Nahima Lanjri
Nieuwsbrief juli 2009
In dit nummer
CD&V wint de verkiezingen
Gebruik van mobiele camera's nu wettelijk geregeld
Vrijwilligerswerk in het buitenland, ook voor werkzoekenden
Roken en eten gaan niet samen
Stop de polarisering rond hoofddoeken
Antwerpen wil strijd tegen armoede opvoeren
Verbod op quads in Antwerpen
Slechte Belgische tewerkstellingscijfers voor niet-Europese migranten
Aanbevelingen rond opvang asielzoekers
Palliatieve dagcentra moeten structurele steun krijgen
'Kleur buiten de lijntjes'
CD&V wint de verkiezingen

dankjewelOp 7 juni behaalde CD&V in Vlaanderen een klinkende verkiezingsoverwinning. In Antwerpen behaalde huidig en toekomstig minister-president Kris Peeters een schitterende score en ook in alle andere provincies zette onze partij een sterk resultaat neer.
Zelf steunde ik de Europese lijst en behaalde 25.087 stemmen vanop de zevende opvolgersplaats. Ook hier tekenden onze boegbeelden Jean-Luc Dehaene, Marianne Thyssen, Ivo Belet en Yves Leterme voor een sterke score.
Bedankt beste kiezers! Dit alles maakt dat CD&V met voorsprong de grootste partij in Vlaanderen werd en dus ook aan zet is bij het vormen van een nieuwe Vlaamse regering.
Gebruik van mobiele camera's nu wettelijk geregeld 
 
cameraIn de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken, waar ik deel van uitmaak, werd onlangs een wetsvoorstel goedgekeurd dat het gebruik van mobiele camera's verder uitwerkt. In de bestaande wetgeving waren er immers nog heel wat lacunes die leidden tot praktische problemen.
Samen met collega's Dirk Claes en Els Schelfhout ijverde ik voor een aanpassing van de bestaande wetgeving zodat nu zeer duidelijk gedefinieerd is wat verstaan mag worden onder een mobiele camera en onder welke voorwaarden hij gebruikt mag worden. Zo werd tegemoet gekomen aan de praktische problemen die zich stelden bij de huidige wetgeving. 
Vrijwilligerswerk in het buitenland, ook voor werkzoekenden 
 
vrijwilligersVandaag zijn er in de werkloosheidsreglementering een tweetal knelpunten die het voor werkzoekenden moeilijk maken om vrijwilligerswerk in het buitenland te doen. Voor jongeren die pas zijn afgestudeerd wordt zo'n periode niet (altijd) gelijkgesteld met de wachttijd. En werkzoekenden hebben geen recht op een werkloosheidsuitkering omdat ze dan niet beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Om aan deze twee knelpunten tegemoet te komen collega Sabine de Bethune en ik een wetsvoorstel in.
Roken en eten gaan niet samen

sigaretIn Kamer en Senaat staat het CD&V-voorstel voor een nieuwe rookregeling geagendeerd. Dit voorstel werd ingediend door collega Dirk Claes en door mij mee ondertekend.
CD&V pleit om alle publieke ruimtes rookvrij te maken zodat mensen niet langer ongewenst worden geconfronteerd met schadelijke tabaksrook. Tegelijk biedt het voorstel ook rookfaciliteiten aan de rokers. Iedereen krijgt namelijk de kans om een rookruimte te installeren, ook op plaatsen waar dit tot nu toe nog niet mogelijk was (bijvoorbeeld op het werk).
Na een bespreking van een jaar zijn de indieners van het CD&V-wetsvoorstel tot de vaststelling moeten komen dat er echt geen politieke meerderheid in het parlement bestaat voor een rookverbod in de horeca, inclusief cafés. Dit is een bijzonder spijtige zaak voor de gezondheid van vele passieve rokers die ongewild meeroken. Een eerste stap in de richting van een algemeen verbod werd wel gezet door een rookverbod in te voeren overal waar er gegeten wordt. Dit werd al in de kamercommissie gestemd. Van zodra dit voorstel van kracht wordt zal er dus niet meer gerookt worden in een café als er ook eten geserveerd wordt.
Stop de polarisering rond hoofddoeken 

hoofddoekHet hoofddoekenverbod in twee Antwerpse scholen beheerste vorige week de Antwerpse media. De uitspraken die imam Nordin Taouil deed n.a.v. deze kwestie waren totaal ongepast. Zo riep hij ouders op om hun kinderen in september niet meer naar school te sturen maar thuis zelf te onderwijzen en daarnaast hitste hij de gemoederen op tijdens een betoging.  Zijn uitspraken en acties leiden tot een polarisering tussen verschillende groepen terwijl er net nood is aan een constructieve dialoog. Ik veroordeel de uitspraken van Imam Nordin Taouil n.a.v. het hoofddoekenverbod en zei dat ik het gepaster zou vinden dat hij zijn woorden zou terugtrekken.
Ondertussen zwakte hij zijn woorden af en beseft de imam duidelijk dat hij een stap te ver is gegaan, ook op aandringen van verschillende mensen uit de allochtone gemeenschap. 
Lees hier meer
Antwerpen wil strijd tegen armoede opvoeren
 
armoedeOp 29 juni keurde de gemeenteraad een resolutie voor de aanpak van armoede goed. Deze resolutie is een gezamenlijk initiatief van alle democratische partijen.  
Gedurende een jaar voerde ik samen met collega's van de andere partijen gesprekken met Stop Armoede.Nu, een samenwerkingsverband tussen verschillende verenigingen en organisaties waar armen het woord nemen. Dit leidde tot een resolutie waarbij we 10 concrete maatregelen  voor de stad naar voor schuiven. Dit plan focust onder meer op sociale huisvesting, gezondheid, cultuur, senioren welzijn en onderwijs.  
Met deze resolutie hopen we om de complexe en brede problematiek van armoede in onze stad aan te pakken. In het najaar volgt hierover alsvast een speciale themacommissie.
Verbod op quads in Antwerpen
 
quadTijdens de gemeenteraad van 29 juni keurde de Antwerpse gemeenteraad een voorstel goed dat quads moet bannen uit de Antwerpse binnenstad.
De laatste tijd kwamen er immers steeds meer klachten over quads die met hoge snelheid en veel lawaai door de Antwerpse binnenstad scheurden. Om hieraan tegemoet te komen stemde de Antwerpse gemeenteraad gisteren een verbod op quads.
Ik drong aan op een evaluatie en bijsturing van deze maatregel na de zomer en die komt er ook. Ik ben absoluut voor controles en boetes van bestuurders, of ze nu met een quad, motor of gewone auto rijden, die de verkeerswetgeving aan hun laars lappen, geluidsoverlast veroorzaken of een gevaar zijn op de weg. 
Slechte Belgische tewerkstellingscijfers voor niet-Europese migranten 
 
Twee recente rapporten van de OESO bevestigen de slechte situatie van de allochtonen op de arbeidsmarkt. Arbeidsparticipatie zorgt nochtans voor een makkelijkere integratie en een vlottere aanpassing aan de talen en de cultuur van ons land. Ik kaartte dit probleem reeds eerder aan in een voorstel van resolutie.
Aanbevelingen rond opvang asielzoekers
 
In de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken hebben we heel lang gewerkt rond de evaluatie van de opvangwet. Ik ben rapporteur in deze zaak en ben dan ook blij dat mijn verslag met aanbevelingen met grote meerderheid werd goedgekeurd. Onze commissie pleit er niet enkel voor dat de beloofde omzendbrief over de regularisaties er snel komt, maar ook dat de ministers bevoegd voor migratie, asiel en sociale integratie een zo coherent mogelijk beleid voeren inzake asiel en opvang.
Daarnaast wordt ook gesteld dat het probleem van de opvang moet worden opgelost met een uitbreiding van de opvang maar ook met een snellere en efficiëntere asielprocedure en een betere uitstroom. Ook moeten asielzoekers na 6 maanden het recht krijgen om te werken en moeten ze vrijwilligerswerk mogen doen.
Lees hier meer
Palliatieve dagcentra moeten structurele steun krijgen 
palliatieveIn 2002 werden experimenten voor palliatieve dagcentra opgezet. Het Verzekeringscomité van het RIZIV sloot een 'revalidatieovereenkomst' met de centra die afliep op 31 december 2004. Die overeenkomst werd nog één keer verlengd met een jaar. Nadien besloot de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid om deze financiering stop te zetten eind 2005. In de Senaat pleitte ik samen met collega's van andere fracties voor een structurele financiering.
Kleur buiten de lijntjes
 
kleurVrouw & Maatschappij, de vrouwenbeweging van CD&V organiseert van 15 tot 17september 2009 een politieke vorming voor vrouwen van allochtone origine onder de noemer 'Kleur buiten de lijntjes'. Het belooft een interessante driedaagse te worden met interessante vormingssessies en veel contacten met vrouwelijke politica's. Deze stage kan voor heel wat (allochtone) vrouwen de stap betekenen naar een politiek of maatschappelijk engagement. De stage is geheel vrijblijvend en staat open voor iedereen. Lidmaatschap van CD&V is zeker geen vereiste of verwachting.
 
Wenst u meer informatie? Dan kan u steeds contact openemen met Mia Verstraete of Tinneke Huyghe.
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1009 Brussel 
Tel: 02/501 70 42

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!