Sabine de Bethune
Nieuwsbrief oktober 2015
In het Vlaams Parlement 
 
In het Vlaams Parlement stelde Sabine de afgelopen maanden vragen over vrouwen in de Raden van bestuur van sportfederaties, over de commotie rond de Facebookpost van een Anderlechtspeler, de oprichting van een nieuwe jongerenzender door Medialaan, de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed en de elektronische infoborden aan het station in Kortrijk.
De verslagen kan je hier vinden.  

Onroerend erfgoed
 
Verder stelde Sabine een vraag over de ad-hocbeschermingen inzake onroerend erfgoed. Het decreet Onroerend Erfgoed heeft veel instrumenten om een performant beschermingsbeleid te voeren. Op basis van thematische of regionale inventarisaties kan een goede selectie gemaakt worden van wat de status van beschermd goed krijgt. Maar daarnaast blijft ook de ad-hocaanpak mogelijk, om in te grijpen wanneer waardevol erfgoed toch plots bedreigd wordt. Na een hint van Sabine alludeerde de Minister-president aan het waardevolle huis Geers in Kortrijk. Goed nieuws voor onze stad.
De vraag en het antwoord kan je hier lezen. 

Gelijke kansen
 
In de commissie Gelijke Kansen werd op 24 september een gedachtewisseling gehouden over het genderbeleid met Vlaams Ombudsman Bart Weekers en Annelies D'Espallier, specialiste mensenrechten. Als verslaggeefster legde Sabine verschillende klemtonen in het debat.  
  
Jonge vrouwen stage

Op 7, 8 en 9 september waren 25 jonge vrouwen met Vlaamse en/of multiculturele roots op bezoek in de Senaat in het kader van de stage die zij volgden bij Vrouw & Maatschappij.
Sabine gaf toelichting bij de werking van de Belgische politiek en instellingen en vertelde over haar eigen ervaringen als politica.
Lees meer 
Tuinfeest Marke
  
In het kader van "Open Monumentendag" nodigde CD&V regio Kortrijk op 12 september haar leden en familie uit in het park van het kasteel van de familie de Bethune in Marke. 
Lees meer
 
   
Speech 'Wapens neer' 

Dinsdagmiddag 29 september formuleerde Sabine de conclusies van het seminarie 'Wapens neer' van het Vlaams vredesinstituut. Naar jaarlijkse gewoonte stellen zij het thema, dit jaar ontwapening met als belangrijke factor DDR (Disarmament, Demobilization en Re-integration), van de 'Vlaamse vredesweek' (Pax Christi) voor in het Vlaams Parlement. Lees meer 
Conferentie Awepa
 
Tijdens de internationale conferentie van AWEPA over Vrede, Veiligheid en Duurzame ontwikkeling, op 8 en 9 oktober werden goede praktijken en ideeŰn uitgewisseld tussen Afrikaanse en Europese parlementsleden, in het bijzonder over radicalisering en terrorisme. Sabine co÷rdineerde de programmawerkgroep en was voorzitster van de slotsessie.
Lees meer 

  
Dag van de onthaalouder
 
Op zaterdag 10 oktober verwelkomden Eliane Spincemaille, provincieraadsvoorzitster, en Brenda Furniere, provinciaal voorzitster Vrouw & Maatschappij, een 100-tal onthaalouders in Zwevegem. Daar konden ze in gesprek gaan met Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind & Gezin. Lees meer 
 
Speech 'Intrafamiliaal geweld' 
 
Op woensdag 14 oktober organiseerde CD&V in Brasschaat, met als gastheer Dirk de Kort en organisator Niels de Kort, een informatieronde over intrafamiliaal geweld, met onder meer Sabine de Bethune en Pascale Franck, teamco÷rdinator IFG van de Provincie Antwerpen. Lees meer 
 

   
Toespraak over de Vluchtelingencrisis
 bij CD&V Berlare
 
Op maandag 26 oktober was Sabine te gast in Berlare op een infoavond over de vluchtelingencrisis. De grote opkomst bevestigt dat het thema iedereen aanspreekt. Lees meer
Asielcrisis uitgelegd 
 
Bijna dagelijks berichten de media over de vluchtelingencrisis en zien we schrijnende beelden van vluchtelingen. Ook ons land wordt geconfronteerd met een verhoogde instroom van asielzoekers.
Vanuit CD&V vinden we het belangrijk om genuanceerd te reageren en de juiste informatie en duiding te geven.

Indien u belangstelling heeft, ben ik graag bereid in uw afdeling te komen spreken over de vluchtelingencrisis, de antwoorden die we daar als christendemocraten aan geven en het concrete beleid dat gevoerd wordt.
 
Bij interesse, geef me dan een seintje of neem contact met mijn parlementair medewerker, Arne De Brabandere (tel: 02 552 43 31) om alvast een datum vast te leggen.
Mail: arne.debrabandere@vlaamsparlement.be of sabine.debethune@vlaamsparlement.be 
   
Steun Akabe Funk Waregem
 
Sien Vandevelde van JONGCD&V Kortrijk doet in het najaar bij ons stage in het kader van haar studie Nationale Politiek. In haar vrije tijd is ze leidster van Akabe Funk Waregem, een scouts voor kinderen met een beperking. Dit jaar gaan ze op buitenlands kamp, maar omdat de kosten voor hen hoger liggen dan voor een andere jeugdbeweging (o.a. door aangepast vervoer, medische zorgen...) zijn ze een Crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor hun kamp. Een oproep die ik graag ondersteun. Lees meer