Nahima Lanjri
Nieuwsbrief december 2009
In dit nummer
Vakantiegeld voor invaliden
Geen kamersupplement meer voor tweepersoonskamers
Vreemdelingen mogen vrijwilliger zijn
Rookverbod in de horeca
Palliatieve dagcentra verdienen meer steun
Aids blijft een zware vijand
Geen plaats voor asielzoekers
Asielprocedure kan nog beter
Inkomen invalide gezinshoofden
"Dit is geen bezet gebied, en die prikkeldraad dan?"
Afscheid van mama. Interview in GVA
Parlementaire vragen
Nahima in beeld
Vakantiegeld voor invaliden
 

vakantiegeldIn de Senaat keurden we een wet goed waarmee gestart kan worden met de invoering van vakantiegeld voor invaliden. Ik had hierover samen met mijn collega Wouter Beke een wetsvoorstel ingediend. De regering voorziet een som van  75 euro, een bedrag dat vanaf mei 2010 zal vrijkomen. Wij hadden 250 euro vakantiegeld voorgesteld, aanzienlijk meer dus. Maar de minister deelde ons mee dat een mogelijke verhoging van dit bedrag opnieuw op tafel komt bij de bespreking van de welvaartsenveloppe voor de periode 2011-2012. Die bespreking begint in september 2010. We zullen blijven ijveren voor een verhoging van dit bedrag, maar zijn wel verheugd over het aanvaarden van het principe.

 
Geen kamersupplement meer voor tweepersoonskamers 
 

ziekenhuisbed

In de Senaat keurden we de programmawet goed. Daarin worden kamersupplementen van tweepersoonskamers in ziekenhuizen afgeschaft.

Dit juichen we toe, de afschaffing van deze supplementen is zeker een goede zaak.

We moeten er nu wel op  letten dat het wegvallen van de kamersupplementen niet wordt gecompenseerd met  een verhoging van de honorariumsupplementen. Of, dat nog meer artsen zich niet meer zullen conventioneren. Geconventioneerde artsen mogen enkel ereloonsupplementen aanrekenen, indien men verblijft in een eenpersoonskamer. Niet-geconventioneerde artsen zijn niet gebonden aan deze afspraak. Daarom zal ik er nu op aandringen om ook mijn wetsvoorstel over de afschaffing van kamersupplementen binnenkort te agenderen en hopelijk te stemmen.  

 
Vreemdelingen mogen vrijwilliger zijn
 
vrijwilligers

Onvoorstelbaar. Dia Makoumbou, een alleenstaande Congolese vrouw, verblijft al twee jaar in BelgiŽ met haar drie kinderen. Ze zit in de asielprocedure en wacht op een beslissing. Op het schoolfeest van haar kinderen wil ze Afrikaanse hapjes bereiden en tonen dat ze als moeder wenst deel te nemen aan het schoolleven van haar kinderen. Ze mag echter niet, want een asielzoekster mag niet werken als vrijwilligster. Het is verboden, het is niet legaal.

In de plenaire vergadering van de Senaat werd mijn wetsvoorstel goedgekeurd dat het voor vreemdelingen mogelijk maakt om aan vrijwilligerswerk te doen.

 
Rookverbod in de horeca
 
rookverbod

De fractieleiders van de meerderheidspartijen bereikten een akkoord over invoering van een algemeen rookverbod in de horeca. Het rookverbod wordt in 2 stappen ingevoerd - onder druk van ons werk in de Senaat - en zal ten laatste op 1 juli 2014 ingaan. Wij waren voor een algemeen rookverbod vanaf 2012, maar hiervoor bestond geen meerderheid. Nu wordt het dus ten laatste 1 juli 2014.

 
Palliatieve dagcentra verdienen meer steun
 

Meermaals ondervroeg ik minister Onkelinx in de Senaat over de structurele financiering van de palliatieve dagcentra. De projectfinanciering van de dagcentra werd wel gewaarborgd tot eind 2010, maar ik vind het erg belangrijk dat er een structurele oplossing komt voor deze dagcentra. Deze dagcentra zijn immers erg belangrijk :  vaak zijn ze een aanvulling op thuiszorg en bieden ze een goede ondersteuning aan de zorgen die de familie geeft. Minister Onkelinx kon me bevestigen dat er door de federale administratie een voorstel van structurele aanpak werd overgemaakt aan de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en Gewesten in de werkgroep van de InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid.

   
 
Lees hier meer
Aids blijft een zware vijand

wereldaidsdag

Op 1 december is het elk jaar wereldaidsdag. Naar aanleiding hiervan en in opvolging van het colloquium dat ik organiseerde in de Senaat werd op 18 mei, in de commissie Sociale Zaken, een hoorzitting georganiseerd rond deze problematiek.

Aids blijft immers een belangrijke doodsoorzaak en blijvende aandacht is dan ook nodig. Ook in BelgiŽ blijft aids prominent aanwezig. Positief is wel dat in ons land steeds minder mensen sterven aan het virus, door de betere medische begeleiding. Negatief is het aantal stijgende besmettingen. Maatregelen dringen zich dan ook op

Geen plaats voor asielzoekers
 

opvang

De afgelopen maanden kwam de crisis over de opvang van asielzoekers vaak in het nieuws. De structuren die instaan voor de opvang van deze mensen zitten al een hele tijd overvol en moeten dan ook dikwijls mensen weigeren. Dit leidde tot het plaatsen van asielzoekers in hotels en een aantal organisaties stelden zelfs even een vluchtelingenkamp op in het centrum van Brussel. Intussen staan er heel wat gezinnen op straat. Ik klaagde deze toestand meermaals aan bij de bevoegde minister en in de pers. Ik blijf dan ook ijveren voor structurele en menselijke oplossingen, gekoppeld aan een snelle en effectieve asielprocedure.
 
Klik hier voor mijn mondelinge vraag
Asielprocedure kan nog beter
 

In de senaatscommissie Binnenlandse Zaken werden we het eens over een reeks concrete aanbevelingen om de asielprocedure te verbeteren. Ik was de rapporteur die voor de commissie deze aanbevelingen opstelde, en ben dan ook uitermate tevreden. De nieuwe asielprocedure kan over het algemeen positief beoordeeld worden. Ze neemt nu gemiddeld 9 maanden in beslag, terwijl dit vroeger opliep tot ruim 2 jaar. Er blijven echter belangrijke knelpunten bestaan.  Die willen we met onze concrete aanbevelingen aanpakken. Zo moet bv. de bereikbaarheid van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verbeterd worden en ook moet het vasthouden van asielzoekers tot een minimum herleid worden.

 

Lees hier meer

Inkomen invalide gezinshoofden wordt verhoogd
 

Uit een studie van de CM bleek duidelijk dat er moest gestreefd worden naar een verbetering van de levenskwaliteit van invaliden. Ze zijn  een kwetsbare groep, die te kampen heeft met een zeker sociaal isolement. Ook hun financiŽle situatie moet verbeteren. Wat gebeurt er momenteel? Invalide gezinshoofden verliezen hun statuut van gezinshoofd zodra het inkomen van hun partner een bepaald plafond overschrijdt. Gevolg hiervan is dat hun uitkering berekend wordt op basis van het lagere percentage, namelijk het percentage geldig voor een samenwonende.

Daarom diende ik een wetsvoorstel in om het toegelaten partnerinkomen van personen ten laste in gezinnen met een invalide gezinshoofd te verhogen.

Minister Onkelinx heeft intussen een initiatief genomen, in het kader van de besprekingen de sociale partners betreffende de welvaartsenveloppe, dat tegemoet komt aan de intenties van mijn wetsvoorstel. Dat juich ik toe.

 

Lees hier meer

"Dit is geen bezet gebied, en die prikkeldraad dan?"
 

muur

In mijn vorige nieuwsbrief las u reeds een kort stukje over de inleefreis naar IsraŽl en de Palestijnse gebieden. Hierover verscheen in Knack een verslag met o.m. de indrukken van alle deelnemers.  

 
Lanjri:

"Ik hoor hier de hele tijd dat er geen bezetting is, maar wat ik zie zijn soldaten, prikkeldraad en die negen meter hoge muur"

 
 
Afscheid van mama. Interview in GVA
 

nahimaEen tweetal maanden geleden overleed mijn moeder na een lange en slepende ziekte. Ze werd  begraven in Tanger in haar geboorteland Marokko. In de jaren zestig kwam ze met ons gezin in  BelgiŽ wonen, en stond ze ons tot haar laatste levensmomenten constant bij.
In Gazet van Antwerpen vertel ik hoe dit afscheid concreet verliep. Een gesprek over leven en dood in verschillende culturen.

 

Klik hier voor het volledige interview

Parlementaire vragen 

De afgelopen weken stelde ik verder ook parlementaire vragen over::
 
 
Nahima in beeld 
 
Witte lintjes: Op 25 november is het de jaarlijkse Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Naar aanleiding van deze dag deelde ik samen met enkele collega's de symbolische witte lintjes uit.

in beel december

Op 17 december hielden we met Vrouw en Maatschappij een korte ludieke actie met kerstvrouwen aan het kabinet van onze eerste minister. Hiermee wilden we de aandacht vestigen op onze voorstellen rond gelijke kansen die BelgiŽ op de agenda kan zetten tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

bijdepremier

kerstboom

 
 
 
Ik wens u en al wie u dierbaar is een fijne kerst.

 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1009 Brussel 
Tel: 02/501 70 42

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!