Idjirurvia 2015mi                            

WSCC-kut aulatitiliqtun Nuutaamik Qaritauyaliqidjutikharnik

 

Ilauqatigivaktam kiudjutikhat, tuhaayugutlu!  Tamna WSSC-kut aulatitivaktun nuutaanguyuq ihuaqhaqhimayuqlu qaritauyaliqidjutivut.  Qaritauyaliqidjutikhaq ihuaqtumik aulatitihimaaqtun nutqaqvikhangitlu taimaaruffi pidjutikharnik talvuuna akhuqnaqtun qayangnairutikharnik, havaktitiut, hilahiutingitlu ilhairutikharnik; ayungnaitumik piyaangat apigiyaunginaqtunik; ilihairutikhaq nuutaanguyuq naunaitkut; allaniklu. Takuyaangat nuutaanguyuq qaritauyaliqidjutivut naqitlutin hamunga.

 

Nuutaami qaritauyaliqidjutingnik ayuiqhautikharnik piqaqniaqtuq.  Atuqlugu nuutaaq qaritauyalidjutikhaq nuutaanguqtiqlugit quviagiyangnik katitiqviingit piyaangat ayungnaitumik pidjutikharnik naunairutingnik atuinaqtangnik. 

  

Takulugit naunairutikhat nuutaanguyut ataani takuyaangat ilanganik nuutaanik naunairutikharnik hunamiklu qinikhiayaangat, qanurlu ilauqatigiyaangat tigumidjutiqaqtun naunaiyaiyaangat qaritauyaliqdjutikhaq upautiqaqtuq tamainik pidjutikharnik. Tigumidjutiqaqtun tautungniaqtun allatqiinik qariyakkuukhimaanginaqtunik havagviingit aulahimaaqniaqtunik ukiuk tamaat, taimaatun qaritauyakkut piihairutikharnik, havaktitiunik titiqiqidjutikharnik, aulahimaaqtukharnik akikhangit malikhautikhat.

  

Apitilirvingmi 2014mi, WSCC-kut katimavapkaivaktun katimayukharnik Yalunaimi, Inuuvikmi, Hay Rivermi, Iqalungnilu.  Ukuat katimayut katitiqpaktung naunairutingnik tautuktakharnik naunairutingniklu piutikhaptingnik uvaptingnun, qanurlu piyaangat qaritauyangmi naunairutikharnik, uqauhikkut tuhaadjutikhatigun namagiyanganik, allaniklu.  Talvuuna uminga hanaqidjutitigun naunaiyaivaktugut hunamik piumayugut WSCC-kutni qaritauyaliqidjutingni; 

  

a.      Ayungnaitumik nalvaaqhiyaangat naunairutingnik

b.      Tautuminaqtunik ilauyukharnik naunairutmi, taimaitutun aulavikhaanganik

c.      Ihuaqtumiklu qiniqhiadjutikharnik 

d.      Ayungnaitumiklu pidjutikharnik Qayangnaitkutikharnik ilihairutikharnik

   

WSCC-kungit aihiniitumik Tigumidjutiqaqtunik Aulahimaaqtun Katimayiit (SEC-kut) ilauhimaaqpaktun malrungni hanaqidjutikharnik uvani qaritauyaliqidjutingnik pivalliadjutingni; hanahimaviani, betakutlu ihivriudjutikhatigun. 

  

Huna Nuutaanguqtiqhimayut:

  

a.       Hanavianga - nuutaanguyuq hanavia tamayaqaluaqnaitumik, atuguminaqtun, ayungnaitumik, atuguminaqtumiklu atugiangat.

  

b.      Aihimaviani Mapirvianga - malrungnik nuutaani naunaitkutikharnik aihimaviani mapirviani nuutaanguyut qiuqutinuat ilauyukhangitlu naunairutiit.  Naunaitun tuhaadjutikhat tuhaqtauyukhatlu tautuminaqniaqtun ataani Nuutaanguyuq quiqutingni, taima ikaaknikhangit tuhaadjutikhat tautuktauyukhat titirat nuiniaqtun tautuminaqtunik piksaknik talvani aulahimaaqtuni piksangit.

  

c.       Naunaitumik Naunairutikharnik Aulavikhaanik - ihuaqtumiklu tautuminaqtunik ilauyukharnik auladjutikhangitlu atuqhugit aulavikhangit, ayungnaitumiklu malikhautikharnik, maliktakhautit malikhautikharni.

  

d.       Apigiyaunginaqtun )FAQ-ngit) - Qilaminuaq pidjutikharnik akhuqnaqtunik apigiyaunginaqtunik nuiniaqtuq tamangni aihimaviani iluaniituniklu mapirvianganituni.

  

e.      Nuutaanik Inuuhirinirmun Qayangnairutikharniklu Utiqtuq Havaamingnunlu naunaitkut - ukuat naunaitkutiit qaanganiiniaqtun mapirviangani, iliugiayaangat akhuqnaqtun qayangnairutikharnik RTW-niklu naunairutingnik hivungani qitqanilu.

  

f.        Nuutaamik Qaritauyaliqidjutikharnik Aulavikhangit - Piqaqtun tallimanik qiniqhiadjutikharnik ikayuutigiyaangat atuqtunut qilaminuaq nalvaaqhiyaangat qiniqtamingnik.

Havaagiyan Piksasuuliugiangat Akimadjutikhaq 2015mi


Tamna WSCC-kut titiqiqidjutigiyut tapfuminga
#It'sYourJob-mik piksasuuliugiangat akimadjutikhaq talvuuna Kanaitian Katimaviangit Aulahimaaqtitinahuaqtun Inuuhiriliqiyut Qayanganaitkutiliqiyutlu (CCOHS-kut).  Tapkuat WSCC-kut aulahimaaqtitivaktun munagivakhutiklu nunaqyuangit akiniarutikharnik Nunatsiarmi Nunavunmilu.  Akimayuq piksasuliukhimayuq aituqtauniaqtun manikharnik 1 tausin tallakhaqlutik tamangni uuktuqtunut iliharviatlu. 

 

Akimadjutikhaq angmaumayuq tamainun Nunatsiarmi Nunavunmilu iningniit ilihaqtunut 9mi 12mun.  Tamangnik ilaqatigiitun ikayuktikhaqaqtukhat ilihaiyimik iningniit iliharviani munagiyukharnik ikayukhimaagiangatlu ilaqatigiiktun.

 

Piksasuuliukhimayuq piqaqtukhaq havagvingmi 

qayangnaitkutikharnik, kihimi piksasuuliukhimayuq tuhaadjutikhaqlu ihumaliuqtaaqtan!  Piksasuuliuktan pinguaktiqagiaqaqtuq, piquyangniklu, nutqaqhimaaqtukharnik piksasuuliukhimayukhaq, atuqtuuyaqaqluniluuniit - ihumaliuttiaqlutin, apigilutin uminga apiqutmik:  Qanuq havaktiit havaktitiutlu ikayugiaqaqtun qayangnairutikharnik havagvingmi?  

 

2015mi uuktuqtunik umingniaqtuq

Uunuaruqqan, Tallimmiut, Qiqaiyaqvia 13mi

  

Naunaiqyumigumaguvit qinigiaqaqtan wscc.nt.ca unaluuniit wscc.nu.ca. 

Havaktitiut Akikhangit Naunairutiit Tuyuqtauyukhat

 

Havaktitiut akikhangit naunairutiit (EPS-ngit) tuyuqtauyukhat.  

 

Tuyuqlugit titiqat uuktuutikhat Idjirurvia 28nguqtinani, 2015mi ayungnautikharnik pinaitumik.  Ilihimalutin tuyuqtakhat piqangitkuvin akikhayuitunik.

 

Nunavunmi, kayumiktukkut tuyuqlugit titiqatin umunga (867) 979-8501 umungaluuniit akiqangitumun (866) 979-8501. 

  

Nunatsiarmi, kayumiktukkut tuyuqlugit titiqatin umunga (867) 873-4596 umungaluuniit akiqangitumun (866) 277-3677.

  

WSCC-kut titiqiqivikkut tuyuqniaqtait EPS-ngit titiqat tamainun havaktitiunut Ubluirviani.  Pingitkuviuk tuyuqtauhimayuq, titiqat pigiaqaqtun talvani qaritauyaliqivingmi uvani. Akhuqnaqtuq pihimayaangat aadjiliukhimayunik pihimayakharnik.  Ilitugipkailuta ikayuktikhailiuliguvit uuktuutikharnik - hamaniitugut ikayugiangat!  

Exclamation

Huna Nuutaanguqhimayut

WSCC-kut Nuitiqtigivaktun Tautungnaqtun


Tamna WSCC-kut havakhimaanginaqtun akhut tuniyaafingnik nuutaanik naunairutikharniklu ilitugidjutikharnik.  Una aulahimaaniaqtuq naunaitkut naunaiqhimayut nuutaanguqtiqhimayut nuutaanguyutlu qayangnairutikhat hanalrutiit ilihairutikhat atugianganik!

 

WSCC-kut 2015mi Tatqikhiutaat

Tamna WSCC-kut tunihimaaqtun tatqikhiutikharnik naunairutiqaqtun haalitainik, akhuqnaqtuniklu WSCC-kut ublungit hulilukaakniaqtunik tamangni Nunatsiarmi Nunavunmilu.  Piyaangat aadjiliukhimayumik tatqikhiutikharnik havagvingni titiraqluta qaritauyakkut hamunga

Ukiuktaqtunik Nunaqyuangit Timingit Havakhimaanginaqtunut Ayuiqhautikharnik  

Ilihimayaangat Havaktitiunik Maniliqidjutikharnik

 

Ilaqatigiyavut, Ukiuktaqtunik Nunaqyuangit Timingit Havakhimaanginaqtunut Ayuiqhautikharnik (NTFL-kut) tunihimaaqtun ayuiqhautikharnik ukiuk tamaat.  Uvaniituq qinigiangat Ilihimayaangat Havaktiit Maniliqidjutikhangitnik.

Ilihairutikhaq tunihimaaqtun tautugiangat tamaat Havakhimaaqtun Maniliqidjutikharnik Naunairutingnik Nunatsiarmi Nunavunmilu.  Uqaudjiyuq akhuqnaqtun ilitugidjutikhangit hivunikhat; piyaangat manikhangit; maniktaqviit qanuriliurutikhangit; Qayangnaitumik Pidjutikhangit;  pidjutikhat ikayuutikhatlu pigiaqaqtun aanniqtuqaqqan havaktinik; unalu ihuagiyaungitunik aulavikhanga.

 

Ilihaiqyumigumagungni NTFL-ngit ayuiqhautikhangit uuktugumaguvitluuniit naqitlugu hamani. 

Havaagumayangnik Hanaqidjutikhat

 

Tamna WSCC-kut tunihimaaqtun angiyumik akhuqnaqtunik ihuarutikharnik havaaqharnik.  Havaagumayangnik mapirvianga naunairutiqaqtuq havaanganik havaktikhailiuktunik talvani Nunatsiarmi Nunavunmilu.  Pulaaqlugu qaritauyaliqidjutivut takuyaangat havaagumayangnik uvaptingni.  

 

Havaagumayangnik Naunairutiit:  Qayangnaitkutiliqiyi Havakti; Iqalungni


Tamna Qayangnaitkutiliqiyi Havakti tunihimaaqniaqtuq munaginiaqtuqlu ihuaqtumik ayungnaitumiklu havaaqharnik ikayuutikharniklu naunaiyaiyaangat havagvingmi qayangnaitkutikharnik aanniqnaitumiklu.  Naqitlutin hamunga naunaiqyumigumaguvit.  Una havaaqhaq umingniaqtuq Qiqaiyaqvia 13mi.

Ilihairutikhat Naunairutiit

Aulaniaqtun Qayangnaitkutikhat Ilihairutikhat

 

Ilaqatigiyavut Nunatsiarmi Timingit Havaktitihimaaqtunik Ukiuktaqtumilu (NTFL) Qayangnaitkutikharnik Katimaviit, aituihimaaqtun ilihairutikharnik havagvingmi qayangnairutikharnik (NSA), ilitugidjutikharnik.  Qauhimanahuaqlugit!  


 
Ukiuktaqtunik Qayangnairutikharnik Katimaviit  - Hivayaqlugu tamna NSA-ngit naunaiqyumigumaguvit

 

Hivulliqtikhat Qayangnaitkutikharnik Ihuaqtunik
Yalunaimi
Idjirurvia 26mi-27mun

Ukiuktaqtunik Qayangnairutikharnik Katimaviit  -  Naunaiqyumigumaguvit naunairutingnik ilihairutikharnik hamani!

 

Malikhautikhaq Pingahut: Pivalliadjutikharnik Utigiangat Havakvingnun Havaaqhangit
Yalunaimi
Idjirurvia 25mi-27mun
Atanguyat Qayangnairutikhangit Ayuiqhautikhat
Yalunaimi
Qiqaiyaqvia 10mi-11mun 

NAUNAIQYUMIGUMAVIT?

 

IIhumavit ukuninga qanuriliurutikharnik, qiniqhimaaqtutinlu naunaiqyumirutikharnik?  Qiniqlugu qaritauyaliqidjutivut, qaritauyakkutluuniit uvani! Tuhaayumainaqtugut ilingnin!

wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407