Nahima Lanjri
Nieuwsbrief februari 2010
In dit nummer
Uitbreiding systeem sociale derde betaler
Ouderschapsverlof wordt uiteindelijk uitgebreid
Discriminaties in vaderschapsverlof moeten worden aangepakt
Akkoord over statuut onthaalouders
Sluiting Opel zware slag voor Antwerpse economie
Minderjarige vreemdelingen moeten beschermd worden
Misbruik van het wettelijk samenwonen moet aangepakt worden
Naar Oekraïne als waarnemer verkiezingen
Minister Schauvliege brengt een bezoek aan cultureel borgerhout
Steun Haïti
Nahima in beeld
Uitbreiding systeem sociale derde betaler kan veel ellende voorkomen, Senaat keurt mijn voorstel goed
 

dokter en patientGezondheidszorg is een basisrecht. Maar door de soms hoog oplopende facturen komt dit recht steeds meer in het gedrang voor een groot aantal mensen. Vooral diegenen met een laag loon of een beperkte uitkering en heel wat chronisch zieken komen in moeilijkheden. De uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler bij de huisarts biedt een uitweg uit deze vicieuze cirkel. Dit systeem zorgt ervoor dat de patiënt geen grote som meer moet voorschieten. De patiënt betaalt enkel het remgeld en de verzekeringsinstelling keert het vereiste bedrag rechtstreeks uit aan de zorgverlener. Ik kreeg in de Senaat brede steun voor mijn voorstel in die zin. Dit voorstel werd mee getekend door Yves Leterme toen hij nog Senator was. Minister Onkelinx gaat in op mijn voorstel om alvast een pilootproject te lanceren zodat nadien het systeem wettelijk kan bestendigd worden.

Ouderschapsverlof wordt uiteindelijk uitgebreid
 

gezinHet ouderschapsverlof beantwoordt aan een belangrijke maatschappelijke behoefte van ouders om hun loopbaan te kunnen onderbreken voor de zorg voor hun kind. Ouders hebben veel stress door de combinatie van hun job en hun gezinsleven. Ze voelen de absolute noodzaak om de drukte van hun job even te kunnen verminderen om hun kinderen op te voeden. Ook kinderen plukken de vruchten van een warme jeugd.

Het systeem van ouderschapsverlof bestond reeds voor drie maanden voltijdse onderbreking. Voor vele ouders was deze periode echter ontoereikend. Op het Europese niveau werd recent gesteld dat de lidstaten het ouderschapverlof dienen op te trekken van drie naar vier maanden voor 30 november 2011.

Zelf diende ik in 2007 een wetsvoorstel in dat het ouderschapsverlof moet verlengen tot 6 maanden. Ik ben dan ook verheugd dat Europa alvast oproept tot een verlenging van de termijn tot 4 maanden.

 

Lees hier meer

Vraag om uitleg 

Discriminaties in vaderschapsverlof moeten worden aangepakt
 
lesbisch huwelijkEind 2009 kondigde toenmalig minister voor Ambtenarenzaken Steven Vanackere een Koninklijk Besluit aan om binnen de Federale overheidsdiensten geboorteverlof toe te kennen aan lesbische partners van een pas bevallen moeder. Ook de Vlaamse overheid heeft dit in 2009 geregeld voor haar contractuele ambtenaren. Samen met collega de Bethune juich ik deze doorbraak ten zeerste toe nadat we reeds bij het begin van deze legislatuur (2007) een wetsvoorstel in die zin neerlegden. In de privésector geldt dit recht echter nog steeds niet. Dat kan natuurlijk niet en we vragen dan ook aan bevoegd minister Milquet om nu heel snel met deze discriminatie komaf te maken.

 

Lees hier meer

Akkoord over statuut onthaalouders
 

onthaalmoederOnthaalouders vragen al heel lang een volwaardig statuut. Er is nu goed nieuws voor hen: Op 12 februari 2010 bereikte premier Leterme binnen de Federale Regering een akkoord over een voorstel van werknemersstatuut voor de onthaalouders. CD&V-Minister van Welzijn Jo Vandeurzen zal dit voorstel nu verdedigen binnen de Vlaamse Regering, in de hoop daar eveneens overeenstemming te bereiken.

Het voorstel bevat een specifieke arbeidsovereenkomst voor de onthaalouder, waardoor deze volwaardige toegang heeft tot de sociale rechten van een werknemer. Onthaalouders konden nu al gebruik maken van een aantal rechten, maar met dit nieuwe statuut krijgen ze ook vakantiegeld en een echte werkloosheidsuitkering.

Voor CD&V was het essentieel dat het nieuwe statuut geïntroduceerd werd met een overgangsbepaling, zodat huidige onthaalouders die in het bestaande statuut werken, dit nog een tijdje kunnen blijven doen. De inwerkingtreding van het nieuwe statuut is voorzien voor 1 januari 2011. 

Sluiting Opel zware slag voor Antwerpse economie 
 

opelDe aangekondigde sluiting van Opel Antwerpen op 21 januari was een zwarte dag voor Antwerpen en voor Vlaanderen. Deze klap komt voor de 2.600 werknemers van Opel Antwerpen zeer hard aan. 

Vlaams Minister-President Kris Peeters stelt momenteel alles in het werk om de fabriek in Antwerpen te redden. Toch is het belangrijk dat bij een eventuele sluiting, de getroffen werknemers snel en adequaat geholpen worden bij het zoeken naar een nieuwe baan. Hierover ondervroeg ik de bevoegde minister.   

 

Lees hier mijn mondelinge vraag

Minderjarige vreemdelingen moeten beschermd worden, Senaat keurde mijn resolutie goed

 

Op 21 januari stemde de Senaat met een brede meerderheid mijn resolutie over de bescherming van niet-begeleide minderjarigen (NBMV).

Het voorstel roept op tot een betere bescherming van de NBMV. Dit zijn minderjarige vreemdelingen uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) die zonder begeleiding van hun ouders of wettelijke voogd in ons land aankomen of verblijven. Het gaat om een bijzonder kwetsbare groep van zo'n 1.500 tot 1.700 kinderen en jongeren die een extra bescherming nodig heeft om te voorkomen dat ze dakloos worden en ronddolen op straat of in handen vallen van mensenhandelaars of andere malafide personen.

 

Lees hier meer

Lees hier mijn resolutie

Misbruik van het wettelijk samenwonen moet aangepakt worden
 

schijnhuwelijkHet Antwerps parket stelde onlangs dat het statuut van wettelijke samenwoonst beter zou afgeschaft worden omdat het al te vaak als vervanging gebruikt wordt voor het afsluiten van een huwelijk. Men stelt immers vaak vast dat mensen, wiens huwelijk wordt geweigerd op basis van vermoeden van schijnhuwelijk, enkele dagen later een samenlevingscontact afsluiten. Vandaag geldt immers dat personen die minstens één jaar samenwonen het statuut van wettelijke samenwoonst kunnen krijgen, wat recht geeft op een verblijfsvergunning. Hierbij wordt niet dezelfde preventieve controle uitgeoefend zoals bij een huwelijk. Ik bracht de minister reeds in januari vorig jaar op de hoogte van deze praktijk.

Ik pleit er dan ook voor om de voorwaarden en controles voor wettelijke samenwoonst en voor een huwelijk maximaal gelijk te stellen. Zo kunnen ook misbruiken worden vermeden zonder evenwel het recht op samenwoonst af te schaffen.

 

Lees hier meer

Naar Oekraïne als waarnemer verkiezingen

 

oekraineOp zondag 7 februari vond in Oekraïne de tweede ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Een spannende en beslissende ronde tussen Joelia Timosjenko en Viktor Janoekovitsj. Ik werd als waarnemer voor de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) aangesteld en was dus ter plaatse met tal van collega's uit andere landen, om te controleren of de verkiezingen volgens de plaatselijke kieswetgeving en volgens de internationale rechtsregels inzake democratische en transparante verkiezingen verliepen. Onze aanwezigheid is niet alleen een waarborg hiervoor maar ook een drukkingsmiddel tegen mogelijke fraude.

Na afloop van deze verkiezingsronde diende Joelia Timosjenko een klacht in wegens fraude, die ze later weer introk. Zo werd Viktor Janoekovitsj met enige vertraging uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen.

 

Lees hier mijn verslag

Minister Schauvliege brengt een bezoek aan cultureel borgerhout 
  

schauvliegeOp 8 januari jongstleden nam ik samen met een aantal andere initiatiefnemers  Vlaams Minister van Cultuur Joke Schauvliege op sleeptouw in Borgerhout. Het bezoek startte met een voorstelling van het Stella Maris Instituut en enkele andere verenigingen zoals het Internationaal Comité en de Federatie van Marokkaanse Verenigingen. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de De Roma waar kort de historiek en werking van deze organisatie werd geschetst. Van daaruit ging het naar Rataplan waar een korte voorstelling werd gegeven van de verschillende organisaties en projecten. Als laatste speelden enkele acteurs een stukje uit Macbeth, een productie van VZW Kopspel.

Met dit bezoek wilde ik, samen met enkele andere mensen uit de politieke, sociale en culturele sector in Borgerhout een aantal projecten in de kijker zetten. Borgerhout heeft immers een rijk en gevarieerd cultuuraanbod dat nog te weinig bekend is bij het grote publiek.  

Steun Haïti
 

haititDe aardbeving in Haïti en de verschrikkelijke gevolgen voor de plaatselijke bevolking hebben ieder van ons diep geraakt. De beelden en berichten uit het rampgebied tonen aan dat het hier gaat om één van de ergste natuurrampen uit de geschiedenis met nu al meer dan 300.000 slachtoffers. Het herstel en de opbouw van Haïti zal maanden duren en zal bovendien handenvol geld kosten. Om de vele hulpacties mee te ondersteunen, sloegen we als CD&V-mandatarissen uit de verschillende parlementen de handen in elkaar. We stortten een bijdrage aan een concreet project van Wereldsolidariteit. Deze actie bracht uiteindelijk bijna 20.000 € op. Een mooi bedrag waarmee ook wij ons steentje bijdragen. Ook uw steun is van harte welkom. Steun mee Haïti en stort uw bijdrage op 799-5500000-05 met vermelding : "hoop voor Haïti".

 

Lees hier meer over het project

Nahima in beeld 
 
Op 24 februari stelde Minister van Staat en gewezen Eerste Minister Mark Eyskens zijn memoires 'Mijn levens. Een reis in de tijd' voor aan pers en publiek.

boekeyskens

 Naar Oekraïne als waarnemer verkiezingen

inbeeldoekraine 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1009 Brussel 
Tel: 02/501 70 42

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!