Nahima Lanjri
Jaaroverzicht 2009
In dit nummer
Sociale Zaken
Volksgezondheid
Asiel en Migratie
Gelijke kansen
Antwerpen
En last but not least...

Beste lezer,

Ook in 2009 zat ik politiek niet stil. Ik wil u graag meenemen in mijn politiek jaar, met een overzicht van een reeks hoogtepunten of opmerkelijke beslissingen. Ik wens u veel leesplezier, en nodig u graag uit voor opmerkingen, suggesties, kritieken.

 

Voor een uitgebreid overzicht van mijn activiteiten verwijs ik u graag door naar mijn website www.nahima.be of de nieuwsbrieven die ik maandelijks verstuur (inschrijven kan ook via mijn website).

 

U kan ook steeds reageren via nahima.lanjri@senaat.cdenv.be

  

Veel leesplezier!

 handetekening
Nahima Lanjri

Senator

Gemeenteraadslid Antwerpen

Sociale Zaken  
 • nahimamathildeAidscolloquium met Prinses Mathilde en Peter Piot
  Als voorzitter van de Senaatscommissie Sociale Zaken, en in samenwerking met de Senaatscommissie Buitenlandse Betrekkingen,  organiseerde ik een colloquium over de strijd tegen AIDS. De bijzondere vergadering  werd bijgewoond door Prinses Mathilde en dr. Peter Piot, mede-oprichter en  tot vorig jaar directeur van het VN-agentschap UNAIDS. Met dit colloquium willen we de strijd tegen AIDS prominent op de agenda van de Senaat plaatsen.  
  Lees meer
   
 • Vermindering proeven op dieren
  In de Senaatscommissie Sociale Zaken keurden we een wetsvoorstel goed dat de wetenschappelijke proeven op dieren moet verminderen. Met dit voorstel, dat mee door mij werd goedgekeurd, willen we een aanzet geven tot een debat over alternatieve of vervangende methodes voor dierproeven
  Lees meer 
   
 • 18.000 abortussen per jaar, bijna 1 op 2 gebruikte geen voorbehoedsmiddel
  In de commissie Sociale Zaken  hielden we op 24 maart een hoorzitting met leden van de nationale commissie voor zwangerschapsafbreking.
  Tijdens deze hoorzitting werd het jaarrapport besproken. Zo blijkt dat er in 2007 4,5 % meer abortussen plaats  vonden dan in 2005 en dat maar liefst 15 % van de abortussen gebeurt bij meisjes tussen 12 en 19 jaar.  
  Mijn eerste conclusie: ondanks sensibiliseringscampagnes is het niet gelukt om het aantal abortussen te doen dalen. Algemene campagnes bereiken niet iedereen. Bijkomend onderzoek (Welke vrouwen worden ongewenst zwanger?), sensibilisering en preventiemaatregelen gericht op specifieke doelgroepen, zijn absoluut noodzakelijk.
   Lees meer 
   
 • Vakantiegeld voor invaliden
  geldIn de Senaat keurden we een wet goed waardoor gestart kan worden met de invoering van vakantiegeld voor invaliden. Ik had hierover samen met mijn collega Wouter Beke een wetsvoorstel ingediend. De regering voorziet  75 euro per persoon die in aanmerking komt en dit vanaf mei 2010. Wij hadden 250 euro vakantiegeld voorgesteld. De minister deelde ons mee dat een mogelijke verhoging opnieuw op tafel komt bij de bespreking in september  van de welvaartsenveloppe voor de periode 2011-2012. We zullen blijven ijveren voor een verhoging, maar zijn wel verheugd over het aanvaarden van het principe.
   Lees meer
    
 • Verhoging toegelaten inkomen van de 'personen ten laste' in gezinnen met een invalide gezinshoofd
  Uit een studie van de CM bleek duidelijk dat er moest gestreefd worden naar een verbetering van de levenskwaliteit van invaliden. Ze zijn  een kwetsbare groep, die te kampen heeft met sociaal isolement. Ook hun financiële situatie moet verbeteren. Wat gebeurt er momenteel? Invalide gezinshoofden verliezen hun statuut van gezinshoofd zodra het inkomen van hun partner een bepaald plafond overschrijdt. Gevolg hiervan is dat hun uitkering berekend wordt op basis van het lagere percentage, namelijk wat geldt  voor een samenwonende.
  Daarom diende ik een wetsvoorstel in om het toegelaten partnerinkomen van personen ten laste in gezinnen met een invalide gezinshoofd te verhogen.
  Minister Onkelinx heeft intussen een initiatief genomen, in het kader van de besprekingen met de sociale partners betreffende de welvaartsenveloppe. Het  komt aan de intenties van mijn wetsvoorstel tegemoet. Dat juich ik toe.
  Lees meer
Volksgezondheid  
 • Armoede schaadt de gezondheid (derdebetalersregeling)
  dokterDe gelijke toegang tot gezondheidszorg is een basisrecht. Maar door de soms hoog oplopende facturen komt dit recht steeds meer in het gedrang voor een groot aantal mensen. Vooral mensen met een laag loon of een beperkte uitkering en heel wat chronisch zieken komen in moeilijkheden. Het systeem van de sociale derde betaler biedt een uitweg uit deze vicieuze cirkel. Ik kreeg in de Senaat brede steun voor mijn voorstel in die zin. Ik vroeg minister Onkelinx om alvast in een aantal steden  een pilootproject te lanceren. Dit komt er nu en in een tweede fase zal dit systeem uitgebreid worden naar heel België en in de wet verankerd worden. 
  Lees meer
    
   
 • rookverbodRookverbod komt er uiteindelijk toch
  We bereikten een akkoord over de invoering van een algemeen rookverbod in de horeca. Het wordt in 2 stappen ingevoerd - onder druk van ons werk in de Senaat - en zal ten laatste op 1 juli 2014 ingaan. Wij waren voor een algemeen rookverbod vanaf 2012, maar hiervoor bestond helaas geen meerderheid.
   
 • Palliatieve dagcentra verdienen meer steun
  Meermaals ondervroeg ik minister Onkelinx over de structurele financiering van de palliatieve dagcentra. De projectfinanciering wordt wel gewaarborgd tot eind 2010, maar er moet  een structurele oplossing komen. Deze dagcentra zijn immers erg belangrijk: vaak zijn ze een aanvulling op thuiszorg en bieden ze een goede ondersteuning van de zorgen die de familie geeft. De minister kon me bevestigen dat er door de administratie intussen een voorstel van structurele aanpak werd overgemaakt. Ik blijf dit verder opvolgen. Lees meer
   
   
 • Afschaffing kamersupplementen tweepersoonskamers
  ziekenhuisbedIn de Senaat keurden we de programmawet goed. Daarin worden kamersupplementen van tweepersoonskamers in ziekenhuizen afgeschaft.
  Dit juichen we toe, de afschaffing van deze supplementen is zeker een goede zaak.
  We moeten er nu wel op  letten dat het wegvallen van de kamersupplementen niet wordt gecompenseerd met  een verhoging van de honorariumsupplementen. Of  dat nog meer artsen zich niet meer zullen conventioneren. Geconventioneerde artsen mogen enkel ereloonsupplementen aanrekenen  indien men verblijft in een eenpersoonskamer. Niet-geconventioneerde artsen zijn niet gebonden aan deze afspraak. Daarom zal ik er nu op aandringen om ook mijn wetsvoorstel over de afschaffing van honorariumsupplementen binnenkort te agenderen en hopelijk te stemmen.
   Lees meer
    
   
 • Borstklinieken allemaal even betrouwbaar?
  Voor vrouwen (én mannen!) bij wie borstkanker wordt vastgesteld is het belangrijk te weten welke behandelcentra voor borstkanker door de overheid erkend zijn en welke niet.
  Daarom kunnen behandelcentra sinds 1 januari 2008 in aanmerking komen voor erkenning. Hiervoor moeten zij uiteraard aan bepaalde voorwaarden voldoen en bepaalde regels respecteren.
  Lees meer
Asiel en Migratie
 • opvangNood aan meer opvangplaatsen
  Het nieuws werd dit jaar dikwijls beheerst door de crisis in de opvang van asielzoekers. De structuren die instaan voor de opvang zitten al maanden overvol. Dit leidde onder meer tot het plaatsen van asielzoekers in hotels en zelfs het op straat zetten van gezinnen met kinderen. Zij moesten de nacht dan maar zien door te brengen op straat, in stations, enz. Een praktijk een democratisch en geciviliseerd land onwaardig. Ik had de minister reeds vorig jaar gewaarschuwd dat dit zou  gebeuren en ook dit jaar riep ik meermaals op iets te doen aan deze schrijnende toestand.  Lees meer 
   
 • vrijwilligersOok vreemdelingen mogen vrijwilliger zijn
  Voor heel wat  mensen van vreemde origine en  asielzoekers was het tot nu toe niet mogelijk vrijwilligerswerk te doen. Ik wou aan die toch wel pijnlijke situatie een einde stellen omdat mensen die zich willen inzetten voor het vrijwilligerswerk een kans moeten krijgen, ongeacht hun afkomst en verblijfsstatuut. Tienduizenden mensen in België zetten zich nu al vrijwillig in voor anderen en ook vreemdelingen willen hun steentje bijdragen. We kunnen vrijwilligerswerk niet genoeg stimuleren, het is een stuk weefsel van onze samenleving. Het geeft vreemdelingen ook de kans te tonen dat ze mee willen werken aan onze maatschappij.
  Mijn wetsvoorstel werd met ruime meerderheid goedgekeurd.
   Lees meer
   
   
 • Opvang gewikt en gewogen
  In de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken werd lang gewerkt aan de evaluatie van de opvangwet. Ik was de rapporteur in dit dossier en ik ben dan ook zeer blij dat mijn verslag met aanbevelingen met een grote meerderheid werd goedgekeurd. In de aanbevelingen staat onder meer het verder ontwikkelen van  een coherent beleid inzake asiel en opvang en het oplossen van het gebrek aan  opvangplaatsen voor asielzoekers. Lees meer
    
   
 • Doorbraak in asiel- en migratiebeleid
  fedasilDe regering bereikte in de zomer  een akkoord m.b.t. de regularisatiecriteria en aldus ook over de schijnhuwelijken, de verstrenging van de snel-Belgwet en de gezinsherenigingen. Dit stemt mij uitermate tevreden. Grote delen van het akkoord sluiten immers aan bij de verschillende wetsvoorstellen en resoluties die ik de voorbije jaren indiende in het parlement en waarvoor CD&V reeds lang pleitte.
  Lees meer

   
 • Asielprocedure kan nog beter
  In de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken werden een heel reeks aanbevelingen goedgekeurd ter verbetering van de asielprocedure. Ik was de rapporteur die voor de commissie deze aanbevelingen opstelde. De nieuwe asielprocedure kan over het algemeen als positief worden beoordeeld. Er blijven echter een aantal belangrijke knelpunten bestaan. Die willen we met onze concrete aanbevelingen aanpakken. Lees meer
Gelijke kansen
 • CD&V-senatoren bestrijden loonkloof
  loonkloofDe loonkloof is een belangrijk punt van onrechtvaardigheid en ongelijkheid in onze maatschappij. Deze kloof zal ook niet zomaar verdwijnen dus dienen er praktische en effectieve maatregelen genomen te worden om deze ongelijkheid weg te werken.
  Daarom stelde 'Vrouw & Maatschappij' de spiegelclausule  voor. Met deze clausule willen wij  een onderhandelingsplicht opleggen aan de sociale partners en een rapporteringsplicht aan de werkgevers. We willen dat zij hun bedrijf een spiegel voorhouden om te kijken hoe het gesteld is met de gelijke verloning van mannen en vrouwen. Lees meer
 • CD&V-vrouwen in actie 
  • vrouwen in balansWe vroegen aandacht voor 'een leven in balans', waarbij we ons gewicht in een levensgrote weegschaal legden en waarbij we 7 concrete voorstellen lanceerden voor meer evenwicht in het leven van vrouwen en mannen. Lees meer
  • Vrouw & Maatschappij organiseerde 'kleur buiten de lijntjes', een politieke stage voor 25 vrouwen van allochtone afkomst. Daarbij nam ik zelf ook enkele deelneemsters op sleeptouw. Lees meer
  • Er was het seminarie 'Europa op genderrails', waarbij de instrumenten en structuren om werk te maken van een gestroomlijnd gelijkekansenbeleid van de Europese Unie besproken en geëvalueerd werden. Lees meer
  • bijdepremierIn december deelden we samen met de kerstvrouw cadeautjes uit aan de federale  ministers en staatssecretarissen. Daarbij vroegen we aandacht voor onze standpunten n.a.v. het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. Lees meer 
 • Al gehoord van geneesvrouwen en vroedheren?
  Samen met collega Sabine de Bethune diende ik een wetsvoorstel in dat het woord 'geneesheer' systematisch vervangt door het woord 'arts'. Op deze manier hopen wij het debat omtrent taalgebruik in wetteksten en andere mee op gang te trekken. Zo hopen we te komen tot een integrale aanpak die moet leiden tot de  gender-neutraliteit van het taalgebruik. Lees meer
Antwerpen
 • Ik nam Vlaams minister-president Kris Peeters op sleeptouw doorheen Antwerpen-Noord en Oud-Borgerhout
  met kris peetersOp vrijdag 20 februari organiseerde ik een verrassend bezoek aan Oud-Borgerhout en Antwerpen-Noord. Twee buurten die traditioneel bestempeld worden als probleemwijken. Met dit bezoek wilde ik aantonen dat jonge, kleine en creatieve ondernemingen een belangrijke economische functie hebben in deze wijken en dat er een positieve en dynamische sfeer heerst. Lees meer
   
   
 • Stop Armoede.Nu
  Gedurende een jaar voerde ik, samen met collega's van alle democratische partijen, gesprekken met Stop Armoede.Nu, een samenwerkingsverband tussen verschillende verenigingen waar armen het woord nemen. Dit leidde tot een resolutie met 10 concrete maatregelen. Ze  werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni. Deze resolutie moet het probleem van armoede in de stad  aanpakken. Lees meer

   
 • Hoofddoeken: Stop de polarisering
  hoofddoekDe eerste weken van het nieuwe schooljaar in 2009 beheerste het hoofddoekenverbod in 2 Antwerpse scholen het nieuws. Het protest tegen dit verbod liep zwaar  uit de hand, wat onder meer leidde tot de arrestatie van enkele betogers en een inbraak in één van de scholen. In de media riep ik meermaals op tot rust, sereniteit en respect  van en voor alle partijen. Lees meer
En last but not least...

 • CD&V wint de verkiezingen
  Discreet bevallen mogelijk makenOp 7 juni behaalde CD&V een klinkende verkiezingsoverwinning in Vlaanderen. Zowel de partij als de verschillende boegbeelden zetten allen een fantastisch resultaat neer.  Op uitdrukkelijke vraag van onze voorzitter Marianne Thyssen steunde ik de Europese lijst vanop de zevende opvolgersplaats. Ik behaalde 25.087 stemmen. Een goed resultaat waarvoor ik iedereen nogmaals van harte wil danken. Lees meer 
   
 • Als politica ben ik vervangbaar, als dochter niet
  Op 19 oktober  overleed mijn moeder na een lange en moedige strijd tegen een vreselijke kanker. Ze werd begraven in Tanger, haar geboortestad in Marokko. Om haar de laatste maanden zo goed als mogelijk te kunnen bijstaan nam ik 6 maanden  palliatief verlof als gemeenteraadslid in Antwerpen. Zo kon ik 's avonds en in het weekend meer tijd vrijmaken voor mijn zieke moeder. Lees meer

   
 • Inleefreis Israël - Palestijnse gebieden
  israel4Op initiatief van Broederlijk Delen trok ik, samen met een delegatie van mensen uit het middenveld en andere politici, op inleefreis naar Israël en de Palestijnse gebieden. Het doel van onze missie was het op de maatschappelijke en politieke agenda plaatsen van deze kwestie. Lees meer
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1009 Brussel 
Tel: 02/501 70 42

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!