Nahima Lanjri
Nieuwsbrief april 2010
In dit nummer
CD&V stelt zijn pensioenplan voor
Allez Roulez! Vrouw & Maatschappij trakteert minister Daerden op een rondje
Waarom...Zweden? Langer werken en tegelijkertijd meer tijd hebben voor het gezin
Ik neem mijn mandaat als gemeenteraadslid opnieuw op
Toestroom van etnische Albanese asielzoekers uit ServiŽ en MacedoniŽ gestopt
Jongeren vang je niet op tussen volwassenen
Steeds meer allochtone Spanjaarden komen naar Antwerpen
Gezinshereniging mag gekoppeld worden aan inkomen
Eindelijk duidelijkheid over aantal regularisaties
Asielzoekers die werken betalen voortaan kost en inwoon
Vrouwenbelangen in CaÔro
Moslimgemeenschap in Antwerpen veroordeelt gedrag van enkele jongeren tijdens lezing aan de universiteit
Parlementaire vragen
Nahima in beeld
CD&V stelt zijn pensioenplan voor
 

pensioenplanOp woensdag 17 maart stelde onze partij zijn pensioenplan voor. Met dit plan wil CD&V zijn visie op de hervorming van de pensioenen geven. Centraal in deze visie staat de doelstelling dat iedereen zeker moet zijn van een voldoende hoog pensioen. Dit kan ondermeer door meer mensen aan de slag te krijgen en te houden, waarbij iedereen, zowel werkenden als gepensioneerden een inspanning zullen moeten leveren.

 

Lees hier alles over het pensioenplan van onze partij.

Allez Roulez! Vrouw & Maatschappij trakteert minister Daerden op een rondje
 

vrouw en maatschappijOp 16 maart  startte Vrouw & Maatschappij haar pensioenronde. Met dit initiatief wil Vrouw & Maatschappij aandacht vragen voor de kloof die vandaag nog steeds bestaat tussen de pensioenen van vrouwen en mannen. In het Groen Boek van de minister van pensioenen staat zwart op wit te lezen dat vrouwelijke werknemers gemiddeld 25% minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Dit komt omdat vrouwen vaker deeltijds werken, meer zorgverlof opnemen en minder verdienen.

De sleutel tot het dichten van de genderkloof in de pensioenen zijn een hogere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en een langere effectieve loopbaan. Dit is enkel mogelijk met maatregelen om de combinatie van arbeid en gezin te vergemakkelijken en de periodes van zorg en opleiding te valoriseren in de pensioenberekening. Daar werk ik aan mee. Ik heb reeds verschillende voorstellen ingediend om de combinatie arbeid en gezin te verbeteren en ook  een wetsvoorstel dat het CarriŤre Planning Systeem (CPS) moet invoeren. Via CPS kunnen de persoonlijk opgebouwde rechten op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet op een gemakkelijke manier, elektronisch worden afgelezen.

 

Lees hier mijn wetsvoorstel 

Waarom Zweden? Langer werken en tegelijkertijd meer tijd hebben voor het gezin 

 

pipi LangkousVan zondag 21 tot donderdag 25 maart bracht ik samen met de leden van de senaatscommissie Sociale Zaken, waarvan ik voorzitter ben, een bezoek aan Zweden. Doel van dit werkbezoek was het verder onderzoeken van de problematiek van de vergrijzing, het activeringsbeleid en de thematische verloven. Zweden is immers gekend voor zijn modern en goed uitgebalanceerd pensioenstelsel en ook de vele mogelijkheden om de combinatie arbeid-gezin beter op mekaar af te stemmen. Ter plaatse hadden we heel wat interessante ontmoetingen met politici, vakbonden, academici, enz. Een zeer boeiende en leerrijke ervaring.

 

 

Ik neem mijn mandaat als gemeenteraadslid opnieuw op 
 

stahuis antwerpenNa een afwezigheid van 6 maanden - waarin ik vervangen werd door Patrick Janssen - nam ik op 29 maart mijn mandaat als gemeenteraadslid in Antwerpen weer op. Ik nam deze onderbreking om voor mijn zieke moeder te kunnen zorgen. Inmiddels is ze - zoals u weet - overleden. Mijn rentree begon al goed. Op de agenda stond o.m. het debat over inschrijfbeleid in Antwerpse basisscholen en het capaciteitsprobleem.

Toestroom van etnische Albanese asielzoekers uit ServiŽ en MacedoniŽ gestopt

 

balkanDe laatste weken van februari steeg het aantal etnisch Albanese asielzoekers opmerkelijk. Ze kwamen vooral uit ServiŽ en MacedoniŽ.
Er zijn een aantal redenen voor die stijging. Zo werd voor de betreffende landen de visumplicht afgeschaft voor alle EU-landen, behalve voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Daarnaast wordt in ServiŽ en MacedoniŽ actief promotie gemaakt om naar ons land te vertrekken. Er zijn reisbureaus die daarin gespecialiseerd zijn en voor 140 euro busreizen naar ons land organiseren! BelgiŽ en Frankrijk zijn de enige EU-landen waar het aantal etnisch Albanese asielzoekers zo explosief toeneemt.
Deze toestroom van asielzoekers moest dringend aangepakt worden. Daarom ondervroeg ik de bevoegde minister over deze problematiek. Intussen is het probleem aangepakt en de massale toestroom gestopt.

 

Lees hier mijn mondelinge vraag

Jongeren vang je niet op tussen volwassenen 

 

Vele niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (jongeren die hier alleen zijn in BelgiŽ, zonder ouders) krijgen nu niet de opvang waar ze recht op hebben. Deze kwetsbare jongeren worden niet apart opgevangen maar tussen volwassenen geplaatst, met alle gevolgen van dien. Zo kreeg ik reeds signalen dat een aantal van deze jongeren te maken krijgt met diverse vormen van geweld. Ik ondervroeg de bevoegde staatssecretaris over deze situatie en riep hem op zo snel mogelijk alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen weg te halen uit de volwassenenopvang. Dergelijke opvangplaatsen zijn immers niet aangepast aan hun specifieke noden en zet hen in een kwetsbare positie.
 
Steeds meer allochtone Spanjaarden komen naar Antwerpen
 

spanjeSteeds meer allochtone Spanjaarden zakken door de economische crisis af naar Antwerpen. In Maris Stella - een secundaire school in Borgerhout - bestaat bijna de helft van de nieuwkomers uit Spanjaarden van (meestal) Marokkaanse komaf. Bovendien meldt het OCMW mij dat in Antwerpen momenteel maar liefst 175 Spanjaarden steun vragen en bij de Antwerpse migratiedienst komen 5 aanvragen per dag binnen van vreemdelingen die in Spanje langdurig mogen verblijven, maar toch naar hier afzakken.

Dit is het gevolg van de economische crisis: in Spanje zijn de werkloosheidsuitkeringen beperkt in de tijd, in BelgiŽ niet. Daarom komen al deze mensen naar hier. In het beste geval vinden ze hier ook werk, maar er zijn ook al gevallen van nepfirma's en nepcontracten gemeld. Als ze de Spaanse nationaliteit hebben, volstaat het om hier ťťn dag te werken om dop te krijgen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Ik ondervroeg de minister hierover en drong aan op meer controles naar eventuele misbruiken.  

 

Lees hier meer

Lees hier het artikel uit GVA

Gezinshereniging mag gekoppeld worden aan inkomen
 
 

Op 4 maart deed het Europees Hof van Justitie in Luxemburg een belangrijke uitspraak over het beleid van de EU-lidstaten inzake gezinshereniging. De uitspraak van het hof kwam neer op het feit dat EU-lidstaten geen minimuminkomen mogen vaststellen waaronder geen gezinshereniging wordt toegestaan, zonder een beoordeling van de situatie van iedere aanvrager.
Onze partij blijft nog steeds voorstander van het opleggen van een inkomenseis, zoals overigens is overeengekomen in het regeerakkoord alsook in het akkoord van september 2009. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vereiste wetsontwerpen daarover. Daarom ondervroeg ik de bevoegde minister over deze zaak.

 

Lees hier mijn mondelinge vraag

Eindelijk duidelijkheid over aantal regularisaties
  

paspoortenIk ondervroeg de bevoegde staatssecretaris reeds meermaals over het aantal regularisaties en het aantal geweigerde voorstellen. Afgelopen week gaf de minister de cijfers vrij in de Senaatscommissie binnenlandse zaken. In 2009 werden in BelgiŽ 14.840 mensen geregulariseerd om humanitaire redenen. 8.758 voorstellen werden geweigerd. Deze cijfers bevatten zowel de dossiers van de ťťnmalige regularisatie als de dossiers die voordien werden ingediend.

Asielzoekers die werken betalen voortaan kost en inwoon
 

Enkele weken geleden werd er in de pers geopperd dat asielzoekers die inkomsten hebben uit werk, ook nog eens kost en inwoon genieten van de OCMW's. Dit zou te wijten zijn aan een lacune in de wetgeving. Hoe zit dat nu?
Begin dit jaar verscheen het koninklijk besluit dat asielzoekers de mogelijkheid geeft na zes maanden een job uit te oefenen. Dit is een gevolg van een Europese richtlijn en de toepassing ervan stond in het regeerakkoord.

 

Lees hier meer

Vrouwenbelangen in CaÔro
 
cairoVan 19 tot 22 februari nam ik deel aan een conferentie in CaÔro op uitnodiging van First Lady Suzanne Mubarak. Samen met tal van vrouwelijke collega"s uit verschillende landen werd een weekend lang gebrainstormd en gedebatteerd over o.a. klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en de rol van vrouwelijke parlementsleden bij deze thema's. Doel van de conferentie was de constructieve dialoog tussen vrouwelijke parlementsleden uit verschillende landen bevorderen en de actieve rol van deze parlementsleden in veranderingsprocessen versterken. Door de vele formele en informele contacten wordt de verdere samenwerking in de toekomst, alsook de bewustwording van de gender-dimensie bij het voeren van beleid verder gestimuleerd.
Moslimgemeenschap in Antwerpen veroordeelt gedrag van enkele jongeren tijdens lezing aan de universiteit
 
Op vrijdag 2 maart veroordeelde ik, samen met enkele collega's, verenigingen, VZW's, enz. het gedrag van een kleine groep jongeren tijdens een lezing aan de universiteit. Vele Antwerpse burgers met islamitische achtergrond, zijn zich zeer goed bewust van het feit dat verdraagzaamheid en respect voor vrijheden zeer belangrijke principes zijn die geŽerbiedigd moeten worden door iedereen. Vrijheid van meningsuiting is een kostbaar goed, en een belangrijk element voor een duurzame dialoog tussen de gemeenschapen.
De gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben, moeten dan ook op individuele basis beoordeeld worden en niet toegeschreven aan een bepaalde gemeenschap. Het is ook vanzelfsprekend dat de betrokken jongeren en hun ouders gewezen moeten worden op hun buitensporige gedrag en hun fouten.
Parlementaire vragen
 

 Nahima in beeld

in beeld maart 

Met de commissie Sociale Zaken op werkbezoek naar Zweden
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1009 Brussel 
Tel: 02/501 70 42

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!