Ward Kennes

 
28 mei 2015

Beste lezer,

 

De voorbije weken heb ik intens meegewerkt aan de resolutie radicalisering die we in het Vlaams Parlement over meerderheid en oppositie heen hebben ingediend. Dit bewijst dat wanneer het over heel fundamentele keuzes gaat de politiek de spelletjes kan overstijgen en aan één zeel kan trekken. Hoe belastend de hoorzittingen en de 12 bijeenkomsten van het redactiecomité voor mijn agenda ook zijn geweest, ik ben fier hier namens CD&V een trekkersrol in het hebben gespeeld. Gisteren werd de resolutie besproken en gestemd in de plenaire vergadering. U kan hier het filmpje met mijn tussenkomst bekijken.  

 

Ward

Resolutie Armeense genocide

  

Memoriaal voor de Armeense genocide
Gedurende vier jaren staan we stil bij historische gebeurtenissen die verband houden met de Eerste Wereldoorlog. Eén van die gebeurtenissen is de genocide op de Armeniërs en andere christenen in de nadagen van het Ottomaanse Rijk. Het komt Europese parlementen niet toe om wereldwijd betweterig goede en slechte punten uit te delen. Ook ons continent is het toneel geweest van oorlog, gruwel en genocide. Maar het Europese project is de vrucht van een succesvolle verzoening tussen naties die mekaar hebben uitgemoord. Anderen uitnodigen om zich te laten inspireren door dit proces is precies wel een van de lessen die we zelf uit het verleden hebben getrokken en die we met  bevriende volkeren willen delen. Ward diende daarom mee een resolutie in betreffende de herdenking van de honderdste verjaardag Armeense genocide.

Lees hier zijn tussenkomst bij de bespreking van de resolutie in de plenaire vergadering.  
Geen plaats voor massavernietigingswapens in Europese defensie

  

Op 22 april 1915 om 17 uur verspreidde in de Westhoek giftig chloorgas over de vijandelijke linies dood en ellende. Op dat moment wijzigde de loop van de oorlogsgeschiedenis zich. Het onderscheid tussen militairen en burgers in oorlogssituaties werd weggeveegd. Massavernietigingswapens hebben ondertussen vele vormen aangenomen. Daarom is het gepast dat het Vlaamse Parlement 100 jaar later met een resolutie, die Ward mee indiende, zijn afschuw uitdrukt voor het gebruik van massavernietigingswapens. Naïef pacifisme is niet aan de orde. We moeten op een geloofwaardige wijze onze waarden, onze democratie en onze vrijheid kunnen beschermen. Maar de middelen die daarbij worden ingezet moeten proportioneel zijn en gericht op de acute bedreiging.

 

Persbericht: Geen plaats voor massavernietigingswapens in Europese Defensie 

Masterplannen stations Herentals en Turnhout

Het blijft weinig opbeurende berichten regenen over de treinlijnen naar Turnhout. Na de voorstelling van de resultaten van de reizigersenquête 'Bij de (varkens)neus genomen?', waarin een massa klachten van Kempense treinreizigers over de dienstverlening van de NMBS werden verzameld, kreeg Ward van Minister Weyts nog meer slecht nieuws over de uitvoering van de Masterplannen voor de stationsomgevingen van Herentals en Turnhout. Door de budgettaire situatie bij de NMBS en Infrabel worden beide projecten 'on hold' geplaatst. Ward betreurt dat de Kempense treinreiziger eens te meer op zijn honger blijft zitten. Persbericht: Masterplannen stations Turnhout en Herentals on hold. Kempense treinreiziger blijft eens te meer op zijn honger zitten.
Gebied rond Turnhout economische steunzone

  

Eind april werd het samenwerkingsakkoord over de zogenaamde ontwrichte zones gepubliceerd. De steunmaatregelen - ondernemingen die in deze zones investeren, mogen voor de nieuw gecreëerde werkgelegenheid een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toepassen- kunnen nu ook effectief worden aangevraagd. Ward ondervroeg reeds enkele maanden geleden Minister Muyters over de noodzakelijk samenwerkingsovereenkomst met de federale regering en is dan ook tevreden dat de maatregel die erg belangrijk is voor de regio Turnhout nu in werking kan treden.
Toegankelijk openbaar vervoer

  

Het thema toegankelijk openbaar vervoer leeft sterk in onze gemeente. Gezien er in Kasterlee zelf en in de nabijheid verschillende voorzieningen voor personen met een handicap en woonzorgcentra zijn gevestigd, worden veel inwoners met de problematiek geconfronteerd. Ook tijdens de recente  gemeenteraadscommissie mobiliteit stond het thema prominent op de agenda. Als Vlaams volksvertegenwoordiger ondervroeg Ward de bevoegde ministers al meer dan eens over de toegankelijkheid van bussen en haltes voor rolstoelgebruikers en de voortzetting van het Mobiliteitspunt Kempen. 

 

 

Snuffelen in de ondergrond

  

Achter ons gemeentehuis zijn de archeologische opgravingen begonnen. Binnenkort bouwen we hier een ontmoetingscentrum met onder andere een ondergrondse parking. Er zijn sporen gevonden van middeleeuwse bewoning. Een boerderij, bijgebouwen en een waterput waarin hopelijk nog interessante zaken worden gevonden die een beter inzicht geven in het leven van de middeleeuwse 'Kastelaren'. Of hoe noemden die zich toen?      

Nederlands in de wereld

 

Volgend jaar zijn Nederland en Vlaanderen samen gastland op de Frankfürter Büchmesse. De Büchmesse moet het brede culturele leven in de Lage Landen in de kijker plaatsen. Niet alleen het boek, maar ook de taal zal daar op ontzettend veel punten en in alle aspecten een heel belangrijke plaats krijgen en vervullen. Omdat de positie van het Nederlands in de wereld Ward na aan het hart ligt, ondervroeg hij zowel Minister Gatz als Minister Bourgeois over de gevolgen van de besparingsoperatie bij de Nederlandse Taalunie.
Inburgering op maat van Europese immigranten

 

Het aandeel Oost-Europeanen en andere Europese immigranten in de totale instroom van immigranten naar Vlaanderen neemt de laatste jaren sterke toe. Dit stelt het inburgeringbeleid voor nieuwe uitdagen. Vaak gaat het over arbeidsmigranten die een heel ander profiel en andere noden hebben dan bijvoorbeeld huwelijksmigranten of politieke vluchtelingen. Omdat deze categorie niet verplicht kan worden een inburgeringstraject te volgen, moeten we tevens sterk inzetten op vrijwillige inburgering. Ward ondervroeg Minister Homans over haar beleid.
Strijd tegen mensenhandel

 

De Beneluxcommissie die zich bezighoudt met de strijd tegen mensenhandel bracht een werkbezoek aan Payoke. Patsy Sörensen die al decennia lang strijdt tegen uitbuiting en misbruik benadrukte de nood van een grensoverschrijdende aanpak, ook tussen de diensten van België, Nederland en Luxemburg.
World Fair Trade Day

 

De Wereldwinkel opent in Lichtaart een pop-up tattooshop om de aandacht te vestigen op oneerlijke handelsregels. Handel moet bijdragen aan armoedebestrijding en ontwikkeling van persoon en gemeenschap. Met zijn tattoo wil Ward deze doelstellingen onderschrijven.

Solidariteit met Nepal

 

Zowel het gemeentebestuur als de Solidariteitsraad van Kasterlee steunden de slachtoffers van de aardbeving in Nepal via een storting op het consortium 12.12 SOS Nepal dat de inzamelactie coördineert voor 6 humanitaire organisaties. In het Vlaams parlement ondervroeg Ward Minister Bourgeois over de noodhulp die Vlaanderen biedt aan Nepal

Internationaal petanquetornooi voor doven

 

Kempense Doven Sport (KDS) vierde zijn 60e verjaardag met een internationaal petanquetornooi in Kasterlee. De deelnemers uit Frankrijk, Zwitserland en gans België werden onthaald door OKRA dat zijn 22 banen graag ter beschikking stelde. Voorzitster Sylvie van Hasselt was de ganse dag in de weer. Samen met schepen van sport Walter van Baelen mocht ik de prijzen uitreiken. De Franse ploegen uit Metz en Lille eindigde op 1 en 2. De ploeg uit Woluwe op 3. We werden getroffen door de warme manier waarop de dove sporters met mekaar omgaan. 

Opinie

  

Opiniestuk: De zondag, een dag om te rusten, te werken, of te shoppen?

 

C van commentaar: Waarom worden bij rioleringswerken systematisch grachten en wadis aangelegd?   

   

logo
In deze nieuwsbrief:
Resolutie Armeense genocide
Geen plaats voor massavernietigings- wapens in Europese defensie
Masterplannen stations Herentals en Turnhout
Gebied rond Turnhout economische steunzone
Toegankelijk openbaar vervoer
Snuffelen in de ondergrond
Nederlands in de wereld
Inburgering op maat van Europese immigranten
Strijd tegen mensenhandel
World Fair Trade Day
Solidariteit met Nepal
Internationaal petanquetornooi voor doven
Opinie
Nuttige linken: