Ward Kennes

 

 11 december 2015

 

Beste ,
 
We hebben bewogen weken achter de rug. IS terreur in Parijs maar ook in SyriŽ, Libanon, Nigeria, de VS, Irak en TunesiŽ. Een Russisch vliegtuig neergehaald door een Navo-lidstaat. Onophoudelijke vluchtelingenstromen richting Noord-West-Europa. Op het allerlaatste nippertje een nationaal klimaatakkoord en spanning tot op het laatste moment of de wereldleiders op de Klimaattop in Parijs bindende afspraken kunnen maken in het belang van de toekomstige generaties. Binnen onze familie werd iemand getroffen door een lelijke ziekte.

Advent, een tijd van uitzien naar betere tijden en naar een Blijde Boodschap. Een boodschap van vrede, kwetsbaarheid en Redding. Een boodschap waar onze wereld maar ook wij als persoon nood aan hebben en waarvan ik hoop dat ze door velen wordt opgepikt.

Ward
Ward op Actua TV over radicalisering
  
De Parijse terreur in commandostijl hebben een diepe indruk nagelaten De dag van deze vreselijke aanslagen was Ward 's morgens te gast bij Actua TV voor een debat over radicalisering.
O.m. de SyriŽstrijders kwamen daar ter sprake. Maar er werd vooral ingegaan op de uitvoering van het Vlaams actieplan deradicalisering en de talrijke preventieve maatregelen die in uitvoering of in voorbereiding zijn.

Bekijk hier het filmpje 
Commissie radicalisering

Omwille van de linken tussen de aanslagen in Parijs en onze hoofdstad Brussel, hebben we een gezamenlijke zitting van de commissies radicalisering en Brussel gevraagd. OCAD, de politiechef en prof. Leman getuigden er achter gesloten deuren.
Radicalisering blijft een bijzonder complex proces. De biotoop van een snelgroeiende stad met veel immigratie, een politiekorps dat veel verloop kent en gemiddeld kleine woningen waardoor jongeren veel op straat rondhangen, kan bepaalde ontsporingen mee verklaren.

CD&V pleit voor een samenspel van alle actoren, een ketenaanpak voor de veiligheid, en een samenspel tussen onderwijs, welzijns, socio-culturele actoren, veiligheidsdiensten en overheidsbesturen. Ward is tevreden dat de Vlaamse regering middelen uittrekt voor gemeenten en steden waar radicalisering een feit is, en ook voor projecten die inzetten op persoonlijkheidsontwikkeling.
Bescherming van de privacy en gegevens-uitwisseling in de Benelux
  
Omwille van de terreurdreiging in Brussel week de plenaire novemberzitting van het Benelux-parlement uit naar het Waals Parlement." Ik genoot ervan om enkele uren te mogen doorbrengen in mijn oude studentenstad", zegt Ward. Hij bracht verslag uit over de 'bescherming van de privacy en gegevensuitwisseling'. Recente gebeurtenissen zoals de veroordeling van Facebook, tonen aan dat meer structurele afstemming en samenwerking tussen landen nodig is. Het Benelux-parlement vraagt de drie regeringen om in afwachting van de uitvoering van de EU-samenwerking in het kader van de privacy verordening, op Benelux niveau een standaard uit te werken, die als voorbeeld kan dienen voor de andere EU-landen.

Belga-bericht: Parlement vraagt nauwere samenwerking tussen toezichthouders privacy binnen Benelux 
Resolutie TTIP
  
Velen maken zich ongerust over het handelsverdrag dat de VS en Europa onderhandelen. Het vervangen van de ISDS door een ICS systeem is voor Ward een belangrijke wending ten goede. Hij diende mee  een voorstel van resolutie in over TTIP en de gevolgen voor Vlaanderen. De indieners vragen de lopende onderhandelingen over TTIP te blijven steunen maar ze tegelijk ook nauwgezet op te volgen zodat ze tot een evenwichtige overeenkomst leiden die duurzame groei bevordert en voordelen biedt voor beide partners. En met waarborgen voor onze sociale en culturele verworvenheden.

Op die manier kan TTIP nieuwe kansen bieden aan Vlaamse bedrijven en specifiek aan KMO's, en bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid in Vlaanderen.
Schrijfmarathon Amnesty International
  
In de commissie buitenland ondervraagt Ward regelmatig Minister-president Bourgeois over de rol die de Vlaamse Regering kan spelen in het internationaal bevorderen van de mensenrechten. Hij ging dan ook graag in op de vraag van Amnesty International om deel te nemen aan de schrijfmarathon. Hij deed 12 brieven op de post naar regeringen, staatshoofden en regimes op 4 continenten. Mensenrechten, dat gaat over ons allemaal.
Stemrecht Vlamingen in het buitenland
 
Heel wat Vlaamse bevoegdheden hebben een impact op het leven van Vlamingen die in het buitenland wonen. Maar vandaag kunnen ze hun stem niet uitbrengen voor de deelstaatverkiezingen. Zo wordt onterecht de indruk gewekt dat de regionale verkiezingen ondergeschikt zijn aan de federale. Het Vlaams Parlement is ook maar ten volle representatief als het ook onze expats vertegenwoordigt. Daar heeft Ward mee een resolutie ingediend, die pleit voor de uitbreiding van het stemrecht van Vlamingen in het buitenland.

Ze werd op 15 oktober aangenomen door de plenaire vergadering.
Vernieuwd streekoverleg Kempen
 
De Vlaamse regering hervormt het sociaal-economisch streekbeleid en wil een nieuwe impuls geven aan het bovenlokaal werkgelegenheidsbeleid. De conceptnota van de Regering zet in op het initiatief van lokale besturen die op maat van hun regio partnerschappen en projecten willen opstarten. Het streekbeleid moet groeien vanuit de eigen dynamiek van een streek en houdt rekening met het lokale economische weefsel. Ward volgt dit dossier dat voor de Kempen erg belangrijk is, van nabij op. 
Taalunie
 
Tijdens de IPC van de Taalunie ondervroeg Ward het comitť van Ministers over de stand van zaken van de besparingsoperatie bij de Taalunie. Hij wilde ook weten welke pistes worden onderzocht om de docenten en leerstoelen Nederlands in het buitenland te ondersteunen. Uit het antwoord van de Ministers bleek dat de huidige suppletieregeling blijft bestaan tot september 2016 zodat er zo meer tijd is om volwaardige alternatieven uit te werken. Zijn andere vragen gingen over de voorbereiding van de FrankfŁrter Buchmesse en de verhuis van het TU secretariaat in Den Haag.
Actie Dorpen RoemeniŽ

ADR organiseerde begin november een forum in het Roemeense Iasi over samenwerking tussen lokale besturen en de wederzijdse versterking die daarbij mogelijk is. Iasi is een belangrijke universiteitsstad en geldt als de culturele hoofdstad van RoemeniŽ. Ward gaf met input van VVSG een uiteenzetting over de rol van lokale besturen en 'gedecentraliseerde samenwerking' bij het bereiken van een aantal strategische doelstellingen, bijv. op het gebied van duurzaamheid en klimaat.
Kasterlee ondertekent engagementsverklaring Blue Assist
 
Op maandag 12 oktober ondertekenden burgemeester Ward Kennes, schepen van Welzijn Sumati Adriaensen samen met vertegenwoordigers van De Mast en het Giels Bos de engagementsverklaring BlueAssist. Met deze verklaring geeft Kasterlee aan dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Sint Barbara viering
 
Voor het eerst stond de Sint-Barbaraviering in Kasterlee onder leiding van postoverste Lt. Yves Loos. Hij dankte de manschappen voor hun inzet bij de 40 oproepen voor brand en de 669 technische interventies van het voorbije jaar. Burgemeester Ward Kennes, tevens voorzitter van Hulpverleningszone Taxandria blikte vooruit naar 2016. Vanaf volgend jaar neemt de zone ook de dringende geneeskundige hulp voor haar rekening. Tegen juni 2016 zullen een beleidsplan voor de volgende jaren en een personeelsplan worden uitgewerkt. Ook de zonale dispatching start over enkele maanden.

burgemeester Ward Kennes, postoverste Yves Loos
en de 8 gebrevetteerden
 
SMIK plant Meiboom
 
Het Sancta Maria Instituut Kasterlee heeft de meiboom geplant op hun nieuwbouw. Kogeka blijft investeren in kwaliteitsvol secundair onderwijs in onze gemeente. Burgemeester Watd Kennes en schepen van onderwijs Griet Noyens wensten de school succes met deze mijlpaal in het bouwproject.
C van commentaar
  
 
Blijf op de hoogte
 
Wil je graag op de hoogte blijven van mijn werk in het parlement? Voortaan kunt u op  www.vlaamsparlement.be niet alleen de parlementaire activiteiten volgen, u kunt ook  mijn eigen activiteiten opvolgen. Op deze manier blijft u steeds op de hoogte!
 
Klik hier voor mijn pagina, klik op de "blijf op de hoogte-knop", vul uw e-mailadres in en abonneer u zo op mijn initiatieven.
logo
In deze nieuwsbrief:
Ward op Actua TV over radicalisering
Commissie radicalisering
Bescherming van de privacy en gegevens-uitwisseling in de Benelux
Resolutie TTIP
Schrijfmarathon Amnesty International
Stemrecht Vlamingen in het buitenland
Vernieuwd streekoverleg Kempen
Taalunie
Actie Dorpen Roemenië
Kasterlee ondertekent engagementsverklaring Blue Assist
Sint Barbara viering
SMIK plant Meiboom
C van commentaar
Blijf op de hoogte
Nuttige linken: