ᐅᑐᐱᕆ 2014

ᐃᓕᙵᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᔪᕕᓃᑦ ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᖅ:

ᖃᓄᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑎᒋᕙᒃ? 

ᐅᓇ ᐃᓱᒪᒋᙳᐊᕐᓗᒍ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓗᑎᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕕᑦ ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᓂᑎᑦ ᐳᑐᖅᑯᐊᓂᕋᕐᓗᓂ ᒪᔪᕋᐅᑎᒃᑯᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᑦ ᖃᓄᐃᓕᙱᓪᓗᓂ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᓪᓗᓂᓗ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒥᒡᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᓪᓗᓂ ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᑲᒪᒋᓗᓂᐅᒃ, ᐊᐱᕆᒃᐸᑕᓗ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᔾᔪᑎᒋᓵᖅᑕᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ. ᖃᓄᕐᓕ ᐅᖃᐅᑎᓇᔭᖅᐱᐅᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ?  

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕐᕈᓗᒍᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᙱᒃᑲᓗᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ. 

 

ᐊᑏᓕ ᐅᓇ ᐃᓱᒪᒋᙳᐊᕐᓗᒍ: ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑕᐅᒍᕕᑦ ᓄᓇᕘᒧᑦ ᐅᖓᓯᐊᕐᔪᒃᑐᒥ. ᐅᒃᐱᕈᓱᒡᓗᑎᓪᓗ ᓈᒻᒪᙱᑦᑐᒦᓚᐅᕋᓱᒋᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᑎᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒋᙱᑕᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ, ᑕᕝᕙᙵᑦᑕᐃᓐᓇᕐᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖁᓇᔭᖅᐹᑎᑦ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᒋᓇᓱᒋᔭᕐᓄᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᒡᓗ ᐊᑕᕐᓇᖅᑐᒦᓚᐅᕐᓂᕐᓂᒃ. ᑭᓯᐊᓂ, ᖃᓄᐃᖅᑰᔨᙱᓪᓗᑎᑦ. ᖃᓄᐃᓕᐅᐃᕋᔭᕋᕕᓪᓕ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ?  

 

ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑳᕐᓗᑎᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ, ᑭᖑᓂᐊᒍᓪᓗ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᒋᔭᕐᓄᓪᓗ ᐱᐊᓂᒃᓯᓗᓯᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᔅᓯᓐᓂᒃ ᐃᓕᙵᒍᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᒋᓗᒋᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖓᓐᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ.  

 

ᐅᓇᓕᑭᐊᖅ: ᓴᓇᕝᕕᐊᓗᖕᒥ ᓴᓇᖃᑕᐅᓗᑎᑦ. ᑭᑭᐊᒃᑐᐃᑎᓪᓗᑎᑦ, ᑐᙵᕕᐊᓗᒃ ᐅᕐᕈᒃᐸᑦ. ᑲᒪᓇᖅᑐᒃᑰᕐᓗᑎᑦ, ᐱᓱᓯᒍᕕᑦ ᑭᓪᓛᙱᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐃᓕᙵᖕᓂᕐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑲᓴᖃᙱᓪᓗᑎᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕋᔭᖅᐱᓪᓕ?
 

ᖃᓄᐃᓕᓂᕆᓚᐅᖅᑕᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᓄᑦ. ᐃᓕᙵᙱᒃᑲᓗᐊᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᓱᓕ ᐅᖃᕆᐊᖃᕋᔭᕐᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᐊᖃᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ. 

ᐅᒃᐱᕆᓗᒍ ᐅᒃᐱᕆᙱᓪᓗᒍᓘᓐᓃᑦ, ᖃᖓᑦᑎᐊᖅ, ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᙵᒍᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐱᓂᕐᓗᒍᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᑐᑭᓯᓇᙱᑉᐸᑕ. ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ, ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᒪᓕᒐᖃᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒪᐃᓪᓚᕆᖕᒪᑦ: ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᒪᓕᒐᕆᔭᐅᖕᒪᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᑐᑭᓯᐊᒋᐊᒃᓴᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ.

 

ᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖃᖅᐸᒌᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᒪᓂᒪᓗᑎᒃ ᒥᒃᖠᒋᐊᕈᑕᐅᓇᓱᒡᓗᑎᒃ ᐃᓕᙵᒍᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᓪᓗ, ᓴᖅᑭᑉᐸᒡᓗᒋᓪᓗ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᓪᓚᕆᐊᓘᓕᓲᖑᒋᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᐅᓂᐊᓕᕌᖓᑕ ᐱᓂᕐᓗᒍᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ. ᐃᓕᙵᒃᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᓈᒻᒪᖅᑰᑦᑎᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᓛᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓇᖅᓯᓗᓂᓗ ᑭᓱ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᕐᕈᓗᒍᑕᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕈᑕᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑦ.    

 

ᑕᐃᒪᓕ, ᑭᓱᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑎᓪᓗᖓ?

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᑎᑦ ᐅᓄᖅᓯᓲᖑᖕᒪᑕ ᐃᓕᙵᒃᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᒪᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕋᔭᕋᕕᑦ:

 • ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᙵᒡᕕᒋᓚᐅᖅᑕᓕᒫᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᓕᒫᕐᓂᒡᓗ;
 • ᐃᓕᙵᓵᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᖅᑐᓯᑲᐅᑎᒋᓗᑎᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕈᕕᑦ;
 • ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᖅᑲᐅᓂᕐᓂᒃ;
 • ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᓕᙵᒃᑎᓪᓗᒍ ᐅᓂᒃᑳᒥᒃ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨᓂᒃ ᐃᓕᙵᒍᑕᐅᔪᓕᒫᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᔾᔪᑕᐅᔪᓕᒫᓄᓪᓗ ᐅᑯᓄᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑖᓂ.  
ᑭᓱᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑎᓪᓗᖓ?

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕈᓐᓇᕋᕕᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᐱᖁᔭᖅ ᐱᕐᕈᓗᒍᑎᒋᓚᐅᖅᑕᑦ ᐃᓕᙵᒍᑎᒋᓚᐅᖅᑕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ. 

 

ᐱᕐᕈᓗᒃᑐᖃᖅᐸᑦ ᑐᖁᔪᖃᕐᓗᓂᓗ:

 • ᐅᖃᑲᐅᑎᒋᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᑲᒪᔨᖓᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ
 • ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐃᓕᙵᒡᔪᐊᖅᑐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᐅᓪᓗᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓕᙵᒃᓯᒪᓵᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ. 

ᐱᕕᒡᔪᐊᕌᓗᖕᒥᒃ ᐱᕐᕈᓗᒃᑐᖃᖅᐸᑦ:

 • ᐃᓕᙵᒃᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᑲᕐᕋᑦ 24 ᐊᓂᒍᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᑲᒪᔨᖓᓐᓄᑦ.

ᐱᕐᕈᓗᒃᑐᖃᖅᐸᑦ ᐃᓕᙵᒃᑐᖃᕐᔪᐊᕐᓗᓂ:

 • ᐃᓕᙵᒃᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᑲᕐᕋᑦ 24 ᐊᓂᒍᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᑲᒪᔨᖓᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ
 • ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᔪᒥᒃ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐃᓕᙵᒃᑐᓄᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ.  

ᐱᕐᕈᓗᒃᑐᖃᖅᐸᑦ ᐃᓕᙵᒃᑐᖃᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᒧᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓗᓂ: 

 • ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐱᕐᕈᓗᒍᑕᐅᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᑲᒪᔨᖓᓐᓄᑦ ᑕᖅᑭᖅ ᐊᓂᒍᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔨᒥᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᒧᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᐅᓂᒃᑳᖅ.  

ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᓂᓕᒃ 35 ᐊᒻᒪ 65 ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ, ,ᐊᒻᒪ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᓂᖓ 18 ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕈᕕᑦ. 

 

ᑭᓱᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑎᓪᓗᖓ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᖁᔭᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ?

ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓴᓇᒍᕕᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᒦᖅᑐᓂᒃ ᕿᓂᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᔭᕋᒃᑕᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᕈᓯᓂᒃ ᒪᓕᒐᒃᓴᖃᕐᒪᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᕙᒃᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. 

 

ᐱᓂᕐᓗᒃᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᖃᖅᐸᑦ: 

 • ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖓᓐᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ, ᐊᒻᒪ 
 • ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐃᓕᙵᒡᔪᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᓂᒍᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ.  

ᐱᓂᕐᓗᒃᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᙵᒡᔪᐊᖅᑐᖃᕐᓂᖅᐸᑦ: 

 • ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖓᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ
 • ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐃᓕᙵᒃᑐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᐅᓪᓗᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᓂᒍᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ.  

ᐱᕐᕈᓗᒃᑐᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᐃᓕᙵᙱᓪᓗᓂᓗ:

 • ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᒡᓗᒋᑦ ᐃᓕᙵᒃᑐᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᓕᕆᔨᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᖅᓯᐅᑎᔅᓯᓐᓂᒃ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᔪᓄᑦ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖓᓐᓄᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ; ᐊᒻᒪ 
 • ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᔪᒥᒃᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐃᓕᙵᒃᑐᓄᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᓂᒍᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. 

ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᙵᒃᑐᖃᙱᓪᓗᓂ:

 • ᖃᓄᐃᓕᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᐸᑦ, ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᑲᐅᑎᒋᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖓᓐᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᑲᕐᕋᑦ 24 ᐊᓂᒍᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ. 
ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᓂᓕᒃ 16-ᒧᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐅᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᓂᓕᒃ 18-ᒦᒃᑭᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒪᓕᕆᔨᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ. 

 

ᑭᓱᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᕋᒪ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᑎᓪᓗᖓ? 

 

ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒥᒃ ᐱᔭᒃᓴᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓈᒻᒪᖅᑰᑦᑎᓐᓇᕐᒪᑦ ᑕᒻᒪᖅᑕᖅᓯᒪᙱᓪᓗᑎᒡᓗ ᐱᐊᓂᒃᓯᓯᒪᓐᓇᖅᖢᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓂᒃ ᑎᑎᕋᕆᐊᖃᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᓪᓗ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕈᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᕖᑦ ᐅᑎᑦᑎᐊᕈᓐᓇᓛᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓄᑦ. ᓴᓇᕝᕕᔅᓯᓐᓄᑦ ᐳᓛᖅᑎᓪᓗᓯ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓕᙵᒃᑐᕕᓂᐅᓂᖓᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ. ᑐᓂᓗᒍ  ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ ᐅᓪᓗᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᕐᕈᓗᓚᐅᖅᑐᖅ.     

 

ᑭᓇᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕋᔭᕋᒪ?

 

ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᙵᒃᑐᖃᖅᑐᕕᓂᐅᒃᐸᑦ ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᕐᓂᖅᐹᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐅᖃᓗᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ 24-ᓄᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᒃᓴᖅ ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᓈᓴᐅᑎᖃᖅᑐᖅ ᐃᒪᓐᓇ 1-800-661-0792.

 

ᐃᓕᙵᒃᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᑖᕆᔪᒪᔭᑎᑦ ᐅᖃᓘᑎᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔪᒪᓇᔭᖅᐱᒋᑦ? ᐊᑲᕐᕉᑎᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᐳᑎᑦ ᐅᖃᓘᑎᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓄᑦ ᐅᖃᓗᒡᓗᓯ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᖓᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ. ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑲᒪᓲᑦ ᐃᓕᔅᓯᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᑕᓕᒫᓯ ᖃᐅᔨᑎᑦᑐᓐᓇᖅᑕᖏᑦ. 

 

ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᒋᓗᒋᑦ ᐱᓇᔫᑎᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑐᖅ; ᓄᓇᑦᓯᐊᒥᐅᑕᐅᒍᕕᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᐅᕗᖓ nwtclaimsservices@wscc.nt.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᐅᒍᕕᑦ ᐅᕗᖓ ᓇᒃᓯᐅᑎᔪᓐᓇᖅᑕᓯ nuclaimsservices@wscc.nu.ca 

 

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐱᓯ ᖃᐅᔨᓇᓱᖕᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᖕᒪᖔᑕ? ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓲᖅ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ. ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓇᔫᑎᒋᔭᔅᓯᓐᓂᒃ, ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᒃ ᑭᐅᔾᔪᑎᔪᓐᓇᖅᑖᓯ, ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕆᔭᐅᔪᒥᒃ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐅᕗᙵᕐᓗᓯ www.workersadvisory.ca 

 

ᖃᖓᑦᑎᐊᖅ ᐊᑐᐊᒐᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓴᕋᐃᓐᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑕ ᖃᖓ ᐊᒻᒪ ᑭᓱᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ 

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ ᖃᖓᑦᑎᐊᖅ ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ 11.02-ᒥ  ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᖅ ᐃᓕᙵᒃᑐᒥᒃ ᑐᑭᓯᓇᖅᑎᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᐃᓕᙵᒍᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᖃᕐᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᖁᔨᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᙵᒍᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᓪᓗ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᕈᓐᓇᖁᓪᓗᓯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔩᓪᓗ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕈᑎᒋᔭᖓ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᐃᓕᙵᒃᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᖕᓂᒃ. 

 • ᐃᓕᙵᒃᐸᑦ: ᑎᒥᐊᒍᑦ ᐃᓱᒪᖓᒍᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᑐᖅᐸᑦ ᓱᕋᒃᑕᐅᒃᐸᓪᓘᓐᓃᑦ. ᐃᓕᙵᖕᓂᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓪᓗᓂ ᒪᓂᒪᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᑭᓱᒧᒃᑭᐊᖅ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᖕᓇᖅᑐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᑕᕝᕙᙵᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ. ᐃᒪᓐᓇᖔᖅ ᐅᖃᕐᓗᒍ, ᑕᕝᕙᙵᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᙵᒃᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᖓᙳᕌᖓᑦ ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᓯᔪᐊᓘᕙᒡᓗᓂ. ᐱᐅᓰᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑖ ᐃᓱᒪᓕᕆᔭᐅᓯᒪᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᑎᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ.
   
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ: ᐊᑐᐊᒐᖅᑖᓵᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐸᐸᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᙵᒍᑎᒋᓯᒪᔭᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓄᓪᓗ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᑐᕋᓗᐊᖅᐸᑦ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᑐᙱᒃᑲᓗᐊᖅᐸᓪᓘᓐᓃᑦ. 
   
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᑦ: ᖃᖓᑦᑎᐊᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᙵᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐃᓕᙵᒡᕕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓕᒫᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᕝᕕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓕᒫᓂᒡᓗ. ᐊᑐᐊᒐᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖁᔭᐅᓕᖅᑐᑦ ᐃᒪᓐᓇ ᐃᓕᙵᖕᓂᕌᖓᑕ: 
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᙵᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᑯᑦ, ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᕕᓃᓪᓘᓐᓃᑦ; 
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᙱᑉᐸᑦ ᐃᓕᙵᒃᑎᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕐᓂᖅᑎᓪᓗᒍᓘᓐᓃᑦ; 
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓄᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᐃᓪᓕᒃᐸᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᙵᒃᑎᓪᓗᒍ;  
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᔪᓐᓃᓚᐅᕐᓂᖅᐸᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
  • ᒪᓂᒪᓚᐅᕐᓂᖅᐸᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒧᑦ.

ᐊᑐᐊᒐᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐅᓂᒃᑳᖓᓐᓂᒃ ᐃᓕᙵᒃᑎᓪᓗᒍ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ ᐅᓪᓗᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ ᖁᓛᓂ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᔭᕆᐊᓕᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ, ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ.

 

ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ


ᖃᓄᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑎᒋᕙ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᓂᖅ? 

ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓇᔭᖅᐳᑎᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᕈᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᐅᔪᒥᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᔨᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᔅᓯᓐᓂ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᒧᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᖅᓯᐅᑎᓂᒃ. ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔭᐅᓇᔭᖅᖢᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᓗᑎᑦ, ᓲᕐᓗ ᓘᒃᑖᒧᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒧᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᐊᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒧᑦ.

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓪᓕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᑭᓲᕙᑦ? 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ:

 

1. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒍ ᒪᓕᒡᓗᒋᓪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓯᕐᒧᑦ ᖁᐊᓵᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ;

2. ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᒪᓗᑎᑦ;

3. ᐃᓄᖕᒧᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᕌᖓᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᖅ;

4. ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐃᓐᓇᕆᓗᒋᑦ ᐃᓕᙵᒍᑕᐅᔪᓕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒋᔭᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ; ᐊᒻᒪ 

5. ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦ.

 

ᑭᓲᖕᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᑦ?

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ:

 

1. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ;

2. ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑏᓪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒦᑦᑐᓪᓗ;

3. ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓗᑎᒃ ᐊᑭᒻᒪᑎᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᓲᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᓂᒃ ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᓪᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓂᒃ;

4. ᑐᓴᐅᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ;

5. ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᑦ;

6. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᓇᓕᐊᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ; ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓗᒍ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ, ᑲᒪᒋᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ, ᑐᖅᑯᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ, ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᑦᑐᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᑲᐅᔪᓐᓃᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ; ᖃᓄᕐᓗ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑲᒪᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ;

7. ᐱᖃᖅᐸᒌᕐᓗᑎᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖅᐸᒡᓗᒋᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐱᖁᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂᔾᔪᒡᓗ;

8. ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐃᓚᐅᕝᕕᒋᕙᒡᓗᒋᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ;

9. ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᒋᑦ; ᐊᒻᒪ 

10. ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᒡᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᓕᓂᑯᑦ ᐃᓕᙵᒍᑕᐅᓂᑯᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒃᑐᑦ.

 

ᓈᒻᒪᖅᑰᑦᑎᔪᑦ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᙱᑦᑐᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᕈᙳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᖃᑕᐅᖕᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑎᒋᕙᒃᑕᖏᑎᒍᑦ. ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᙵᒃᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓈᒻᒪᖅᑰᑦᑎᔪᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ, ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓪᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᖅᓵᓕᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒃᑰᙱᑦᑎᐊᕐᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖓ. 

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᓯ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᓗᒋᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐅᖃᓗᒍᓐᓇᖅᑐᑦ 1-800-661-0792 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᕙᖓ ᐅᖃᓗᒍᓐᓇᖅᑐᑦ 1-877-404-4407. 

wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407