Niqiliqivik 2014

Anginiqaqtuq Unniutikhanik  titiraqpaktukhauyuhi


Apitilirvia taigualiuqtaqqut una Qayangnaiyautikhat Qaritauyakkut uqautauniaqtut anginiqautait unniutikhanik havagvingmi aanniqhimayunik piyaquqhimayuniklu WSCC-kunut. Titiraqtauhimayuq naunaiyautauniaqtuq nutaanik allangutainik Maligaq 11.02, Unniqtaudjutainik Aanniqtunik, Aanniarunmik uvaluunniit Tuquyumik pidjutikqaqtunik unniudjinikkut ayurnautinik Ukiuqtaqtumi havaktinut havaktitiyunutlu. Takuttaaqtat nutannguqtikhimayuqmaligaq hamani. 

  

Nahuriguit uminga Aptilirvia  takuyakhamik.

  

Havagvingmi aanniqtuqaqata piyaquqtunikluunit unniudjiyukhamik, hivayaqlutit 24-ni ikangnini Ayungnautigivaktan Ilitugitjutingni Hivayautanut uvani 1-800-661-0792.

Inuuhiringnaqtunik Havaktuq

Ilani ayurnaqtuq unaguhungnirmut ukturumagalluakhuni inuuhiringnirmut inuuhikhamik. Ikayuqatigiiktukhanik ikayuqtikhaniklu piqarupta inuuhiringnaqtumik atuqtakhanik ihuatqiyauniaqtuugalluaqtuq!

 

BC-mi Inuuhiqattiaqniq Katimayiit, Canadian Cancer Society-kut, ukuallu Havaktinut Aanniqtailinirmut Havalimaiqqatalu Nalliqtarvik (WSCC-kut), paanaqatigiiktut Kavamangat Nunatsiaq (GNWT), aullaqtidjutikhaqaqniaqtugut 2 ukiungni havaghamik taiyauyuq Havaktut Inuuhiringnikkut (WoW). Hamna atuqtakhaq ikayuutauyuq havaktitiyinik hanaqitquplugit havagvingik ikayuutiqaqtunik uktuutikhainik havaktut inuuhiringnikkut atuqtakhanik, ihuakhaqhimayunik ihariahuutainut piyumayainutlu havaktimik.

 

Hivuliqpaamik ukiungani una WoW atuqtaunahuaqtuq tallimani uukturumayunik havagviuyunit: Hapkuat uyarakhiuqtinit, De Beers Group of Companies, Dominion Diamond Ekati Corporation, Diavik Diamond Mines Inc., WSCC-kut, ukuallu  GNWT Munarhiliqiyikkut Inuuhiriknirmullu . Pinahuaqtat havaghap ikikliyuumiqrutikhanik aanniarutinik kaasarnirnut allaniklu aanniarutinik akhungnaqtunik atuqtitiliklutik hapkuninga havagvingmi inuuhingnaqtukhanik uuktuutikhanik 

 

Atuqtakhat pidjutikhanik ilihautikhanut, uukturnaqtumiklu ayuiqhayanik qauyiyaniklu, havagvingmilu ikayuqatigingnikkut aturnaqtunik. WSCC-kut nahuriyut ilauyumaplutik umani nutaaq uuktutikhanik. Hivulliqpaak ilihaidjutikhaq aullaqtirniaqtuq Tarium Hikutiviani.  Naunaikhivikhakhi naqitlugu una.

 

 

Akiliuhiakhanut Ihuaqhaqtauyangini 


Havaktitiyut, ihivriukhihi akiliuhiakhanut itqurniaqtahi tuyutihi 2014-mut.WSCC-kut tuyurniaqtut akiliuhiakhanut ihuaqhaqtauyangini tamainut havaktitiyunut nunguani Niqiliqivik. Ilauyuq titiqat umani ukiungani tuyutaunahuaqtuq nanminit/auapkaiyi naunaiktakhat nutanguqtakhat. Anginiqaqtuq ihivriuklugit nutanguqtukhauyut allanguqniaqtut.

 

Uniqtakhatit allanguutainik akiliuhiakhanut itqurniarutit ayurnaitqiyauyuq imatut akiliqhinaitumik mikitqiyanik itqurniaruvit. Uniqtakhatit akkangutainik, iniqhilutit uminga Akiliuhiakhanut Ihuaqhaqtauyangini titiraqtakhat, hailiyut hamani. Kayumiktukkut akiittuq uvunga1-866-277-3677 Nunatsiaqmi uvaluunniit 1-866-979-8501 Nunavunmi. 

 

Apiqqutikhaqaruvit nutanguqtiutanik akiliuhakhanut, hivayaklutit Havaktitiyip kivgaqtutaitin Nunatsiaqmi uvani 1-800-661-0792 Nunavunmi uvunga 1-877-404-4407. 

Maligat Allan'ngutait


Kavamaliqidjutikhangit Katimayiit ihivriukhiyuq hapkuninga maliganik uvani Apitilirvia katimayuni. Ilauyumaguvit ihivriukhidjutani hivuniptingni WSCC-kut maliganik titiqitlugit  Maligaq unalu Kuapulisikkut Unipkaktut havagviat. 
 


Aptilirvia 2014

  • Maligaq  02.01, Havaktitiyi Ihivriuniit 
  • Maligaq  02.03, Inminut Ilauttaaqtut Nalliukumat
  • Maligaq  02.05, Akiliuhiakhanut Tuhaqtitiniq
  • Maligaq  2.06, Tutqumavianut Atliurniq

Havangniq Nakungittumi Annikhaaqtakhamik 

 

Auyami tatamayumik nappaaktuqarnirni ikkualaaqtunik iqakurviit ikkualaaqtunik taiuyauyuq imatut "Dumpcano", hila aannikhagiami hilagingnia ihumagiulluakpaktuq amihunit havaktinit. Inuuhiringnaqtumik aktumayut ihiriamit ikkualaaqtunit iqqaqurvingmitlu inungnut nakungittut havagvingmi ahinittunit. Inuit ihumaluktut puvakluktutluunniit, nutarannuatlu, innaitlu qayangnatqiyauyuq.

 

Mikhiyumiutiyukhat ihirmik havagvingmi, havaktit anniaqattakhimaitumik itlutik; ukuakhimalugit ukkuat igallatlu; havariaqaruvit hilami, qayangaitkutikhanik atuqtukhauyutit inaruikhiqattaqlutitlu.

 

Qauyimayugut ilani maliqayangini hapkuat ayurnaqtuq qayangnaitkutikhanik havagvingmi. Havaktukhauguvit havagvingmi annirniringnaittumi, Qayangnaqtut ilangit, annikhaaqtariami ayurnakhiyuq, ivyanguhurniq, niaqungunaq, kaivvangunaqlu. Mihingnaqata huli munaqhiliaqlutitIhiq ihuirutinaqtuq iyingnut, qingangnut igiamutluMihingnaqata huli munaqhiliaqlutit.

 

Puiruqtailutit, havaktitiyup munariyakha qayangnaitkutikhanik piyariaqaqtut inuuhiringnaqtumik aanniqtailitikhanik tamainut inungnut havagvingmingni. Havaktut piyaunnautat havagumangitlutik qayangnaqtumi inmingnut allanutlu. Apiqqutikhaqarupfi, hivayaklutit WSCC-kunut  umani 1-800-661-0792.

Hunat Nutaat


WSCC-kut Titirautait Taiguakhat 

WSCC-kut akhukpaktut ihuaqtumik nutaamiklu naunaiktakhanik atuqttakhanik tamainut titiqanut. Hapkuat atuqtauqattaqtut naunaikhitiyut nutanguqtauyunik nutaniklu aanniqtailinikkut atuqtakhatit!

 

Nutaat Havaktit Piyunnautait Nivingauyat

Ilihimavigit  ilingnut havaktit piyunnautait? Naqitlugu una takulugit nutaat Havaktit Piyunnautait nivingauyat, hailiyut uqauhiit allatqiiktut. Tukhirumaguvit nivingaqtakhangnik havagvingni, titiqitluta. 

 

Nanminiq Igluqaqtunut Munariyakhainut Taiguaq

Nanminiq Igluqaqtunut qauyimavit WSCC-kut ihumaginiaqtatit havaktitiyimik hanapqarupkit ilanatit, ilatitlu, allatlu hanapqarupkit iglungnik? Takulugu nutaaq taiguaqhaq, hailiyuq uvani. 

Kivalliq Qunngiaktitiunut Havaanik
Aptilirvia  29 - Oct 1

Takuyaqtuqluta WSCC-kut ikpatat Kangiqlinirmi uvani 5th Aiparurangat Kivalliq Qunngiaktitiunut Havaanik . Takuyumayapfi uvani.

Havagviit Umikhimayut:

Havaktiit Uplua- Aptilirvia  1, 2014 (Nunatsiaqmi  Nunavunmi  havagviit umikhimayut) 

 

Uqaqtukhauyutit aanniqpiaqtuqatat, piyaquqtuniklu, tuquyuqaqqat, hivayaqlutit 24-ni ikangnini Ayungnautigivaktan Ilitugitjutingni Hivayautanut uvani: 1-800-661-0792.

Ayuiqhayakhanut Ikayutit

Hivuniptingni Aanniqtailinikkut Iliharvikhat

WSCC-kut, paanariktut Ukiuqtaqtumi Avikturniini Ktimayiit Havaktit (NTFL) unalu Ukiuqtaqtumi Aanniqtailinikkut Katimayiit (NSA ), ayuiqhavikhanik iliharvikhat havagvingmi aanniqtailinikkut qauyimayakhanik. Qauyimayapkaktitaulutit hapkuninga iliharvikhanik!   

 

Northern Safety Association -  Hivayaklutit NSA naunaikhiyumaguvit

Hivuniurutikhat Aanniaqtailinikkut Aanniqtailinikkutlu Munariyakhanik
Yellowknife
Aptilirvia  22
Manikhanut Ihivriuqhinikkut Ilihautikhat Pinahuarutit
Yellowknife
Aptilirvia  23-24
Hivuliqtiuyunut Aanniqtailinikkut Nakutqiyaudjutikhanik
Yellowknife
Aptilirvia  25-26

 

Northern Territories Federation of Labour - Naunaikhivikhat hamani!  

 

Hivuliqpaamik: Kangiqhidjutikhanik Havalimaiqqata Nalliqtarvik
Yellowknife
Aptilirvia  16
Tuklianik: Tuhaktakhainik Utiqtuq havaminut
Yellowknife
Aptilirvia  17
Pingahuanik: Hanaqiyut Utiqtuq havaminut Pinahuarutit
Yellowknife
Aptilirvia  23-25

 

WSCC -Naunaikhivikhat hamani! 

 

Atannguyat Aanniqtailinikkut
Iqaluit
Aptilirvia  9-11
Atannguyat Aanniqtailinikkut
Yellowknife

Aptilirvia  16-18


Atannguyat AanniqtailinikkutIkaluktuttiaq
Aptilirvia  23-25

 

ILITTURITTIARUMAVIT?

Piyumavit hapkutiguuna uqauhinik, naunaikhittiarutikhaniklu? Takulugu qaritauyakkurutikhat, titiqitluta! Tuhakvigiyumayaptigit! 

wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407