Ward Kennes

 
12 februari 2015

Beste lezer,

 

Na januari met veel nieuwjaarsevenementen in Kasterlee en de Kempen volgt februari met heel wat buitenlandse missies. Naar de Unesco in Parijs, naar ons Zwitsers partnerdorp Plaffeien, met Broederlijk Delen en Pax Christi naar IsraŽl/Palestina en weer naar Parijs voor de OESO Parliamentary Days. De hoorzittingen in de pas opgerichte commissie radicalisering illustreren telkens weer hoe het globale en het lokale sterk vervlochten zijn. Er is geen enkel belangrijk politiek debat dat vandaag nog aan de grenzen van een gemeente, een staat of de EU eindigt. Meer en meer wordt het belangrijk als politicus om de samenhang tussen de verschillende beleidsniveaus voor ogen te houden.

 

Ward

Werkbezoek in Parijs

Met de commissie buitenland bracht Ward een werkbezoek aan de vertegenwoordiging van de Vlaamse regering in Parijs. Op het programma stond o.m. een ontmoeting met Irina Bokova, UNESCO directeur-generaal.   

 

Hoorzittingen Standaardnederlands

  

De Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie hield op 19 januari hoorzittingen over het gebruik van het Standaardnederlands in de politiek en de media.

 

Ward pleitte voor het gebruik van de Nederlandse standaardtaal als verbindend element in de samenleving. Een correct gebruik van de standaardtaal in onze omgang met nieuwe Vlamingen bevordert ook de participatie van nieuwkomers aan wie we terecht inspanningen vragen om Nederlands te leren.

 

Klik hier voor zijn tussenkomst

Radicalisering

  

Na de terroristische aanslagen in Parijs hield het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over de aanpak van gewelddadig radicalisme. Deze terreur roept vele vragen op. Waarom radicaliseren mensen in die mate dat ze hun leven op het spel zetten en overgaan tot geweld? Wat maakt dat binnen de islam een kleine groep zich radicaal afkeert van de samenleving en zijn heil zoekt in een mythisch verleden of zich gewelddadig afzet tegen de waarden van de moderniteit en een open en democratische samenleving?  Ward pleitte in zijn tussenkomst  voor een aanpak op alle fronten, en de versterking van de interreligieuze dialoog. De kracht van een geloofsovertuiging mag niet onderbelicht blijven.

 

Lees het persbericht: Ketenaanpak noodzakelijk in strijd tegen radicalisering  

 

Lees het opiniestuk in Tertio: Inzetten op alle fronten tegen radicalisering  

BelgiŽ voorzitter Benelux

Ons land is sinds 1 januari 2015  voorzitter van de Benelux. Als fractievoorzitter in het Benelux-parlement wil Ward in die periode in het bijzonder werk maken van de thema's veiligheid, duurzame mobiliteit en energie.

 

Het Nederlandse voorzitterschap heeft onder meer klemtonen gelegd op het tegengaan van sociale fraude en op het bevorderen van economische groei. Het laatste door onder andere betere regelgeving voor onze transport- en logistieksector. Het thema sociale dumping stond prominent op de agenda tijdens de laatste plenaire zitting van het Benelux-parlement. Ward Kennes bracht verslag uit over de rol van de Benelux hierin. Ook deze verschillende lopende Benelux-projecten wil Ward Kennes in 2015 verder opvolgen.

 

Ward ondervroeg Minister Bourgeois over de rol die Vlaanderen kan spelen in het kader van het Belgisch voorzitterschap

TTIP verdrag

  

De onderhandelingen over het zogenaamde TTIP- verdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership) werden herstart. Ook voor Vlaanderen heeft dit vrijhandelsakkoord met de V.S. belangrijke gevolgen. CD&V is voorstander van het handels- en investeringsverdrag dat voor een heropleving van de Vlaamse uitvoer naar de V.S. kan zorgen. Het verdrag mag evenwel niet leiden tot een verlaging van de Europese normen voor zaken zoals bescherming van de sociale rechten, leefmilieu en consumenten, zo bepleitte Ward in zijn tussenkomst hierover in de commissie buitenlands beleid. 

  

Ward diende samen met collega's een motie in over de gevolgen van het TTIP voor Vlaanderen die door de plenaire vergadering werd goedgekeurd.

Herstructureringsprogramma 'rode' landbouw-bedrijven in stikstofaanpak goedgekeurd

  

Op voorstel van onze minister Joke Schauvliege heeft de Vlaamse Regering een  herstructurerings-programma goedgekeurd voor de zogenaamde 'rode' landbouwbedrijven in het kader van de stikstof-aanpak. De maatregelen uit dit programma worden vrijwillig ingezet op vraag van de landbouwer. De Vlaamse Regering voorziet in 5 maatregelen. Op basis van deze maatregelen kan vervolgens een raming worden gemaakt van de totale kostprijs van de stikstofaanpak voor de landbouw. Bij de begrotingsaanpassing 2015 zal de Vlaamse Regering vaststellen welke bijkomende middelen kunnen worden vrijgemaakt. In september 2015 volgt dan een herstructureringsprogramma voor de zogenaamde 'oranje' bedrijven. 'Om de natuurdoelen te halen, moeten ook de landbouwers zware investeringen doen. Zij moeten daarvoor op een passende wijze worden vergoed en gecompenseerd.' Lees meer. 
Voorzitter hulpverleningszone Taxandria

  

De Hulpverleningszone Taxandria is een feit. Op 1 januari 2015 kreeg ze rechtspersoonljikheid en vanaf nu is ze verantwoordelijk voor 470 personeelsleden, 11 kazernes, meer dan 100 brandweervoertuigen en een jaarbudget van meer dan 12 miljoen euro. Op de eerste Zoneraad verkozen de burgemeesters hun Kastelse collega tot voorzitter.     

de burgemeesters van de zone Taxandria op hun eerste vergadering van de nieuwe zone. In het midden vooraan Ward Kennes, aan zijn rechterhand ondervoorzitter Kristof Hendrickx. Tussen hen beide rechtstaand wnd. Zonecommandant Jos Dickens
Nieuwjaarsfeest

Op zaterdag 17 januari hield CD&V Kasterlee het jaarlijks nieuwjaarsfeest in het OC Tielen.

 

De meer dan 160 aanwezigen konden genieten van een lekker buffet, een streepje muziek en een gesmaakte speech van gastspreker, Federaal minister van Justitie Koen Geens. Voorzitter Guy Van Ballaer beklemtoonde de goede samenwerking binnen de fractie en de open communicatie tussen college en raadsleden.

 

Actie voor betere treinverbindingen

 

Over de partijgrenzen heen voerden gemeenteraadsleden uit Kasterlee en Turnhout begin januari actie voor betere treinverbindingen. Gert, Sumati, Walter, Robby en Ward voor CD&V, Yoleen en Jeroen voor N-VA en Rita voor Open VLD. De lokale politici wilden met de actie 'Bij de (varkens) neus genomen zoveel mogelijk klachten verzamelen tegen het nieuwe vervoersplan van de NMBS, en deelden in de vroegere ochtend flyers uit in de stations van Kasterlee en Tielen.

 

Toeristische infoborden

 

Het gemeentebestuur plaatste in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer twee toeristische info-borden langs de Noord-Zuid Kempen, waar elke dag veel autobestuurders passeren. Zo wil het nog meer volk lokken naar de toeristische trekpleisters van Kasterlee. Schepen Mies Meeus gaf een toelichting bij de foto's die de troeven van ons toeristisch aanbod in de kijker zetten: een kabouter op een grote pompoen, de luchtwortels van de Kabouterberg en een gastronomisch bord.
C van commentaar

 

logo
In deze nieuwsbrief:
Werkbezoek in Parijs
Hoorzittingen Standaardnederlands
Radicalisering
België voorzitter Benelux
TTIP verdrag
Herstructurerings- programma PAS
Voorzitter hulpverleningszone Taxandria
Nieuwjaarsfeest
Actie voor betere treinverbindingen
Toeristische infoborden
C van commentaar.
Nuttige linken: