ייִדיש־ליגע/אויפֿן שוועל
 

WWGD? [What Would Glatshteyn Do?]
An Evening of Yiddish Poetry


sponsored by The League for Yiddish/
Afn Shvel magazine

You are cordially invited to a unique new event -
 a bilingual evening of contemporary Yiddish poetry!


Banayter Afn Shvel, num' 331/332 
In zikh (Introspectivist) Yiddish poets, 1923 

The program will feature Yiddish poets and songwriters reading (and singing) from their own works.

 
    When: Sunday, August 1, 2010; 6 - 7:45 P.M.
 
    Where: Bowery Poetry Club, 308 Bowery, Manhattan,
main floor (between Houston and Bleecker at 1st St.; Bowery is the continuation of Cooper Square  below E. 4th St.)

F train to 2nd Ave. or 6 train to Bleecker


Admission - $6.00.

All are invited to come listen and

you are invited to participate
in the program if you
:
      - write Yiddish poetry
  - write Yiddish songs
  - translate Yiddish poetry into English (or  
    another language) or English (or another
    language) poetry into Yiddish


Priority will be given to poets and songwriters. If you would like to participate in the program please contact the League for Yiddish by July 21st to let us know what you would like to contribute: [email protected]
212-889-0380 /212-260-1753.

Mir hofn az di yidishe oysyes veln zikh gut onzen af ayer kompyuter ober es ken zayn az af gevise kompyuters veln zey nit aroys perfekt. Tomer nit, leyent dem transliterirtn briv unter dem yidishn.

גלאַטשטיין וואָלט זיך מחיה געווען!
 אַ צוויישפּראַכיקער אָוונט
 הײַנטצײַטיקע ייִדישע פּאָעזיע


דורכגעפֿירט פֿון דער ייִדיש־ליגע/אויפֿן שוועל

Yankev Glatshteyn
יעקבֿ גלאַטשטיין

מחברים פֿון פּאָעזיע און זינגלידער וועלן לייענען - און זינגען -
פֿון זייערע אָריגינעלע
שאַפֿונגען. י

 זונטיק, דעם 1טן אויגוסט; 6:00 - 7:45 אין אָוונט
אין באַוערי פּאָעטרי קלוב, 308 באַוערי,מאַנהעטן,אויפֿן ערשטן גאָרן, צווישן האַוסטאָן און בליקער לעבן 1טער גאַס (באַוערי איז דער המשך פֿון קופּער־סקווער אויף דרום פֿון 4טער גאַס.) יי
 
פֿאָרט מיט דער "עף"־באַן ביז 2טער עוועניו אָדער מיט
דער 6־באַן ביז בליקער.

אַרײַנטרעט: $6.00


איר זײַט פֿאַרבעטן זיך צו באַטייליקן אין דער פּראָגראַם אויב איר: י
 י    שרײַבט ייִדישע פּאָעזיע
י    שרײַבט ייִדישע זינגלידער
י   זעצט איבער ייִדישע פּאָעזיע אויף ענגליש (אָדער אַן אַנדער שפּראַך)       ענגלישע (אָדער אַן אַנדער שפּראַך) פּאָעזיע אויף ייִדיש  י
      
שרײַבערס פֿון פּאָעזיע אָדער זינגלידער וועלן קריגן די בכורה. אויב איר ווילט אויפֿטרעטן אין דער פּראָגראַם זײַט אַזוי גוט און פֿאַרבינדט זיך מיט דער ייִדיש־ליגע ביז דעם 21סטן יולי כּדי אונדז צו לאָזן וויסן וואָס איר פּלאַנירט פֿאָרצושטעלן. י
[email protected];
 
212-889-0380/212-260-1753


עס וועלן זיך באַטייליקן: Kadye Molodowsky   Banayter Afn Shvel, num' 331/332קאַדיע מאָלאָדאָווסקי?            אַנאַ מאַרגאָלין? יי                                  

  
 
    PunkMeydlי    Khosid 
 
 און דו?              און דו? י  

GLATSHTEYN VOLT ZIKH MEKHAYE GEVEN!
 
A Tsveyshprakhiker Ovnt Haynttsaytike
 Yidishe Poezye

 
durkhgefirt fun der Yidish-Lige/Afn Shvel


Mekhabrim fun poezye un zinglider veln leyenen
 (un zingen) fun zeyere verk.

Ven: Zuntik, dem 1tn Oygust 2010; 6-7:45 in ovnt

Vu: Bowery  Poetry Club, 308 Bowery, Manhetn,
afn ershtn gorn (tsvishn Hauston un Bliker lebn 1ter Gas); Bowery iz der hemshekh fun Kuper־Skver af dorem fun 4ter Gas

F-ban biz 2ter Evenyu oder 6-ban biz Bliker

 

Arayntret: $6.00

Ir zayt farbetn zikh tsu bateylikn in program oyb ir:
 -shraybt yidishe poezye
 -shraybt yidishe zinglider
 -zetst iber yidishe poezye af English (oder an  ander shprakh) oder englishe (oder fun an ander shprakh) poezye af Yiddish


Shraybers fun poezye un zinglider veln krign di pkhoyre. Oyb ir vilt uftretn in der program zayt azoy gut un farbindt zikh mit der Yidish-Lige biz dem 21stn Yuli undz tsu lozn visn vos ir planirt fortsushteln:
[email protected];
 
212-889-0380/212-260-1753
.


League for Yiddish
Publishers of
Afn Shvel magazine
64 Fulton St., Suite 1101
New York, New York 10038
212-889-0380
[email protected]