

(a) havauhiq ihuaqtumik ayugitumilu munaripkagauniaquq; 

(b) ataniuyut qauyimaniqatiariagani ukuniga: 

(i) hunanikluqaa havakvikmi aniaqnaitaagani aniqtuqagi-taaganilu havaamik atulaqtainik havaktut munagiyauyunik havakmi,

(ii) qayagitiaqlugit, atutiaqlugit, tutqutiaqlugit, hanatiaqlugit iqatiaqnigilu anirutaulaqtut kuviyaaqtuvaluit,

(iii) ihariagiyaunigin, aniqnaitumiklu atuqnigin, nanminik aniriipkutin piqutit,

(iv) upaluqnaqtuqaqat pigiarutikhat piquyauyut ukunanga maliriakhanin,

(v) hunaluliqaa aalat pijutauyariaqaqtut aniagitaagani anigitaaganilu havaktut

(c) ataniuyut iniqhihimakpata agiqtauhimayumik maliruagakhanik qauyuvaalirutikhanik havaamik; unalu

(d) ataniuyut malijavut Maligaqyuamik ukunigalu maliruagakhanik. 
   

(2) Ataniuyuq havaktunik maliruaqtitiniaquq umiga Maligaqyuamik ukunigalu maliruagakhanik atuqniqaqata havakvikmi.

Pitquhiuyut Nutaguqnigin

 

Ataniqtuiyit Katimayit ihivriuqhiyut agikhugilu ukua pitquhiuyut June-mi 2015-mi katimagamik:

 • Pitquhiq 00.04, Ukuimi Akituniqhaq Qulaqnaiyautinut Akiliutit 
 • Pitquhiq 00.05, Naunaiyaqniga Qanuriniga Innum ilagagut Havaktin Manikhauhikhainik Maligaqyuam: Humiliqaa (hivuani, Naunaiyaq-niga Havaktitiyum Havaktuvlu Qanuriniga)
 • Pitquhiq 00.05.01, Naunaiyaqniga Qanuriniga Innum ilagagut Havaktin Manikhauhikhainik Maligaqyuam: Havaktitiyut
 • Pitquhiq 00.05.02, Naunaiyaqniga Qanuriniga Innum ilagagut Havaktin Manikhauhikhainik Maligaqyuam: Havaktut

 • Pitquhiq 02.11, Himaitikhaq Ilagilu Havaktut
 • Pitquhiq 02.12, Havaktitiyut Aniguqnigin
Aqulajavat WSCC-kut Pitquhiinik Maliguaq ihivriuriagani tamaita WSCC-kut pitquhiit. 

Huna Nutaaguniga

WSCC-kut Takupkaijutait Havaariluaqtamiknik

WSCC-kut havakpiaqpaktut pivagiafikni nutaanik hivuniqhinaqtu-niklu uqauhiqnik tamaini takupkaqtijutiptikni. Una atuqhimaginaq-tuq uigua takupkaijutauyuq qaganuaq nutaaguqtikniginik nutaanik-lu igilrutikhanik atuqtakhaqnik!

 

Utiqat Havaamut (RTW) Ihuaqutit:

 

Aniguqvikhaq Mamijutikhamut: Una kautuaqmulaaqtuq taiguakhaq aniqhimayunin havaktunit ihariahuktunik WSCC-kut ikayuktutainik uqauhiqaqtuq tukhiqtutit aulaniginik, RTW-kulu ilaunigilu havaagilu WSCC-kut, munaqhit, havaktitiyut, aniqhimayuvlu havaktum.  

  

Apqutauyuq Mamijutikhamut Taiguakhaq: Ikayutaulaqtuq igilrut atuqtakhat havaktut havaktitiyulu, una taiguakhaq takupkaiyuq aalatqiinik atuqtakhanik utiriami havaamut, havakhimaginariagani-luniit 

 
Utiriami Havaamut Aniqhimayunin Havaktunik Taiguakhaq: Una taiguakhaq pijutauyuq hunanikliqaa ikayutivaluknik RTW-nit, aulaniganik, uqaqvikhaniklu inuknik hivuniqhijutikhanik.
 

Havaktitiyup Maliriakhaa Utiriagani Havaamut: RTW-kut havaaga ikayuqtuiyuq aniqhimayunik havaktunik utiriagani ihuaqtumut havaamut qilamik aniarutiqaruiqat ila. Una maliruakhaq uqatiaq-tuq qanuq ihuaqhariagani atuliriaganilu utiqat havaamut ikayutik-haq timiuyumi havakvikni, ilaqaqtuqlu atulaaqtunik iniriiqhimayu-nik titiraakhaniklu. Ukua titiraakhat atulaaqtulu qahaktut ihuaqha-laaqtunik makpiraani WSCC-kut qungialiugaini qaritauyami. 

 

Piyumavit titiraqhimayunik ukuniga ajikutainiq makpiraatUqaqvigiluta tukhiqtutiknik, qafiniklu, turaaqtitivikhaptikniklu, quvia-hukniaqugut tuyutigiyaagani iliknut! Ukua titiqat qahaktun Qavlunaatut, French-titut, Inuktitut, Inuinaqtulu. 

QAUYIVAALIRUMAVIN?

Ihumagiyaqaqin kitunikliqaa ukuniga uqauhiuyunik, qiniqhiaviluniit hivuniqhivaalirutikhanik? Naunaiyaqvigijavat qungialiugaqut, titiqilutaluniit uvani (safetynet@wscc.nt.ca)-mi! Tuharumainaqtu-gut iliknit! 

wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407